Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25 Image

Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś — Małe mole książkowe #25

Nie ciekaw­iło Was nigdy jak to by było mieszkać w dawnych cza­sach albo w zupełnie innym miejs­cu na zie­mi? Nie mamy tele­portera, czas i przestrzeń nadal jest dla nas prob­le­mem, ale od czego jest wyobraź­nia! Dzię­ki książkom może­my prze­cież wszys­tko: mieszkać w XIX wieku w kamieni­cy, gotować pyszne potrawy w piramid­kowym tadżinie, chodz­ić do marokańskiej szkoły czy pisać na małych tabliczkach zami­ast w zeszy­cie.

Apetyt na Maroko. Tadżin, Anna Nowacka-Devillard, Wydawnictwo Widnokrąg

Szcz­erze mówią nie wiedzi­ałam czym jest tadżin ani jak wyglą­da. Życie Maro­ka znam tylko z mglistych opisów bywa­ją­cych tam na wakac­jach turys­tów. Nie było ich też zbyt wielu. Książ­ka w zaled­wie 36 stronach przy­bliżyła mi jed­nak marokańską specy­fikę bardziej niż wszelkie porad­ni­ki turysty­czne. His­to­ria małej Sumi i Abdul­la­ha jest przepla­tana pyszny­mi przepisa­mi, które przy­go­towu­je ich mama. Zna­jdziemy tu także wiele zagadek do samodziel­nego rozwiąza­nia, kolorowanek czy zadań do wyko­na­nia. Apetyt na Maroko. Tadżin. jest pier­wszą książką serii Apetyt na świat.

Dawniej i dziś. Jak żyły dzieci przed stu laty, a jak żyją dzisiaj, Christa Holtei, Wydawnictwo Media Rodzina

Mieszkam w stulet­nim domu. Cza­sem zas­tanaw­iam się jak było tu pier­wszej rodzinie, tej, która go zbu­dowała. Praw­dopodob­nie nosili wodę ze studni, chodzili do sła­wo­j­ki za potrze­bą czy krochmalili śnieżno­bi­ałą poś­ciel na szty­wno. W moje ręce wpadła 24-stron­i­cowa książ­ka, która na sąsied­nich stronach ukazu­je mieszkańców tej samej kamieni­cy: żyją­cych przed II wojną świa­tową Jad­wigę i Fran­ka i współczes­nych Ani i Tom­ka. Dzię­ki tej książeczce dziecko może poz­nać jak zmieniło się życie na przestrzeni cza­su, jak mieszkało się w tym samym miejs­cu kiedyś, a jak ter­az, jak wol­ny czas spędza­ły dzieci, jak się uczyły. Jed­no jest jed­nak niezmi­enne – rodz­i­na zawsze była i jest tak samo kocha­jącą się grupą ludzi.

Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci, Kultura

Otagowano: