Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21

Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21 Image

Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21

Kie­dy się gu­bi­my, naj­czę­ściej py­ta­my o dro­gę, ko­rzy­sta­my z map czy GPS-a. Jak jed­nak wy­tłu­ma­czyć skąd na od­le­głej pa­cy­ficz­nej wy­spie po­ja­wi­ły się na­gle drze­wa ko­ko­so­we, choć nikt ich tu ni­gdy nie przy­wiózł? Albo skąd wzię­ły się na­sio­na no­wych traw czy chwa­stów w oko­li­cach por­tów mor­skich? Prze­cież nie mają lo­ka­li­za­to­ra, by wie­dzieć, że tu jest do­bre miej­sce na za­pusz­cze­nie ko­rze­ni. Tego i wie­le in­nych cie­ka­wo­stek moż­na do­wie­dzieć się z po­niż­szych książek.

Na gapę przez świat, Mikołaj Osipow, Wydawnictwo Raduga

Książ­ka nie jest już do­stęp­na w re­gu­lar­nej sprze­da­ży, ale moż­na ją jesz­cze zna­leźć w an­ty­kwa­ria­tach czy na por­ta­lach au­kcyj­nych. Ja sama zna­la­złam tą książ­kę na stry­chu sta­re­go po­nie­miec­kie­go domu, w któ­rym obec­nie miesz­kam. Książ­ka opo­wia­da o tym jak nie­któ­re ro­śli­ny, m.in. przy­pra­wy, za­wo­jo­wa­ły świat, jak się roz­sie­wa­ją i skąd po­cho­dzą. Poza cie­ka­wy­mi hi­sto­ria­mi peł­na jest też za­ga­dek dla dzie­ci (wraz z od­po­wie­dzia­mi). Bar­dzo do­bra po­zy­cja dla mło­dych od­kryw­ców i cie­ka­wych świata.

mapydokolorowania1

mapydokolorowania2

mapydokolorowania3

mapydokolorowania4

mapydokolorowania5

mapydokolorowania6

Mapy do kolorowania, ilustrowała Natalie Hughes, Wydawnictwo Olesiejuk

Jest to dość po­kaź­na, bo o for­ma­cie A3, książ­ka z wy­dzie­ra­ny­mi kart­ka­mi. Ko­lo­ro­wan­ka. Każ­da z kar­tek to od­dziel­na mapa, czę­ścio­wo za­ko­lo­ro­wa­na, po­ka­zu­ją­ca naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ną dla da­ne­go re­gio­nu sztu­kę, hi­sto­rię, kul­tu­rę, lu­dzi, miej­sca czy ele­men­ty przy­ro­dy wraz z ob­ja­śnia­ją­cym je tek­stem. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je się wy­kaz wszyst­kich flag państw wraz z in­struk­cja­mi na ja­kie ko­lo­ry je po­ma­lo­wać. Tyl­na stro­na okład­ki jest z gru­bej tek­tu­ry, by ła­twiej dziec­ku się rysowało.

nagape1

nagape2

nagape3

nagape4

Wpis bie­rze udział w ak­cji Przy­go­dy z książ­ką 4

Print

Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

  • ko­lo­ro­wan­kę wi­dzia­łam „w spo­żyw­czym” i mnie nie za­chwy­ci­ła, ale „Na gapę przez świat” — cudo!
    sama kie­dyś zna­la­złam w wy­naj­mo­wa­nym miesz­ka­niu „Świersz­czy­ki” z 1947, więc znam ra­dość od­kry­wa­nia ta­kich skar­bów — za­zdrosz­czę strychu 🙂

  • Uwiel­biam ko­lo­ro­wan­ki ! Don też jed­nak jesz­cze na ta­kie cuda mamy czas — a szko­da bo sama bym to ogarnęła 🙂
    po­zdra­wiam — nie wie­dzieć cze­mu je­stem u Was pierw­szy raz — mu­szę nadrobić !

  • Ale świet­ne te mapy do ko­lo­ro­wa­nia! Mu­szę je zdobyć! 😉

  • Mapy do ko­lo­ro­wa­nia! Ko­niecz­nie! Nie mia­łam po­ję­cia, że coś ta­kie­go jest na rynku.

  • Su­per zna­le­zi­sko! Lu­bię szpe­rać na stry­chach, nie­ste­ty nie mam do­stę­pu do żad­ne­go atrak­cyj­ne­go. Mapy wpi­su­ję na li­stę na kie­dyś, bo my jesz­cze nie ten etap.