Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5 Image

Książki dla ciekawskich dzieci — Małe mole książkowe #5

Cza­sem książ­ka po­ma­ga dziec­ku oswo­ić się z rze­czy­wi­sto­ścią, cza­sem od­po­wia­da na trud­ne py­ta­nia i po­ka­zu­je ota­cza­ją­cy je świat z in­nej, nie mniej cie­ka­wej per­spek­ty­wy. Przed­sta­wiam książ­ki, dzię­ki któ­rym trud­ne rze­czy sta­ną się ła­twiej­sze, a od­po­wie­dzi na trud­ne py­ta­nia sta­ną się łatwiejsze.

1. Książ­ka z okien­ka­mi z se­rii Sprawdź­cie sami… Jak to dzia­ła?, Tekst: Con­rad Ma­son, Tłu­ma­cze­nie: Bar­ba­ra Cie­cier­ska, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2011

Bar­dzo cie­ka­wa se­ria ksią­żek. Twar­de stro­ny po­sia­da­ją spe­cjal­ne okien­ka. Po ich otwar­ciu czy­tel­nik od­kry­wa ta­jem­ni­cę, któ­rej wcze­śniej nie był na­wet świa­dom. „Jak to dzia­ła?” po­ma­ga zro­zu­mieć dzie­ciom dzia­ła­nie ma­szyn i urzą­dzeń co­dzien­ne­go użyt­ku. Po­zwa­la tak­że wy­brnąć ro­dzi­co­wi z od­po­wie­dzi na py­ta­nie „a dla­cze­go sa­mo­lot lata?”. Ksią­żecz­ka prze­zna­czo­na ra­czej dla dzie­ci po­wy­żej 3 roku ży­cia, gdyż okien­ka ła­two wyrwać.

2. Książ­ka z se­rii Co tu wi­dać? Na bu­do­wie, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2004

Książ­ka do­sko­na­le po­ka­zu­je eta­pu bu­do­wy czy re­mon­tu, ale tak­że kon­struk­cji mo­stu czy ukła­da­nia to­rów ko­le­jo­wych. Bo­ga­to ilu­stro­wa­na. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je się słow­ni­czek trud­niej­szych po­jęć. Ulu­bio­na po­zy­cja każ­de­go ma­łe­go budowniczego.

3. Książ­ka z se­rii Cie­ka­we dla­cze­go Gą­sie­ni­ce tak dużo je­dzą i inne py­ta­nia na te­mat cy­klów ży­cio­wych, Be­lin­da We­ber, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2012

Ksią­żecz­ka za­wie­ra cie­ka­we py­ta­nia z za­kre­su ży­cia róż­nych ga­tun­ków zwie­rząt. Od­po­wie­dzi są uatrak­cyj­nio­ne za­rów­no hu­mo­ry­stycz­ny­mi, jak i re­ali­stycz­ny­mi ob­raz­ka­mi . Druk jest duży, a ilość tek­stu nie znie­chę­ci na­wet uczą­cych się do­pie­ro czy­tać pierwszoklasistów.

4. Nie chciał­byś być egip­ską mu­mią! Obrzy­dli­we rze­czy, o któ­rych wo­lał­byś nie wie­dzieć, Tekst: Da­vid Ste­wart, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk przy współ­pra­cy z Book House

Wy­obraź so­bie, ze je­steś bo­ga­czem ży­ją­cym w sta­ro­żyt­nym Egip­cie. By żyć spo­koj­nie tak­że po śmier­ci, Two­je cia­ło musi zo­stać zmu­mi­fi­ko­wa­ne. Czy wiesz co cze­ka cię po śmier­ci za­nim sta­niesz się mu­mią? Ksią­żecz­ka w dość hu­mo­ry­stycz­ny spo­sób opo­wia­da dzie­ciom ko­le­je kro­ki zwią­za­ne z bal­sa­mo­wa­niem zwłok i pro­ce­sem mu­mi­fi­ka­cji. Bo­gac­two ob­raz­ków wzbo­ga­co­ne jest w cen­ne rady eks­per­tów. Druk jest duży, na koń­cu książ­ki znaj­du­je się słow­ni­czek trud­niej­szych po­jęć oraz in­deks. Do­bra po­zy­cja dla ma­łych fa­scy­na­tów piramid.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: