Bajki przy kominku — projekt międzyblogowy

Bajki przy kominku — projekt międzyblogowy Image

Bajki przy kominku — projekt międzyblogowy

Od ja­kie­goś cza­su wal­czę z my­ślą, że jed­nak w ku­pie raź­niej, że faj­nie być so­bie sa­mot­nym, blo­go­wym ste­rem, ale praw­dzi­we re­ga­ty to jest to! Nie mam może pa­ten­tu ster­ni­ka, ale znam ta­kie wody, na któ­ry­ch po­tra­fię przy po­mo­cy tyl­ko gwiazd obrać do­bry kie­ru­nek. To przy­ja­zne wody fan­ta­zji!

Za­pra­szam już dzi­siaj, gdy w cie­niu bywa 30 stop­ni Cel­sju­sza, wszyst­ki­ch blo­ge­rów do wspól­nej je­sien­no-zi­mo­wej (wrze­sień-ma­rzec) za­ba­wy. Je­śli chce­sz się przy­łą­czyć, za­mie­ść raz w mie­sią­cu baj­kę wła­sne­go au­tor­stwa na­wią­zu­ją­cą do baj­ko­we­go te­ma­tu mie­sią­ca.
We wrze­śniu było to: CIE­PŁO.
W paź­dzier­ni­ku był to: CZAS.
W li­sto­pa­dzie był to: STRA­CH.
W grud­niu było to: STA­RE.
W stycz­niu było to: NOWE.
W lu­tym było to: ZIM­NO.
W mar­cu była to: ZMIA­NA.

Pa­mię­taj­my, że to utwo­ry prze­zna­czo­ne dla ma­ły­ch uszu (ka­te­go­ria wie­ko­wa 3–9 lat) – nie­ch bę­dzie mo­rał, nie­ch bę­dzie po­ziom ma­łe­go słu­cha­cza, nie za krót­kie i nie nu­żą­co dłu­gie! For­ma do­wol­na: pro­za, wier­sz, przed­sta­wie­nie, pod­ca­st, ani­ma­cja…

Dro­dzy czy­tel­ni­cy, dro­dzy baj­ko­mów­cy! Czy­taj­cie dzie­ciom tak­że na­sze ba­ja­nia! Za­pra­sza­my!

Nie­ch ma­gia baj­ki bę­dzie z Wami!

Gra­fi­ka do ścią­gnię­cia — PLA­KAT

Fot. UNE Pho­tos, CC BY 2.0

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 sierpnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: