Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7 Image

Mój skarbczyk, Poznaję ludzi — Małe mole książkowe #7

Pro­po­no­wa­ne tu po­zy­cje z po­wo­dze­niem zaj­mą już pół­rocz­ne dziec­ko. Są to po­zy­cje Wy­daw­nictw Olesiejuk:

  • Mój skarb­czyk
  • Po­zna­je ludzi

Każ­da z po­zy­cji skła­da się z 15 ma­łych ksią­że­czek. Tro­chę więk­sze od pu­deł­ka za­pa­łek ksią­żecz­ki, o gru­bych za­le­d­wie czte­rech kart­kach, za­pa­ko­wa­ne są w dużą książ­kę, w któ­rej są prze­gród­ki na nie. Mają wy­raź­ne ry­sun­ki i po jed­nym krót­kim zda­niu, cza­sem wy­ra­zie na stro­nie. Na­da­ją się dla bar­dzo mło­de­go lub nie­cier­pli­we­go czy­tel­ni­ka. Książ­ka „Mój skarb­czyk” za­wie­ra po­zy­cje bo­ga­cą­ce za­sób słów i zwią­za­ne z m.in. ko­lo­ra­mi, kształ­ta­mi, przy­ro­dą, zwie­rzę­ta­mi dzi­ki­mi i ze wsi, owa­da­mi., zaś książ­ka „Po­zna­ję lu­dzi” przed­sta­wia krót­kie hi­sto­ryj­ki zwią­za­nie z roż­ny­mi za­wo­da­mi. Dziec­ko do­sko­na­le bawi się nimi na­wet jak nie czy­ta, np. moje dzie­ci ro­bi­ły z ksią­że­czek wy­so­kie wieże.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: