Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu?

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu? Image

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu?

Są ksią­żecz­ki dla dzie­ci, obok któ­ry­ch nie da się przej­ść obo­jęt­nie. Za­dzi­wia­ją for­mą, ba­wią tre­ścią, mają pięk­ne, ko­lo­ro­we ry­sun­ki. Sa­me­mu chcia­ło­by się być dziec­kiem i mieć ta­kie w bi­blio­tecz­ce. Do ta­ki­ch na­le­żą po­zy­cje z se­rii „Aka­de­mia Mą­dre­go Dziec­ka”. Mi naj­bar­dziej spodo­ba­ła mi się jed­nak „Kto robi huhu?.

Kto robi hu-hu?, Zbigniew Dmitroca, Wydawnictwo Egmont

Za­le­d­wie 20 stron, ale za to ja­ki­ch! Ob­raz­ki są ko­lo­ro­we, a na każ­dym inne zwie­rząt­ko. Dzię­ki za­pa­da­ją­cym w pa­mięć wier­szy­kom Zbi­gnie­wa Dmi­tro­cy dziec­ko po­zna jak robi sowa, pies, kot czy pa­pu­ga. Wszyst­ko na twar­dy­ch kwa­dra­to­wy­ch stro­na­ch, ide­al­ny­ch dla dzie­cię­cy­ch dło­ni. Jed­nak naj­faj­niej­szym po­my­słem jest… dziu­ra. W „Kto robi huhu?” jest ona okiem każ­de­go ze zwie­rzą­tek. Prze­wra­ca­jąc stro­ny oko się zmniej­sza i zmie­nia się jego wła­ści­ciel.

huhu1

huhu2

huhu3

huhu4

huhu5

huhu6

huhu7

Ksią­żecz­ka tra­fi­ła w nasz gust na tyle, że z chę­cią za­si­lę bi­blio­tecz­kę o ko­lej­ne po­zy­cje z tej se­rii: „Je­den, dwa, trzy…”, „Ko­lo­ro­wy świat”, „Świe­ci gwiazd­ka”, „Kto się tu ukrył”, „Kształ­ty i ko­lo­ry” i „Koła i kół­ka”.

huhu8

Print

Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Dla dzieci

Otagowano:

 • Bar­dzo, bar­dzo faj­na 🙂 lu­bię ko­lo­ro­we książ­ki dla dzie­ci, a i dzie­ci je lu­bią 🙂
  Po­zdra­wiam

 • Za­chwy­cam się całą tą se­rią Eg­mon­tu z otwo­ra­mi w stro­na­ch od daw­na. Kto wie, może ku­pię je dla dru­gie­go ma­lusz­ka. 🙂

 • Gra Żyna

  U nas za­chwyt nad tymi ksią­żecz­ka­mi mi­nął, bo moja dwu­lat­ka „czy­ta” już po­waż­niej­szą li­te­ra­tu­rę, ale ja­kiś czas temu (oko­ło roku) były czę­sty­mi to­wa­rzy­sza­mi za­baw 🙂

 • Te ksią­żecz­ki wy­glą­da­ją uro­czo! Ża­łu­ję, że mój syn już na nie za duży!

 • Okiem Ale­xa

  Bar­dzo lu­bi­my tą se­rie ksią­że­czek!

 • Go­ści­łam nie­daw­no u sio­stry któ­ra ma ma­łe­go syn­ka i przy oka­zji po­zna­łam 3 ksią­żecz­ki z tej se­rii… Faj­ne są 🙂

 • Ja ksią­żecz­ki z tej se­rii ku­pu­ję za­wsze na pre­zent dla zna­jo­my­ch ma­lusz­ków. Bar­dzo faj­ne!

 • Cu­dow­ne są dziur­ki w tej se­rii, moje dzie­ci je uwiel­bia­ją. Ale ja­koś nie mogę się prze­ko­nać do tek­stu (mamy „Kształ­ty i ko­lo­ry”). Nie wiem czy to po pro­stu nie mój kli­mat, czy może aku­rat tra­fi­łam na naj­słab­szy tom w ca­łej se­rii…

 • Ju­lia Orze­ch

  Ile razy wi­dzę te ksią­żecz­ki w księ­gar­ni, tyle razy ża­łu­ję, że wy­da­no je, kie­dy mój Ty­mek już wy­ró­sł 🙂