D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny Image

D I Y Cicha książeczka — wpis gościnny

Mamę ma­łej Zuzi znam jesz­cze z cza­sów, gdy ma­lu­szek rósł jesz­cze w brzu­chu, czy­li już trzy lata. I kie­dy tyl­ko po­sta­no­wi­ła za­ło­żyć blo­ga wie­dzia­łam, że znaj­dę na nim cie­ka­we rze­czy, a każ­da sa­mo­dziel­nie uszy­ta za­baw­ka, mimo iż ręcz­nie, bę­dzie do­pra­co­wa­na w każ­dym detalu.

Ci­cha ksią­żecz­ka (zna­na rów­nież jako ksią­żecz­ka ma­ni­pu­la­cyj­na lub ksią­żecz­ka kre­atyw­na, ang. qu­iet book) to jej nowy spo­sób na nudę w po­dró­ży czy dłu­giej ko­lej­ce. „Za­da­nia” w niej za­war­te mają róż­ny sto­pień trud­no­ści i na wie­le spo­so­bów roz­wi­ja­ją zdol­no­ści ma­nu­al­ne. Ogra­ni­cze­niem jest je­dy­nie wy­obraź­nia. Ksią­żecz­kę moż­na wy­ko­nać na ma­szy­nie do szy­cia, moż­na ją uszyć ręcz­nie lub co się da przy­kle­ić kle­jem na go­rą­co (cze­go nie po­le­cam, bo szyb­ko moż­na to od­kle­ić przy bar­dziej ży­wio­ło­wym dziec­ku). Choć stwo­rze­nie ta­kiej ci­chej ksią­żecz­ki wy­da­je się cza­so­chłon­ne to jed­nak war­to się o to po­ku­sić, bo dla dziec­ka to za­ba­wa na długo.

Ksią­żecz­ka ma­łej Zuzi li­czy 12 stron, któ­re za­mknię­te są w se­gre­ga­to­rze, dzię­ki cze­mu jest to na­dal pro­jekt otwar­ty. Przy­kła­do­we stro­ny z Zu­zin­ko­wej ci­chej książeczki:

1. Ze­staw do my­cia ząb­ków — dziew­czyn­ka już cze­ka z otwar­tą bu­zią, obok stoi ku­bek ze szczo­tecz­ką i pastą.

2. Do­mek pe­łen niespodzianek

3. La­bi­rynt dla kuleczki

4. Coś dla fa­nów „Bar­dzo Głod­nej Gą­sie­ni­cy” Eri­ca Carle’a — skró­co­na wer­sja ksią­żecz­ki w fil­co­wej wer­sji — rącz­ki ćwi­czą na­wle­ka­nie, bu­zia może ćwi­czyć na­zwy owoców.

Wię­cej stron oraz krót­ka in­for­ma­cja jak po­wsta­ła ksią­żecz­ka i jak sa­me­mu ja zro­bić znaj­dzie­cie na jej blogu.

Fot. Zu­zun­ka i jej Mama

Je­śli je­steś blo­ge­rem i z chę­cią po­dzie­lił­byś się swo­ją twór­czo­ścią na moim blo­gu – ser­decz­nie za­pra­szam! Pisz, to ni­gdy nie za­szko­dzi: moniowiec@gmail.com

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 czerwca 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: ,