Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci?

Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Image

Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci?

Wi­tam ser­decz­nie w ni­niej­szym teście!

Opra­co­wa­ny on zo­stał przez gro­no sza­cow­nych eks­per­tów w dzie­dzi­nie nauk o trud­nych na­zwach (oli­go­fre­no­pe­da­go­ga, oste­opa­tę, po­do­lo­ga i le­ka­rza we­te­ry­na­rii) na pod­sta­wie kil­ku­let­nich ba­dań nad nie­let­ni­mi. Wy­peł­nia­jąc po­niż­szy tekst jed­no­znacz­nie okre­ślisz, czy ba­da­na oso­ba na­praw­dę pra­gnie mieć dzie­ci i po­sia­da ku temu wszel­kie predyspozycje.

Za­pra­sza­my!

WIEL­KI TEST

1. Czy lu­bisz zim­ną kawę zimą?

 1. moż­na pić tyl­ko wrzątek!
 2. jest kawa — jest dobrze

2. Czy wscho­dy słoń­ca są romantyczne?

 1. nie, ro­man­tycz­ne są wy­łącz­nie za­cho­dy słońca
 2. tak, o ile już wy­pi­łeś kawę i za­gry­złeś magnezem

3. Co mó­wią Ci okre­śle­nie: Po­ke­mon, Te­le­tu­biś, Ku­cyk Pony, Lit­tlest Pet Shop, Mon­ster High, Spi­der­man, Bar­bie Mariposa?

 1. to ob­raź­li­we epitety
 2. ulu­bio­ne baj­ki każ­de­go dziecka

4. Czy zda­rzy­ło Ci się za­snąć w kinie?

 1. nie, nie mar­nu­ję mo­je­go cza­su na sen, w przy­pad­ku nud­ne­go se­an­su wychodzę
 2. tak, ale za­sy­piam tak­że na wie­czor­nych „Wia­do­mo­ściach”

5. Czy po­sia­dasz dres?

 1. tak, bie­gam co­dzien­nie i dwa razy w ty­go­dniu cho­dzę na siłownię
 2. tak, ćwi­czę otwie­ra­nie po­wiek le­żąc w nim na kanapie

6. Któ­re z wy­mie­nio­nych, se­ria­li uwa­żasz za ciekawe?

 1. Ho­me­land, Kom­pa­nia bra­ci, Tech­ni­cy-ma­gi­cy, Przy­ja­cie­le, Teo­ria wiel­kie­go pod­ry­wu, Glee, Czy­sta krew, Seks w wiel­kim mieście
 2. Trud­ne spra­wy, Anna Ma­ria We­so­łow­ska, Sąd ro­dzin­ny, Dla­cze­go ja?, Ukry­ta praw­da, M jak Mi­łość, Bar­wy szczę­ścia, Na Wspólnej

7. Kim jest prof. dr hab. Ma­ria Do­ro­ta Majewska?

 1. to wy­bit­ny polityk
 2. świa­to­wej sła­wy eks­pert ds. szczepień

7. Co to jest BLW?

 1. li­te­rów­ka, mia­ło być BMW
 2. me­to­da kar­mie­nia dziecka

8. Co to jest RWF?

 1. re­je­stra­cja sa­mo­cho­do­wa z woj. podkarpackiego
 2. fo­te­lik mon­to­wa­ny ty­łem do kie­run­ku jazdy

9. Ja­kie są po­wo­dy wpro­wa­dza­nia glu­te­nu w die­cie w cza­sie okien­ka immunologicznego?

 1. pro­szę o inny ze­staw pytań
 2. mniej­sze ry­zy­ko celiakii

10. Czy za­uwa­ży­łeś, że py­ta­nie nr 7 po­wtó­rzo­ne było dwukrotnie?

 1. oczy­wi­ście! każ­dy głu­pi by zauważył
 2. … na­praw­dę każ­dy głupi?

ROZ­WIĄ­ZA­NIE:

Prze­wa­ga od­po­wie­dzi a

Może i chcesz po­sia­dać dzie­ci, ale co Ty wiesz o prze­wi­ja­niu? Je­śli na­praw­dę masz za­miar w naj­bliż­szej przy­szło­ści za­tań­czyć tan­go z macierzyństwem/ojcostwem, za­pra­szam na su­rvi­val do ja­kie­goś Cen­trum Han­dlo­we­go, gdzie mie­ści się przy­by­tek z kul­ka­mi, po­jaz­da­mi, taki mał­pi gaj dla dzie­ci. Po­znasz po pi­skach i krzy­kach więk­szych niż pod­czas otwar­cia no­wej Bie­dron­ki lub pro­mo­cji na kar­pia w Li­dlu. Naj­lep­sze re­zul­ta­ty osią­ga się przy­cho­dząc w week­end. Je­śli po 8h prze­by­wa­nia w tej dzi­czy nie ostu­dzi Two­je­go en­tu­zja­zmu, dro­ga wol­na, roz­mna­żaj się. Żeby jed­nak nie było, że Cię nie przestrzegałam.

Prze­wa­ga od­po­wie­dzi b

Masz wszel­kie pre­dys­po­zy­cje i bo­ga­te do­świad­cze­nie, by od­pu­ścić so­bie po­sia­da­nie dzie­ci. No po­trzeb­ne Ci to jesz­cze? Jak chcesz wy­cho­dzić na spa­ce­ry to kup so­bie pe­kiń­czy­ka. Wszak­że dzie­ci też na smy­czy moż­na pro­wa­dzać, a si­ka­ją, szcze­ka­ją i bru­dzą nie mniej. Je­śli po­sia­dasz już psa i cią­gle nie wy­star­cza Ci opie­ka nad nim — kup so­bie ko­lej­ne­go. Żar­ty żar­ta­mi — na pew­no bę­dziesz wspa­nia­łym ro­dzi­cem. Jak ja!

Pa­mię­taj­cie: Zwro­tów nie przyjmujemy!

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 stycznia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: