Niebo jak malowane

Niebo jak malowane Image

Niebo jak malowane

Nor­mal­nie ko­smos! Ale nie to, że coś jet strasz­ne – ko­smos taki z ga­lak­ty­ka­mi, gwiaz­da­mi, czar­ny­mi dziu­ra­mi. I Gwiaz­dą Śmier­ci. To od chy­ba po­nad roku te­mat za­stęp­czy roz­mów o Mi­ne­craf­cie. Bo oczy­wi­ście kwa­dra­to­wy świat Steve’a rzą­dzi nie­po­dziel­nie i tyl­ko na moje ma­ru­dze­nie te­mat zo­sta­je zmie­nio­ny. Na Star Wars, cóż by innego.

Żeby jed­nak ten ko­smos znać, Arti mu­siał prze­ro­bić te­mat w szko­le, w pierw­szej kla­sie. Od tego wła­śnie za­czę­ła się mi­łość do astro­no­mii, map nie­ba, obserwacji.

astronomia8

Do­szło do tego, ze ca­ły­mi dnia­mi ry­so­wał Układ Sło­necz­ny (i na­pa­da­ją­ce na nie­go Woj­ska Imperium…).

astronomia9

Jako że dziew­czyn­ki są pod du­żym wpły­wem ba­jek, fil­mów o Jedi oraz opo­wie­ści star­sze­go bra­ta, za­czę­ły la­tać zbu­do­wa­ny­mi stat­ka­mi po­wietrz­ny­mi po domu i strze­lać do re­be­lian­tów. Nati z du­żym pie­ty­zmem na­śla­do­wa­ła ję­zyk Wo­okich, na­wet fry­zu­rę mie­wa podobną.

wookie

Nad­szedł jed­nak czas, kie­dy trze­ba było tak­że moje małe nie­wia­sty na­uczyć czym jest ko­smos, układ sło­necz­ny. Do­brym roz­wią­za­niem ku temu jest se­ria ba­jek „Był so­bie ko­smos” (fr. Il Eta­it Une Fois… L’Espace, en. Once Upon A Time… Spa­ce) czy choć­by fil­my ta­kie jak „WALL-E” po­ka­zu­ją­cy jak by się żyło lu­dziom w ko­smo­sie i „Kur­czak Mały”, gdzie jest sce­na z dość do­kład­nie wy­ry­so­wa­nym przez ko­smi­tów mapą Ukła­du Słonecznego.

bylsobiekosmos

walle

chickenlittle

Rów­nie przy­dat­ne są za­ba­wy. My zro­bi­li­śmy wła­sny mo­del 2D Ukła­du Sło­necz­ne­go (wszyst­kie pla­ne­ty, Słoń­ce, Księ­życ, ko­me­ta i inne gwiaz­dy Dro­gi Mlecz­nej) z do­stęp­nych ma­te­ria­łów: pa­pie­ru, fo­lii alu­mi­nio­wej, ma­te­ria­łów, pi­sa­ków i kredek.

astronomia3

astronomia5

astronomia6

astronomia4

astronomia2

astronomia1

astronomia7

Wpraw­dzie nie jest to w ska­li, ale za­ba­wa była przed­nia. Praw­dzi­wy ob­raz jak wiel­ko­ścią róż­nią się pla­ne­ty od sie­bie przed­sta­wia fo­to­gra­fia po­ni­żej, wy­ko­na­na przez son­dę Cas­si­ni, Voy­ager 2, Apol­lo 17, Ma­ri­ner 10, Vi­king 1 i MES­SEN­GER. Pla­ne­ty usta­wio­ne we­dług wiel­ko­ści: Jo­wisz, Sa­turn, Uran, Nep­tun, Zie­mia, We­nus, Mars, Merkury.

solarsystemscale

Cał­kiem cie­ka­we może być tak­że noc­ne oglą­da­nie nie­ba, choć­by przez szy­bę. A je­śli nie znasz gwiazd? Użyj apli­ka­cji w te­le­fo­nie, któ­ra dzię­ki na­mia­rom GPS po­tra­fi zlo­ka­li­zo­wać jaki ob­raz nie­ba ak­tu­al­nie widzisz!

starsatnight

A może kie­dyś zo­ba­czy­my spa­da­ją­cą gwiaz­dę? Każ­dy już przy­go­to­wał swo­je trzy życzenia!

Fot. 1 Ryan Som­ma, fot. 4 Sam Ho­vitz, fot. 5 pla­kat se­ria­lu „Był so­bie ko­smos”, fot. 6 kadr z fil­mu „WALL E”, fot. 7 kadr z fil­mu „Kur­czak mały”, fot. 15 Meng Bo­min, fot. 16 Luke Cu­re­ton
Po­zo­sta­łe fo­to­gra­fie: Mo­ni­ka Kilijańska

 

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 października 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano: