Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

  Strona główna  /  Dla dzieci  /  Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24 Image

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu — Małe mole książkowe #24

Otacza­ją­cy nas świat ter­az wios­ną jest chy­ba naj­ciekawszy dla dzieci: roślin­ki zaczy­na­ją wychodz­ić z zie­mi, motyle i pszc­zoły lata­ją po łące, drze­wa obsy­pane są kwieciem, a pta­ki radośnie budu­ją swo­je gni­az­da i wysiadu­ją młode. Codzi­en­nie na dachu mojej stodoły sia­da wiec­zorem par­ka zakochanych gołąbków i grucha. Dzieci­a­ki lecą wtedy do okna i oglą­da­ją „jak cału­ją się ptasz­ki”. Nie wiem co jest słod­szym widok­iem: zaciekaw­ione dzieci czy chylą­cych ku sobie głowy gołębi.

Jed­nak nie na wszys­tkie pyta­nia, jakie na tem­at przy­rody zada­ją moje dzieci, potrafię odpowiedzieć. Cza­sem posiłku­ję się inter­netem albo książka­mi. Książ­ki mają jeszcze częs­to to do siebie, że poza suchy­mi fak­ta­mi może­my znaleźć pozy­c­je dos­tosowane do wieku czytel­ni­ka i opowiada­jące np. his­to­rie o zwierzątkach. Poniżej propozy­c­je dla czytel­ni­ka chodzącego do żłob­ka, przed­szko­la i szkoły.

Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Wydawnictwo Centrum Edukacji Dziecięcej

Jest to pozy­c­ja przez­nac­zona dla dzieci szkol­nych. Zaw­iera mnóst­wo fotografii, cieka­wostek, map i rysunków. Dodatkowo przed­staw­iono opisy prostych ekspery­men­tów w sam raz do samodziel­nego wyko­na­nia przez ucz­nia. Tek­sty pisane są dużą wyraźną czcionką, więc nawet dla uczą­cych się czy­tać jest jak najbardziej odpowied­nią lek­turą. Wiado­moś­ci zebra­no w dzi­ały: Nasz świat, Zwierzę­ta i rośliny, Two­je ciało, His­to­ria, Jak żyją ludzie, Nau­ka, Jak to dzi­ała?, W kos­mosie i Mapy świa­ta.

Olo biolog, Iza Skabek, Wydawnictwo SptotArt

Bohaterem całej serii książek Izy Skabek, w skład które wchodzi „Olo biolog” , jest Olo. Jest on jedy­nakiem, ale nigdy nie bywa sam. Towarzyszą mu sucz­ka Krop­ka i cała masa Zmyślonych Ludzi: Pan w Oku­larach, Pani z Kok­iem, Panowie w Dresach, Pan z Aparatem czy Pro­fe­sor Mikroskopowy. To oni uważa­ją Ola za prawdzi­wego biolo­ga, odkry­w­cę, nawet, jeśli on chci­ał tylko pobaw­ić się swo­ją gąsienicą Szc­zo­togrz­motem. W takim chaosie wywołanym oklaska­mi, zdję­ci­a­mi i wywiada­mi mały biolog nie zauważył, że z gąsieni­cy zrodz­ił się motyl… Fan­tasty­cz­na opowiast­ka dla każdego przed­szko­la­ka uroz­maicona piękny­mi rysunka­mi Doroty Prończuk.

Opowiastki dla małych uszu, Joanna Wachowiak, Wydawnictwo BIS

Książecz­ka ta zaw­iera osiem krót­kich opowiastek o zwierzątkach, które mają całkiem ludzkie prob­le­my: a to śli­mak nie umi­ał się baw­ić, mysz­ka postanow­iła latać jak nietop­erz, a wiewiór­ka miała bard­zo szczęśli­wy dzień. Poucza­jące his­to­rie uzu­peł­ni­a­ją piękne ilus­trac­je autorstwa Ani­ty Głow­ińskiej. Z pewnoś­cią spodo­ba się każde­mu małe­mu dziecku czy­tana do snu.

Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano:

 • www.swiattomskiego.blogspot.co

  Opowiast­ki dla małych uszu mogły­by się u nas sprawdz­ić 🙂

  • według mnie są świetne! ciekawe pod wzglę­dem poz­naw­czym, ale przede wszys­tkim z bard­zo pozy­ty­wnym przesłaniem
   no i ładne 🙂
   zaciekaw­ił mnie za to Olo — jak dotąd edukował nas przy­rod­nic­zo Alo­jzy Mniszek (ha! też ze znakiem CED!), ale ten biolog też wyglą­da przy­jaźnie

 • My ostat­nio przystopowal­iśmy z zaku­pa­mi książek, bo syn ma ich już całe mnóst­wo, a się­ga i tak tylko po kil­ka ulu­bionych.

 • Uwiel­bi­amy Joanne Wachowiak i Cen­trum Edukacji Dziecięcej 🙂

 • Gra Żyna

  Zaciekaw­ił mnie Olo, będziemy go szukać w bib­liotece lub księ­gar­ni 🙂