Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

    Strona główna  /  Dla dzieci  /  Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19 Image

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy — Małe mole książkowe #19

Może nie mamy jesz­cze mroź­nej zimy, ale zim­na po­go­da sprzy­ja, by do­kar­miać pta­ki. Tyl­ko ja­kie to pta­ki? Ka­czek, wró­bli, si­ko­rek czy go­łę­bi nie mu­si­my ni­ko­mu przed­sta­wiać, co jed­nak je­śli do na­sze­go kar­mi­ka przy­le­ci wiel­ka mewa… yyy… ja­kaś­tam? Jak na­zwie­my czar­ne pta­szy­sko bez roz­róż­nia­nia wron, gaw­ro­nów, ko­sów, srok i szpa­ków? Nie da się.

Wpraw­dzie nie każ­dy z nas bę­dzie or­ni­to­lo­giem, ale war­to za­opa­trzyć sie­bie i dzie­ci w ksią­żecz­ki, któ­re po­zwo­lą nam na w mia­rę traf­ną iden­ty­fi­ka­cję pta­ków, któ­re wi­dzi­my za oknem. A je­śli sły­szy­my tyl­ko świer­got? O tym w in­nym artykule

1. Nasz przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy, Wydawnictwo Readers Digest’s

Jest to wpraw­dzie gru­ba, ale bar­dzo przy­stęp­nie na­pi­sa­ną w for­mie atla­su książ­ka. Zna­leźć moż­na w niej nie tyl­ko pta­ki, ale tak­że inne zwie­rzę­ta czy ro­śli­ny Eu­ro­py, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem tych, któ­re zna­leźć moż­na w Pol­sce. Sama czę­sto z niej korzystam!

2. Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach, Wydawnictwo Multico

Ta 120-sto stro­ni­co­wa ksią­żecz­ka o for­ma­cie A4 w cie­ka­wy spo­sób przy­bli­ża naj­bar­dziej zna­ne ga­tun­ki pta­ków Pol­ski. Szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne są ce­chy ga­tun­ku, jego spo­sób od­ży­wia­nia, tryb ży­cia, przy­zwy­cza­je­nia i dzi­wac­twa, a na­wet ce­chy cha­rak­te­ry­stycz­ne jak śpiew skow­ron­ka czy klep­to­ma­nia srok. Ksią­żecz­ka jest bar­dzo ko­lo­ro­wa i spodo­ba się każ­de­mu en­tu­zja­ści przyrody.

Z tej se­rii uka­za­ła się tak­że po­zy­cja do­ty­czą­ca zwierząt.

Wpis po­wstał w ra­mach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książką”

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: