25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw Image

25 zamienników popularnych, motyla noga, przekleństw

Być może ob­ra­cam się w nie­wła­ści­wym to­wa­rzy­stwie, nie­mniej jed­nak nie znam oso­by, któ­ra nie wy­ra­zi­ła­by choć­by raz swo­je­go gnie­wu, dez­apro­ba­ty czy bez­sil­no­ści so­czy­stym sło­wem na K. Tym sa­mym, któ­re ocho­czo uczy­my obcokrajowców:

W pew­nym mo­men­cie na­sze­go ży­cia po­ja­wia­ją się dzie­ci, czy to wła­sne czy zna­jo­mych. Po­ja­wia się też pro­blem, bo przy dzie­ciach się nie prze­kli­na. Przy dzie­ciach uży­wa­my nie tyl­ko wię­cej zdrob­nień, ale tak­że prze­sta­je­my rzu­cać mię­sem na pra­wo i lewo. Sta­je­my się ję­zy­ko­wy­mi wegetarianami.

Dzie­ci może i nie sły­szą jak za­ga­niasz je do łó­żek lub ka­żesz przyjść po co­dzien­na daw­kę tra­nu, nie­mniej jed­nak do­sko­na­le re­agu­ją na wszel­kie wzmian­ki o sło­dy­czach oraz prze­kleń­stwach. Jak unik­nąć wpad­ki? Uży­wa­jąc za­mien­ni­ków, ja­sna jego mać!

Za­mien­ni­ki po­pu­lar­nych przekleństw:

 1. Mo­ty­la noga
 2. Rwał nać
 3. Ja­sny gwint
 4. Kur­czacz­ki
 5. Orzesz­ku włoski
 6. Ja cię nie mogę
 7. A niech to szlag
 8. Kur­cze blaszka
 9. Kur­cze blade
 10. Ale urwał
 11. A niech mnie drzwi ścisną
 12. Kij ci w oko
 13. Kij ci w szprychy
 14. Ugryź się w ucho/łokieć
 15. Do stu piorunów
 16. Niech to kule biją
 17. Ho­len­der
 18. Do dia­ska
 19. Niech to dun­der świśnie
 20. W mor­dę jeża
 21. Kurt­ka na wacie
 22. Kur­de balans
 23. Ja cię kręcę
 24. Kur­ka wodna
 25. Je­dwa­bi­ście

Ja­kieś do­dat­ko­we propozycje?

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 lutego 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: