Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Jak kupić idealny fotelik samochodowy Image

Jak kupić idealny fotelik samochodowy

Po pierw­sze bez­pie­czeń­stwo. To głów­ny mo­ty­wa­tor ku­po­wa­nia ka­sku na ro­wer, na­kła­dek na rogi sto­łu, bram­ki do kuch­ni i fo­te­li­ka sa­mo­cho­do­we­go. Sko­ro już dzie­więć mie­się­cy mę­czy­li­śmy się ze zga­gą, po­tem go­dzi­ny na sali po­ro­do­wej, nie­prze­spa­ne noce, to nie pra­gnie­my, by ja­kiś wa­riat za kół­kiem spo­wo­do­wał, że na­sze­mu dziec­ku coś złe­go się sta­nie. Wy­bie­ra­my się więc do skle­pu i wy­bie­ra­my pierw­szy z brze­gu fo­te­lik. „Prze­cież będę uwa­żał na dro­dze!” — tłu­cze się po gło­wie. A po­tem za kil­ka lat wy­mie­nia­my na więk­szy, bo dziec­ko do­ty­ka no­ga­mi fo­te­la. Wy­bie­ra­my ten w Hel­lo Kitty/Samochody, prze­cież taki ładny…

Stop. Je­śli ku­pu­jesz drzwi z po­dwój­nym zam­kiem, by nikt nie wła­mał się do domu, to wy­bie­ra­jąc od­po­wied­ni fo­te­lik nie mo­żesz kie­ro­wać się za­sa­dą „ja­koś to bę­dzie, byle ład­nie wy­glą­dał”. Jak wy­brać naj­lep­szy fo­te­lik? Po pierw­sze za­sta­nów­my się nad ka­te­go­rią wa­go­wą, ja­kiej szu­ka­my, bo od tego wie­le zależy.

Naj­ogól­niej rzecz bio­rąc fo­te­li­ki dzie­li­my na trzy gru­py wa­go­we: 0–13 (lub 18) kg, 9–18kg i 15–36kg. W tych gru­pach da się ku­pić fo­te­le bez­piecz­ne, spraw­dzo­ne, z ośmio­ma gwiazd­ka­mi nawet.
osiemgwiazdek.blogspot.com

Ka­te­go­rie te nie są z su­fi­tu: nie­mow­lę­ta są bar­dziej na­ra­żo­ne na po­waż­ne ura­zy, dla­te­go ich fo­te­li­ki mon­to­wa­ne są wy­łącz­nie ty­łem do kie­run­ku jaz­dy, dziec­ko leży, a jego nóż­ki i plec­ki są de­li­kat­nie unie­sio­ne w górę.

Fo­te­li­ki sa­mo­cho­do­we moż­na mon­to­wać na kil­ka spo­so­bów. Fo­te­li­ki dla star­szych dzie­ci 9–18 kg i 15–36 kg na ogół mon­tu­je się przo­dem do kie­run­ku jaz­dy (FWF), cho­ciaż tra­fia­ją się mo­de­le, któ­re po­zwa­la­ją na za­mon­to­wa­nie w spo­sób bez­piecz­niej­szy, czy­li ty­łem do kie­run­ku jaz­dy (RWF).

Ist­nie­ją tak­że dwa spo­so­by in­sta­la­cji – przy po­mo­cy pa­sów bez­pie­czeń­stwa (z bazą lub bez) i za po­mo­cą sztyw­nych za­cze­pów czy­li fo­te­li­ki z sys­te­mem ISO­FIX. Wy­bie­ra­jąc się do skle­pu z fo­te­li­ka­mi pa­mię­taj, czy Twój sa­mo­chód ma moż­li­wość mon­ta­żu w sys­te­mie ISO­FIX. Dzię­ki spe­cjal­nej ba­zie ISO­FIX fo­te­lik jest wcze­pia­ny do tyl­nej ka­na­py za po­mo­cą umiesz­czo­nych w sie­dze­niu za­cze­pów. Do­dat­ko­wą pod­po­rę i umoc­nie­nie sta­no­wi opie­ra­ny na pod­ło­dze auta, dol­ny pa­łąk. Naj­le­piej, gdy za­nim ku­pisz fo­te­lik, zo­sta­nie on przy­mie­rzo­ny do sa­mo­cho­du, gdyż nie każ­dy fo­te­lik da się po­praw­nie i sta­bil­nie za­mo­co­wać w Two­im samochodzie.

Przed do­ko­na­niem za­ku­pu war­to przej­rzeć do­stęp­ne w In­ter­ne­cie te­sty zde­rze­nio­we, któ­re po­ka­zu­ją, któ­ry fo­te­lik sta­no­wi więk­szą ochro­nę pod­czas wy­pad­ku samochodowego.Są one prze­pro­wa­dza­ne m.in. przez ADAC, OEAMTC, AA Trust ANWB. Wy­so­ka oce­na otrzy­ma­na w nie­za­leż­nym te­ście zde­rze­nio­wym zwy­kle jest gwa­ran­cją bez­pie­czeń­stwa. Te­sty ho­mo­lo­ga­cyj­ne, na pod­sta­wie któ­rych przy­zna­je się po­szcze­gól­nym mo­de­lom fo­te­li­ków cer­ty­fi­ka­ty, nie są prze­pro­wa­dza­ne tak do­kład­nie, bo do ta­kich te­stów uży­wa się ma­ne­ki­nów, któ­re nie po­sia­da­ją czuj­ni­ków po­zwa­la­ją­cych na po­miar ob­cią­żeń dzia­ła­ją­cych na brzuch pod­czas wy­pad­ku. Fo­te­li­ki speł­nia­ją­ce eu­ro­pej­skie nor­my bez­pie­czeń­stwa po­sia­da­ją znak „E” oraz nu­mer pań­stwa (Pol­ska ma „20”). Ho­mo­lo­ga­cję wy­da­je Prze­my­sło­wy In­sty­tut Mo­to­ry­za­cji (PI­Mot). Fo­te­li­ki z ho­mo­lo­ga­cją za­gra­nicz­ną mogą być sprze­da­wa­ne w Pol­sce, ale nie są przez PI­Mot do­dat­ko­wo certyfikowane.

66% wy­pad­ków to ude­rze­nia czo­ło­we, 32% ude­rze­nia bocz­ne, 2% ude­rze­nia w tył samochodu

Wy­bie­ra­jąc wy­bie­ra­jąc fo­te­lik dla nie­mow­la­ka po­win­ni­śmy zwró­cić uwa­gę na :

 • Wy­gląd tak zwa­nej sko­ru­py (kor­pu­su) wy­bra­ne­go przez Cie­bie mo­de­lu. To od niej za­le­ży, jak bar­dzo za­bez­pie­czo­ne bę­dzie cia­ło Two­je­go dziec­ka pod­czas jaz­dy sa­mo­cho­dem. Do­bra sko­ru­pa jest twar­da, głę­bo­ka i ma­syw­na, naj­le­piej, żeby była dwuwarstwowa.
 • Wy­po­sa­że­nie w sys­tem ochro­ny głów­ki (SPS, Safe Side, ASP, SIP), czy­li – sys­tem umoc­nio­nych bo­ków, któ­ry do­dat­ko­wo chro­ni gło­wę nie­mow­la­ka przed urazami.
 • Pa­ski po­win­ny być 5-punk­to­we. Od­cho­dzi się już od uży­wa­nia pa­sów 3-punk­to­wych w tej ka­te­go­rii wa­go­wej. Każ­dy pa­sek po­wi­nien być za­bez­pie­czo­ny war­stwą mięk­kie­go ma­te­ria­łu chro­nią­ce­go przed otar­cia­mi. Re­gu­la­cja pa­sów nie po­win­na spra­wiać pro­ble­mu, bo pasy re­gu­lu­je się co­dzien­nie, w za­leż­no­ści od tego, w co jest ubra­ne Two­je dziec­ko (gru­ba kurt­ka czy ba­weł­nia­na koszulka).
 • Wy­po­sa­że­nie fo­te­li­ka w do­dat­ko­wą wkład­kę dla niemowlaka.
 • Moż­li­wość zdję­cia ta­pi­cer­ki do prania.
 • Opcjo­nal­nie: czy Twój wó­zek ma moż­li­wość mon­to­wa­nia fo­te­li­ka wy­bra­ne­go przez Ciebie.

Je­śli głów­ka Two­jej po­cie­chy za­czy­na wy­sta­wać po­nad opar­cie fo­te­li­ka, albo gdy ma­luch za­czy­na się wier­cić i do­ma­gać bar­dziej pio­no­wej po­zy­cji, pora na za­sta­no­wie­nie się nad wy­mia­ną fo­te­li­ka na więk­szy. Waż­ne, by nie prze­kra­czać li­mi­tu wagi po­da­ne­go przez pro­du­cen­ta oraz by dziec­ko sa­mo­dziel­nie i pew­nie po­tra­fi­ło sie­dzieć, za­pew­ni to Two­je­mu dziec­ku bez­pie­czeń­stwo. Dziec­ko na­le­ży więc prze­wo­zić w fo­te­li­kach-ko­ły­skach naj­dłu­żej, jak to możliwe.

Ku­pu­jąc fo­te­lik dla star­sze­go dziec­ka, mu­sisz zwró­cić uwa­gę na kil­ka istot­nych szczegółów:

 • Sys­tem za­bez­pie­cza­ją­cy szcze­gól­nie na­ra­żo­ną na ura­zy głów­kę dziec­ka. Mo­żesz się spo­tkać z róż­ny­mi na­zwa­mi za­bez­pie­czeń – SPS, Safe Side lub ASP, SIP.
 • Pa­ski po­win­ny być 5-punk­to­we. Od­cho­dzi się już od uży­wa­nia pa­sów 3-punk­to­wych w tej ka­te­go­rii wa­go­wej. Każ­dy pa­sek po­wi­nien być za­bez­pie­czo­ny war­stwą mięk­kie­go ma­te­ria­łu chro­nią­ce­go przed otar­cia­mi. Re­gu­la­cja pa­sów nie po­win­na spra­wiać pro­ble­mu, bo pasy re­gu­lu­je się co­dzien­nie, w za­leż­no­ści od tego, w co jest ubra­ne Two­je dziec­ko (gru­ba kurt­ka czy ba­weł­nia­na koszulka).
 • Sze­ro­kość sie­dzi­ska, dzię­ki temu na­wet ubra­ne w zi­mo­wą kurt­kę dziec­ko bez pro­ble­mu zmie­ści się foteliku.
 • Sprawdź, czy za­głó­wek po­sia­da moż­li­wość re­gu­la­cji. Dzię­ki niej fo­te­lik ro­śnie ra­zem z dzieckiem.
 • Moż­li­wość od­chy­le­nia w tył śpią­ce­go dziec­ka (nie­któ­re mo­de­le II grupy).
 • Moż­li­wość zdję­cia ta­pi­cer­ki do prania.
 • Do­brze, żeby fo­te­lik po­sia­dał kie­sze­nie po bo­kach, moż­na umie­ścić w nich bu­tel­kę z pi­ciem lub przekąskę.

UWA­GA! Tzw. pod­dup­ni­ki (bo­oster, pod­staw­ka, pod­pup­nik, pod­kład­ka, pod­wyż­sze­nie, po­du­cha) nie są do­brym za­bez­pie­cze­niem sie­dzą­ce­go na nich dziec­ka. Obec­nie wie­lu wio­dą­cych pro­du­cen­tów od­cho­dzi od ich wytwarzania.

Tak­że fo­te­li­ki nie­po­sia­da­ją­ce pa­sów lecz sys­tem osło­ny tu­ło­wia by­wa­ją cał­ko­wi­cie za­wod­ne np. pod­czas dachowania.

War­to przy oka­zji nad­mie­nić, iż 20 wrze­śnia br. wcho­dzą w ży­cie nowe Prze­pi­sy Ko­dek­su Dro­go­we­go. Dla ro­dzi­ców ozna­cza­ją m.in. usu­nię­cie za­pi­su o kry­te­rium wie­ku — 12 lat — od któ­re­go dziec­ko mo­gło po­dró­żo­wać w sa­mo­cho­dzie bez fo­te­li­ka. Kry­te­rium po­zo­stał wzrost — pro­po­zy­cja no­wej usta­wy do­pusz­cza jed­nak prze­wo­że­nie dziec­ka po­wy­żej 135 cm wzro­stu za­bez­pie­czo­ne­go w sa­mym tyl­ko pa­sie bez­pie­czeń­stwa je­śli prze­wo­żo­ne jest na tyl­nej ka­na­pie. Do­dat­ko­wo wpro­wa­dzo­no cał­ko­wi­ty za­kaz prze­wo­że­nia dzie­ci po­ni­żej 3 roku ży­cia w po­jaz­dach nie­wy­po­sa­żo­nych w pasy bez­pie­czeń­stwa. Prze­pis do­pre­cy­zo­wu­je tak­że pro­blem przed­niej po­dusz­ki po­wietrz­nej umiesz­czo­nej po stro­nie pa­sa­że­ra i fo­te­li­ków ty­łem do kie­run­ku jaz­dy. Nie moż­na prze­wo­zić dziec­ka, gdy po­dusz­ka z przo­du jest włą­czo­na — moż­na więc, wg. pra­wa, już bez wąt­pli­wo­ści, prze­wo­zić tam dziec­ko w fo­te­li­ku gdy po­dusz­ka zo­sta­nie dezaktywowana.

Fot. Ryan Dic­key, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 maja 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: