Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21

Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21 Image

Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania — Małe mole książkowe #21

Kiedy się gubimy, najczęś­ciej pytamy o drogę, korzys­tamy z map czy GPS-a. Jak jed­nak wytłu­maczyć skąd na odległej pacy­ficznej wyspie pojaw­iły się nagle drze­wa kokosowe, choć nikt ich tu nigdy nie przy­wiózł? Albo skąd wzięły się nasiona nowych traw czy chwastów w okoli­cach portów mors­kich? Prze­cież nie mają lokaliza­to­ra, by wiedzieć, że tu jest dobre miejsce na zapuszcze­nie korzeni. Tego i wiele innych cieka­wostek moż­na dowiedzieć się z poniższych książek.

Na gapę przez świat, Mikołaj Osipow, Wydawnictwo Raduga

Książ­ka nie jest już dostęp­na w reg­u­larnej sprzedaży, ale moż­na ją jeszcze znaleźć w antyk­wari­at­ach czy na por­ta­lach auk­cyjnych. Ja sama znalazłam tą książkę na strychu starego poniemieck­iego domu, w którym obec­nie mieszkam. Książ­ka opowia­da o tym jak niek­tóre rośliny, m.in. przyprawy, zawo­jowały świat, jak się rozsiewa­ją i skąd pochodzą. Poza ciekawy­mi his­to­ri­a­mi peł­na jest też zagadek dla dzieci (wraz z odpowiedzi­a­mi). Bard­zo dobra pozy­c­ja dla młodych odkry­w­ców i ciekawych świa­ta.

Mapy do kolorowania, ilustrowała Natalie Hughes, Wydawnictwo Olesiejuk

Jest to dość pokaź­na, bo o for­ma­cie A3, książ­ka z wydzier­any­mi kartka­mi. Kolorowan­ka. Każ­da z kartek to odd­ziel­na mapa, częś­ciowo zakolorowana, pokazu­ją­ca najbardziej charak­terysty­czną dla danego regionu sztukę, his­torię, kul­turę, ludzi, miejs­ca czy ele­men­ty przy­rody wraz z objaś­ni­a­ją­cym je tek­stem. Na końcu książ­ki zna­j­du­je się wykaz wszys­t­kich flag państw wraz z instrukc­ja­mi na jakie kolory je poma­lować. Tyl­na strona okład­ki jest z grubej tek­tu­ry, by łatwiej dziecku się rysowało.

Wpis bierze udzi­ał w akcji Przy­gody z książką 4

Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

  • kolorowankę widzi­ałam “w spoży­w­czym” i mnie nie zach­wyciła, ale “Na gapę przez świat” — cudo!
    sama kiedyś znalazłam w wyna­j­mowanym mieszka­niu “Świer­szczy­ki” z 1947, więc znam radość odkry­wa­nia takich skar­bów — zaz­droszczę strychu 🙂

  • Uwiel­bi­am kolorowan­ki ! Don też jed­nak jeszcze na takie cuda mamy czas — a szko­da bo sama bym to oga­r­nęła 🙂
    poz­draw­iam — nie wiedzieć czemu jestem u Was pier­wszy raz — muszę nadro­bić !

  • Ale świetne te mapy do kolorowa­nia! Muszę je zdobyć! 😉

  • Mapy do kolorowa­nia! Koniecznie! Nie miałam poję­cia, że coś takiego jest na rynku.

  • Super znalezisko! Lubię szper­ać na strychach, nieste­ty nie mam dostępu do żad­nego atrak­cyjnego. Mapy wpisu­ję na listę na kiedyś, bo my jeszcze nie ten etap.