Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15 Image

Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie — Małe mole ksiażkowe #15

Po­dob­no pa­mięć ludz­ka jest na tyle dziw­na, że naj­le­piej pa­mię­ta si rze­czy, któ­re sta­ły się do 18 roku ży­cia. Zaj­mu­ją więk­szość na­szych wspo­mnień. Po­tem już z gór­ki – pa­mię­ta­my tyl­ko to co waż­niej­sze: ślub, na­ro­dzi­ny dzie­ci, ja­kąś wy­ciecz­kę, pierw­sze osią­gnię­cie. Resz­ta od­cho­dzi w zapomnienie.

Dzie­ciń­stwo to taki faj­ny czas w ży­ciu czło­wie­ka. Dzie­ci mają dużo sza­lo­nych po­my­słów, roz­sa­dza je ener­gia, eks­plo­ru­ją świat, cza­sem za­kra­da­jąc się do za­ka­za­nych miejsc i uży­wa­jąc za­ka­za­nych na­rzę­dzi. Przy­kła­do­wo jak ostre no­życz­ki Gaby moż­na się ich na­wet bać. War­to czy­tać dzie­ciom hi­sto­ryj­ki o bo­ha­te­rach, któ­rzy mają po­dob­ne pro­ble­my do ich dzie­cię­cych. To po­ma­ga za­cho­wać tyl­ko te wspo­mnie­nia miłe, wrzu­ca­jąc te strasz­ne w naj­ciem­niej­szy kąt pamięci.

1. Gaba i nożyczki, Iza Skabek, Wydawnictwo Spotart

To wspa­nia­ła ksią­żecz­ka dla dzie­ci uczą­cych się czy­tać. Ma duże, wy­raź­ne li­te­ry, nie jest dłu­ga (tyl­ko 24 stro­ny) i za­cie­ka­wi każ­de dziec­ko, któ­re lubi wy­ci­nan­ki. Bo Gaba lubi wy­ci­nać, ciąć i cia­chać. Ale co się sta­nie gdy no­życz­ki oka­żą się zbyt żar­łocz­ne? O tym opo­wia­da Iza Ska­bek, a lu­stru­je Do­ro­ta Poń­czyk. Książ­ka jest jed­ną z cy­klu „Gaba gada”.

2. To ja! Historyjki które dodają pewności siebie, Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Każ­de chy­ba dziec­ko ma ja­kieś po­wo­dy, by się bać. Może to być obca oso­ba, mo­ment za­gu­bie­nia się w mie­ście, wi­zy­ta u den­ty­sty lub szcze­pie­nie, prze­pro­wadz­ka i nowe przed­szko­le, nowe ro­dzeń­stwo. Ja sama ba­łam się ciem­no­ści, szcze­gól­nie gdy cie­nie, któ­re rzu­ca­ła ulicz­na la­tar­nia, two­rzy­ły na po­ście­li z cie­ni hor­dę pa­ją­ków. Brrr… W 120-stro­ni­co­wej ksią­żecz­ce zna­leźć moż­na kil­ka­na­ście cie­ka­wych, krót­kich hi­sto­ry­jek do­da­ją­cych pew­no­ści siebie.

 

 

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: