Na psa urok — zabobony w ciąży

Na psa urok — zabobony w ciąży Image

Na psa urok — zabobony w ciąży

Cią­ża. Jak tyl­ko prze­sta­je­my wy­glą­dać jak focz­ki, a za­czy­na­my jak sło­nie mor­skie, świat nie­ubła­gal­nie sta­ra się uchro­nić nas i na­sze nie­na­ro­dzo­ne jesz­cze dziec­ko od wszel­kich prze­ciw­no­ści losu. Mimo, ze duża część spo­łe­czeń­stwa uwa­ża się za ka­to­li­ków, a jesz­cze więk­sza za świa­tłych lu­dzi, je­śli cho­dzi o za­bo­bo­ny, to ni­gdy nie sły­sza­łam ich tyle co w cza­sach cią­ży. Do­ty­czyć mogą one wła­ści­wie wszyst­kie­go, a nie­sto­so­wa­nie się do co­niek­tó­rych gro­zi przy­naj­mniej ka­ta­stro­fą nie­mniej­szą niż zde­rze­nie pla­ne­ty z ko­me­tą. Na co więc mo­że­my li­czyć in­ter­pre­tu­jąc naj­bar­dziej zna­ne pol­skie za­bo­bo­ny okołociążowe?

 • Po­zna­nie płci dziecka
  Je­den rzut okiem na cię­żar­ną i już znaw­czy­nie pra­sta­rych mi­tów po­tra­fią wy­wnio­sko­wać co w brzu­chu sie­dzi nie go­rzej niż wy­traw­ny ana­li­tyk ob­ra­zów USG. Kro­sty na no­sie? Prze­tłusz­cza­ją­ce się wło­sy? Zie­mi­sta cera? Spo­ra nad­wa­ga i brzuch roz­la­ny na całe cia­ło? Nie ma bata, to musi być dziew­czyn­ka! Nie od dziś bo­wiem wia­do­mo, że żeń­skie pło­dy od­bie­ra­ją mat­ce uro­dę. Z za­zdro­ści chy­ba. Je­śli do­dat­ko­wo za­sta­nie­my cię­żar­ną nad ka­wał­kiem tor­tu cze­ko­la­do­we­go z bita śmie­ta­ną to na­wet ma­cha­nie fot­ka ul­tra­so­no­gra­ficz­ną z bez­a­pe­la­cyj­nie wi­docz­nym na niej pe­ni­sem dzie­cię­cia nie zmie­ni zda­nia oto­cze­nia. Prze­cież me­dy­cy­na cza­sem się myli, nieprawdaż?
 • Bez­pro­ble­mo­wą pępowinę
  Prze­pis jest pro­sty: wy­star­czy nie no­sić ko­ra­li, rze­my­ków, ko­lii czy łań­cusz­ków, a dziec­ko pod­czas po­ro­du nie owi­nie się pę­po­wi­ną. Nie wiem ile ja mu­sia­łam tego no­sić, że syn owi­nął się dwa razy i dla­cze­go cór­ki, mimo no­sze­nia ozdób, nie słu­cha­ły się pra­daw­nych prawd i nie mia­ły tego pro­ble­mu wcale.
 • Brak zna­mion
  Je­śli je­steś oso­bą stra­chli­wą i nie­zdar­ną to już żal mi two­je­go dziec­ka. Nie­chyb­nie na­ra­żasz je na po­sia­da­nie ca­łej masy zna­mion w naj­mniej po­trzeb­nych miej­scach. Ale jest na to re­me­dium: je­śli się przestraszysz/oparzysz nie do­ty­kaj żad­nej czę­ści cia­ła. W tych miej­scach mogą ob­ja­wić się u dziec­ka mysz­ki, tęt­nia­ki i inne kwiatki.
  Uwa­żaj tak­że na bez­wied­ne ga­pie­nie się w ogień w ko­min­ku, pie­cu, ogni­sko. Na­wet z wpa­try­wa­niem się w za­pał­kę le­piej uwa­żać. Od za­pa­try­wa­nia się w pło­mie­nie dziec­ko może mieć prze­cież czer­wo­ne pla­my na czole.
 • Ano­ma­lie zwią­za­ne z włosami
  Cię­żar­na bez­a­pe­la­cyj­nie może za­po­mnieć o wi­zy­tach w sa­lo­nie fry­zjer­skim. Chy­ba że pla­nu­je rude dziec­ko, wte­dy dro­ga wol­na, moż­na za­far­bo­wać wło­sy. Ob­ci­na­nie jest jed­nak nie­do­zwo­lo­ne. Nikt nie chciał­by mieć prze­cież nie­mą­dre­go dziec­ka. W związ­ku z bra­kiem cięć i zmian ko­lo­rów zo­sta­je przy­szłej mat­ce wy­glą­dać go­rzej i być po­są­dza­ną o po­sia­da­nie żeń­skie­go po­tom­ka (wy­ja­śnie­nie wy­żej) w brzu­chu albo na­gmin­ne tłu­ma­cze­nie, że na gło­wie mamy mod­ne ombré i za­czy­na­my za­pusz­czać włosy.
  Mę­czy cię zga­da? To po­wód do ra­do­ści, two­je dziec­ko po­sia­da już buj­ną czu­pry­nę. Je­śli jed­nak nie masz pro­ble­mu z pie­cze­niem w prze­ły­ku, moż­na jesz­cze coś na to za­ra­dzić. Przy­tu­la­nie wło­cha­te­go psa nie mniej do­brze dzia­ła na po­ja­wie­nie się owło­sie­nia u no­wo­rod­ka. Je­śli po­do­ba­ją ci się łyse głów­ki u dzie­ci po­le­cam de­pi­lo­wa­nie się w cią­ży lub choć­by spo­glą­da­nie na księ­życ, naj­le­piej w peł­ni. Fry­zu­ra à la Ko­jak gwarantowana.
 • Wy­stę­po­wa­nie chorób
  Ge­ne­ty­ka nie ma nic tu do rze­czy. To, że two­ja mama mia­ła zeza, a ty jed­no oko na Ma­ro­ko, nie ozna­cza, że spra­wa jest prze­są­dzo­na i two­je dziec­ko ska­za­ne jest na wi­zy­tę u oku­li­sty. Dzia­ła­my pre­wen­cyj­nie! Nie spo­glą­da­my jak mama i bab­cia przez „ju­da­sza” w drzwiach, a dziec­ko nie bę­dzie mia­ło zeza.
  Ma­rzysz by ra­do­śni plą­sać na bo­sa­ka w cie­pły wio­sen­ny deszcz, no może let­ni sko­ro na bo­sa­ka? Nie wiem jak to zro­bisz, ale wy­strze­gaj się bie­ga­nia po ka­łu­żach. Chy­ba nie chcesz na­ra­zić po­tom­ka na wodogłowie…
  Ota­czaj się nie tyl­ko pięk­ny­mi rze­cza­mi, ale tak­że ludź­mi. Od dziś za­kaz na 9 mie­się­cy spo­glą­da­nia na­wet na nie­przy­stoj­nych męż­czyzn, ko­bie­ty z bro­dą i trze­cim pod­bród­kiem, nie do koń­ca spraw­nych oraz, uwa­ga, oso­by in­nej rasy. Chy­ba że masz za­miar uro­dzić ślicz­ne­go śnia­de­go nie­mow­lacz­ka, ale jak to wy­tłu­ma­czyć ro­dzi­nie, w któ­rej nie ma afro­ame­ry­kań­skich korzeni?
 • Wpływ na cha­rak­ter dziecka
  Spo­koj­ne dziec­ko jest na wagę zło­ta. Któ­ra z mam nie chcia­ła­by już pierw­szej nocy po po­ro­dzie spać nie­prze­rwa­nie osiem go­dzin za­miast bu­dzić się z ze­gar­kiem w ręku z po­wo­du kar­mień, ko­lek, ząb­ko­wa­nia, si­ka­nia, kosz­ma­rów noc­nych itd. bez po­mo­cy cu­dow­nych sy­rop­ków na­sen­nych? By za­ra­dzić spa­niu jak za­jąc pod mie­dzą na­le­ży wy­strze­gać się słoń­ca. Opa­la­nie ow­szem, jest nie­wska­za­ne w cią­ży, ale samo pa­trze­nie na słoń­ce może po­wo­do­wać póź­niej­sze zombie-noce.
  Ro­sną­cy brzuch czę­sto bywa pro­ble­mem. Cięż­ko za­wią­zać buty, są pro­ble­my z miesz­cze­niem się w drzwiach, ła­twiej się czymś po­chla­pać. Pod­nio­sę tyl­ko ostat­nią kwe­stię: pla­my. Szcze­gól­nie te z wody, po­ja­wia­ją­ce się pod­czas zmy­wa­nia na­czyń czy pra­nia, by­wa­ją nie­bez­piecz­ne. Woda rów­na się co? Wóda! Su­chy brzuch to stu­pro­cen­to­wa pew­ność trzeź­wo­ści na­szej latorośli.
 • Śmierć no­wo­rod­ka lub przed­wcze­sny poród
  Śmierć i po­dat­ki to je­dy­ne sta­łe w na­tu­rze. By oszu­kać to pierw­sze, nie wol­no nic ku­po­wać przed po­ro­dem. Nie­ste­ty z fi­sku­sem nie bę­dzie tak łatwo.
  Je­den z nie­wie­lu za­bo­bo­nów, któ­ry do­cze­kał się na­uko­we­go udo­wod­nie­nia, to ten do­ty­czą­cy za­ka­zu wie­sza­nia pra­nia czy fi­ra­nek. Le­ka­rze po­twier­dza­ją zgod­nie, że pod­no­sze­nie rąk może spo­wo­do­wać na­cią­gnię­cie wię­za­deł, na któ­rych za­wie­szo­na jest ma­ci­ca, a to może sta­no­wić za­gro­że­nie cią­ży. Zbyt dłu­gie trzy­ma­nie rąk w gó­rze może po­wo­do­wać za­bu­rze­nia krą­że­nia, co może być przy­czy­ną utra­ty rów­no­wa­gi, a na­wet omdleń. Do­dat­ko­wo gdy stoi się na krze­śle czy dra­bin­ce, wy­star­czy chwi­la nie­uwa­gi i może dojść do groź­ne­go w skut­kach upadku.
 • Za­pew­nie­nie szczęścia
  Nie ma nic waż­niej­sze­go niż zdro­wie i szczę­ście. Po­wyż­sze za­le­ce­nia star­szy­zny ple­mien­nej do­ty­czy­ły zdro­wia, zaj­mij­my się te­raz po­krót­ce przy­no­szą­cy­mi szczę­ście. Utar­ło się twier­dze­nie, że ko­bie­ta cię­żar­na nie może być ni­czy­ją chrzest­ną, gdyż dziec­ko w jej brzu­chu za­cho­wa się jak wam­pir i wy­ssie z chrzczo­ne­go dziec­ka całe szczę­ście. Nie tego prze­cież pra­gnie­my dla wła­sne­go chrze­śnia­ka, trze­ba więc prze­łknąć ho­nor i od­mó­wić ro­dzi­com dziec­ka tego zaszczytu.
  Cię­żar­na nie po­win­na tez prze­cho­dzić pod dra­bi­na­mi, zna­ka­mi, słu­pa­mi łą­czo­ny­mi bel­ką, a szcze­gól­nie sznu­ra­mi od pra­nia. Prze­sąd o nie prze­cho­dze­niu pod dra­bi­ną wziął się z tra­dy­cji: kie­dyś każ­dy zbrod­niarz eg­ze­ku­cją prze­cho­dził wła­śnie pod dra­bi­ną i stąd też lu­dzie uni­ka­li prze­cho­dze­nia pod nią my­śląc, że to przy­no­si pe­cha. Prze­sąd ten prze­niósł się na nie prze­cho­dze­nie pod wszyst­kim, tak na wszel­ki wy­pa­dek. Dla cię­żar­nych li­stę za­ka­za­nych ście­żek po­sze­rzo­no o sznu­ry do bie­li­zny, co ma zwią­zek z przy­to­czo­ną wy­żej ko­re­la­cją sznur-pępowina.
 • ULU­BIO­NE
  Nie wol­no cię­żar­nej ni­cze­go od­mó­wić, gdyż spo­wo­du­je to, iż w domu za­czną gra­so­wać my­szy (!) i po­czy­nią nie­opi­sa­ne szko­dy. Chcia­łam prze­te­sto­wać na sze­fie i po­pro­sić o pod­wyż­kę, ale aż taka od­waż­na jed­nak nie jestem.

Bez­pro­ble­mo­wych ciąż ży­czę, a nie­szczę­ściom a kysz! i trzy razy splu­wam przez lewe ramię.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 lutego 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dorosłych

Otagowano: