Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18 Image

Legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli — Małe mole książkowe #18

Dziś waż­ne świę­to dla pol­sko­ści – Dzień Nie­pod­le­gło­ści. W Ame­ry­ce ro­bią o tym fil­my, są wiel­kie pa­ra­dy, pie­cze się in­dy­ka. U nas może skrom­niej, ale mamy o wie­le więk­sze po­wo­dy do świę­to­wa­nia – w koń­cu nie każ­de pań­stwo może cie­szyć się z od­zy­ska­nia wol­no­ści po 123 la­tach ob­ce­go panowania.
Hi­sto­ria kra­ju jest waż­na, lecz czym­że by była, gdy­by­śmy w na­szych dzie­ciach nie roz­bu­dzi­li pa­trio­ty­zmu do miej­sca, w któ­rym przy­szło im żyć. Nie pań­stwa – cze­goś abs­trak­cyj­ne­go dla nich – ale naj­bliż­szej oko­li­cy, mia­sta, wsi. Każ­de miej­sce ma swo­ją hi­sto­rię, ba­śnie i le­gen­dy. Dziś przed­sta­wiam te zwią­za­ne z oko­li­ca, w któ­rej obec­nie mieszkam.

1. O zbójcach z Góry Chełmskiej i inne legendy o Koszalinie, Gracjan Bojar-Fijałkowski

Jest to po­zy­cja ra­czej mało do­stęp­na, bo wy­da­na przez Ko­sza­liń­ską Bi­blio­te­kę Pu­blicz­ną. Czter­na­ście krót­kich ba­jek opo­wia­da­ją­cych m.in. o ol­brzy­mie Rost­ku, ka­rzeł­kach z Jam­na, ry­ce­rzu z Bo­ni­na czy upio­rze z Su­chej. Każ­da le­gen­da ilu­stro­wa­na jest pra­ca­mi lau­re­atów kon­kur­su pla­stycz­ne­go or­ga­ni­zo­wa­ne­go co­rocz­nie przez dzie­cię­cą Fi­lię nr 3 ko­sza­liń­skiej bi­blio­te­ki. Ja mam wer­sję dru­ko­wa­na z 2006 roku, ale moż­na po­dob­ną, z le­gen­da­mi po­mor­ski­mi, prze­czy­tać tu .

2. Woda – źródło życia. Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli, Wydawca: Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Ksią­żecz­ka ta jest cie­ka­wą pu­bli­ka­cją przy­bli­ża­ją­cą mło­de­mu czy­tel­ni­ko­wi oko­licz­ne te­re­ny ob­ję­te pro­gra­mem ochro­ny Na­tu­ra 2000. Ksią­żecz­ka nie tyl­ko uczy, czym są źró­dli­ska, ja­kie ro­śli­ny i zwie­rzę­ta wy­stę­pu­ją w le­sie czy jak po­wsta­ją ba­gna i tor­fo­wi­ska, ale tak­że za­wie­ra cie­ka­we za­da­nia, re­bu­sy, krzy­żów­ki i gry plan­szo­we. Do pu­bli­ka­cji do­łą­czo­na jest tak­że pły­ta CD z materiałami.

Wpis po­wstał w ra­mach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książką”

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: