Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23

Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23 Image

Syfon i uczucia, Pan Kuleczka — Małe mole książkowe #23

Uczu­cia są różne: złość, rozczarowanie, smutek, radość, duma… Dzieci potrafią pokazać je wszys­tkie, jed­nak z nazwaniem ich i akcep­towal­nym dla otoczenia reagowaniem na nie cza­sem bywa­ją prob­le­my. Bo jak tu nie tup­nąć nogą ze złoś­ci, nie trza­s­nąć drzwia­mi? Jak nie skakać z radoś­ci? Jak nie płakać ze smutku z powodu poplamionej ulu­bionej bluzecz­ki w Hel­lo Kit­ty? Żeby wprowadz­ić dziecko w trud­ny świat radzenia sobie z uczu­ci­a­mi warto cza­sem sięgnąć po jakąś ciekawą lek­turę. Tak jak te dwie poniżej.

Syfon i uczucia, Iwona Kamińska, Wydawnictwo Czterolistne

Jest to dru­ga część przygód wesołego pię­ci­o­let­niego psa Syfona, który kocha swo­ją panię i jedze­nie. Czyli psa na 100% prawdzi­wego. Syfon, jak na młodego psa przys­tało, nie wszys­tko rozu­mie, pso­ci i dokazu­je. Częs­to trze­ba mu wiele rzeczy tłu­maczyć, a niek­tóre jego pomysły, jak karmie­nie podło­gi z mis­ecz­ki czy tros­ka chorą lodówkę nam wyda­ją się śmieszne, jed­nak moc­no zaj­mu­ją Syfona. Cza­sem też musi się on borykać z cięższy­mi prob­le­ma­mi jak śmierć przy­jaciół­ki, poczu­cie wsty­du czy współczu­cie jakie okazu­je swo­je­mu wro­gowi. Na szczęś­cie zawsze jest ktoś, kto wytłu­maczy wszys­tkie kłębiące się w głębi psa uczu­cia. Książecz­ka posi­a­da wspani­ałe rysun­ki Beaty Horyńskiej i nada­je się dla każdego miłośni­ka zwierząt: małego i dużego.

Pan Kuleczka, Wojciech Widłak, Wydawnictwo Media Rodzina

Pan Kulecz­ka jest zupełnie zwykłym, spoko­jnym panem, właś­ci­cielem fleg­maty­cznego psa Pyp­cia i wybu­chowej kacz­ki Katas­tro­fy. Są bard­zo ciepłą i sym­pa­ty­czną gro­mad­ką. Mają jed­nak coś, co wyróż­nia ich od innych – roz­maw­ia­ją ze sobą. O ile w przy­pad­ku Pana Kulecz­ki było­by to całkiem nor­malne – prze­cież ja z kotem też roz­maw­iam – o tyle kon­wer­su­jące zwierzę­ta są raczej rzad­kim zjawiskiem. W książeczce poz­namy dwanaś­cie cud­ownych przygód tej wesołej menażerii. Dodatkowo wspani­ałe ilus­trac­je autorstwa Elż­bi­ety Wasi­uczyńskiej wzbo­ga­ca­ją tą bard­zo przy­pada­jącą do gus­tu młodym czytel­nikom lek­turę.

Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • Gra Żyna

  Piękne książ­ki, zwłaszcza Syfon przy­padł mi do gus­tu.

 • Któryś raz widzę Syfona, chy­ba najwyższy czas się nim zain­tere­sować 🙂

 • Aga­Ma­maDusi

  Pana Kuleczke znamy to ter­az czas zakole­gować się z Syfonem 😉

 • Pani Rol­nik

  Uwiel­bi­am obie lek­tu­ry! Pana Kuleczke odkrylysmy z Zukiem w bib­liotece 🙂

 • Julia Orzech

  My uwiel­bi­amy Pana Kuleczkę i Kaczkę Katas­trofę:) Syfona nie znamy, ale zapowia­da się bard­zo ciekaw­ie:)