Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3 Image

Sprytne pieski, Poznaję kolory: Owoce i warzywa, Czy jesteś żabką — Małe mole książkowe #3

W dzi­siej­szym ze­sta­wie­niu książ­ki prze­zna­czo­ne tak­że dla ma­łe­go czy­tel­ni­ka. Są to po­zy­cje z małą ilo­ścią wy­ra­zów lub bar­dzo pro­sty­mi zda­nia­mi. Stro­ny są kar­to­no­we, gru­be, wiec na­wet mała rącz­ka przed­szko­la­ka czy żłob­ko­wi­cza po­ra­dzi so­bie z ich prze­wra­ca­niem bez szko­dy dla książki.

1. Książ­ka z se­rii Chcę być duży: Spryt­ne pie­ski, Ju­sty­na Świę­cic­ka, Wy­daw­nic­two Wil­ga, 2007

Cie­ka­wa po­zy­cja, uczą­ca dziec­ko nie tyl­ko czy­tać, ale tak­że na­zy­wać ob­raz­ki. Pod­czas czy­ta­nia przez ro­dzi­ca dziec­ko może na­zy­wać sa­mo­dziel­nie zwie­rzę­ta, miej­sca i przed­mio­ty, gdyż w tekst wsta­wio­no ob­raz­ki. Dzię­ki temu na­wet ma­luch może uznać, że po­tra­fi czy­tać. Dla dzie­ci czy­ta­ją­cych sa­mo­dziel­nie druk nie sta­no­wi pro­ble­mu, jest duży i wyraźny.

2. Książ­ka z se­rii Po­zna­ję ko­lo­ry: Owo­ce i wa­rzy­wa, Mar­ta Rydz, Elż­bie­ta Wój­cik, Wy­daw­nic­two SBM, 2009

Ab­so­lut­ny hit Ar­tie­go z cza­sów żłob­ka! Książ­ka za­wie­ra re­ali­stycz­ne ob­raz­ki. Po­ka­za­ne owo­ce i wa­rzy­wa są przed­sta­wio­ne we­dług ko­lo­rów oraz po­do­bień­stwa. Są w nim nie tyl­ko ro­dzi­me jabł­ka czy mar­chew­ki, ale tak­że eg­zo­tycz­ne jak pa­tat, sa­lak, ma­ra­ku­ja czy wpra­wia­ją­ca w osłu­pie­nie pa­nie opie­kun­ki karambola.

3. Czy je­steś żab­ką?, Tłu­ma­cze­nie: Ka­ta­rzy­na Dmow­ska, Ilu­stra­cje: No­eli­ne Cas­set­ta­ri, Wy­daw­nic­two Ole­sie­juk, 2008

Moż­na na­zwać tą po­zy­cję in­te­rak­tyw­ną książ­ką. Nie znaj­dzie­my w niej żad­nych przy­ci­sków, lecz róż­ne tek­stu­ry, dzię­ki cze­mu jest ide­al­na dla dzie­ci, któ­re są wraż­li­we na do­tyk i po­win­ny ćwi­czyć sen­so­ry­kę. Zwie­rząt­ka maja mięk­kie fu­ter­ka, gład­ką skó­rę, szorst­ką czy lśnią­cą łu­skę, lep­ki ję­zyk. Wszyst­kie­go moż­na do­tknąć i prze­ko­nać się sa­me­mu. Uwa­ga! Książ­ka za­wie­ra małe ele­men­ty. Za­le­ca­na dla dzie­ci po­wy­żej 3-go roku ży­cia. Do użyt­ku pod opie­ką dorosłych.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: