Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej

Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej Image

Małe mole książkowe #11 — Księga dźwięków, Wiosna na ulicy czereśniowej

Tak jak obie­ca­łam jed­nej z czy­tel­ni­czek — po­ka­zu­ję co dzie­ci do­sta­ły od za­jącz­ka wiel­ka­noc­ne­go. Nie ogar­niam już cha­osu spo­wo­do­wa­ne­go nad­mia­rem za­ba­wek. Z tego też po­wo­du te­go­rocz­ne świę­ta zdo­mi­no­wa­ły książ­ki i ko­lo­ro­wan­ki. Zo­sta­ły nim ob­da­ro­wa­ne na­wet dzie­ci, któ­re nie po­tra­fią jesz­cze prze­glą­dać pu­bli­ka­cji z twar­dy­mi stro­na­mi! Nie ma jak to za­go­nić ro­dzi­ców do pra­cy.

1. Księ­ga dźwię­ków, Wy­daw­nic­two Dwie Sio­stry, tek­st i ilu­stra­cje: So­le­dad Bra­vi

Mię­dzy­na­ro­do­wy be­st­sel­ler. Chy­ba naj­grub­sza ksią­żecz­ka dla ma­ły­ch dzie­ci. Każ­da z pra­wie 120 (!) stron jest sztyw­na. Przy ta­kiej ob­ję­to­ści tro­chę boję się jed­nak o przedar­cie grzbie­tu, mam na­dzie­ję, że uda się ją za­cho­wać na dłu­go. Dzię­ki niej i od­po­wied­niej in­to­na­cji czy­ta­ją­ce­go dziec­ko wej­dzie w świat dźwię­ków. Nie tyl­ko tych zna­ny­ch jak tik-tak, brum­brum, eoeoeoe, ale tak­że ble­ee jak szpi­nak.

ksiegadzwiekow1

ksiegadzwiekow2

ksiegadzwiekow3

ksiegadzwiekow4

2. Wio­sna na uli­cy Czereśniowe/ Lato na uli­cy Cze­re­śnio­wej, Wy­daw­nic­two Dwie Sio­stry, ilu­stra­cje: Ro­traut Su­san­ne Ber­ner

Ko­lej­ny wiel­ki be­st­sel­ler. Wio­sna… i Lato… to pierw­sze książ­ki z se­rii „Uli­ca Cze­re­śnio­wa”, w skład któ­rej wcho­dzą wszyst­kie pory roku i noc. Tym ra­zem kar­to­no­wa książ­ka ma tyl­ko 14 stron, jed­nak for­ma­tu A3. Ksią­żecz­ka na­da­je się do sa­mo­dziel­ne­go czy­ta­nia przez każ­de dziec­ko, gdyż we­wnątrz niej nie znaj­du­je się ani jed­no sło­wo. Za to po­wa­la ilo­ścią ko­lo­ro­wy­ch po­sta­ci, zwie­rząt, bu­dyn­ków i przed­sta­wio­ny­ch sy­tu­acji. Każ­da stro­na uka­zu­je tych sa­my­ch bo­ha­te­rów w róż­ny­ch miej­sca­ch i róż­ny­ch mo­men­ta­ch dnia, dzię­ki cze­mu dziec­ko może snuć cu­dow­ne opo­wie­ści o ich przy­go­da­ch.

wiosnanaulicy1

wiosnanaulicy2

wiosnanaulicy31

wiosnanaulicy4

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 19 kwietnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: