Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Od cza­sów no­wo­rod­ko­wych mę­czy­my się z ato­po­wym za­pa­le­niem skó­ry u Nati. Na­wet tra­fi­li­śmy raz do szpi­ta­la, bo je­den z prze­pi­sa­nych jej kre­mów uczu­lił ją zbyt moc­no i wy­glą­da­ła jak po­pa­rzo­na. Dla­te­go dość scep­tycz­nie pod­cho­dzę do no­wo­ści w jej co­dzien­nej pie­lę­gna­cji. Boję się po­wtór­ki z roz­ryw­ki. Na szczę­ście je­ste­śmy pod opie­ką aler­go­lo­ga. Ko­rzy­staj­cie z jego po­le­ceń i mo­ich do­świad­czeń w pie­lę­gna­cji ma­łe­go atopika.

Aderma Exomega, balsam nawilżająco-zmiękczający

Głów­nym pro­ble­mem su­chej skó­ry każ­de­go ato­pi­ka jest wiecz­ne swę­dze­nie. By­wa­ło, że mu­sia­łam na­wet za­wi­jać dło­nie, nogi i kor­pus w mo­kre ban­da­że na­są­czo­ne le­kiem, by po­móc skó­rze dojść do zdro­wia. To były strasz­ne cza­sy, ale uda­ło się. Jed­nak na­wet dziś nie da się zli­czyć ile razy dzien­nie mó­wię „nie drap się!”.

Do­brym roz­wią­za­niem na ta­kie pro­ble­my są kre­my ze skład­ni­ka­mi prze­ciw­świą­do­wy­mi. W Bal­sa­mie na­wil­ża­ją­co-zmięk­cza­ją­cym fir­my Ader­ma taką funk­cję sta­no­wi wy­ciąg z mło­dych pę­dów owsa Rhe­al­ba. Do­dat­ko­wo ła­go­dzi on po­draż­nio­nej dra­pa­niem skó­ry. Za­war­te w kre­mie skład­ni­ki ak­tyw­ne od­bu­do­wu­ją ba­rie­rę ochron­ną na­skór­ka i zmniej­sza­ją jej su­chość. Poza tym pro­dukt jest bez­za­pa­cho­wy, hi­po­aler­gicz­ny i nie za­wie­ra pa­ra­be­nów. No i moż­na go sto­so­wać bez ogra­ni­cze­nia wiekowego.

Skład we­dług INCI Wa­ter, Mi­ne­ral Oil (Pa­raf­fi­num Li­qu­idum), Bu­ty­ro­sper­mum Par­kii (Shea) But­ter, Gly­ce­rin, Po­ly­sor­ba­te 60, Ce­te­aryl Al­co­hol Di­me­thi­co­ne Peg-12, Oeno­the­ra Bien­nis (Eve­ning Prim­ro­se) Oil (Oeno­the­ra Bien­nis Oil), Bu­ty­le­ne Gly­col, Squ­ala­ne Nia­ci­na­mi­de, 10-Hy­dro­xy­de­ce­no­ic Acid, Ave­na Sa­ti­va (Oat) Leaf/Stem Extract, Ben­zo­ic Acid, Bht, C 13–14 Iso­pa­raf­fin, Ce­te­aryl Glu­co­si­de, Chlor­phe­ne­sin, Di­so­dium Edta, Lau­reth-7, Mal­to­de­xtrin, Phe­no­xy­etha­nol, Po­ly­acry­la­mi­de, So­dium Ace­ta­te, Tocopherol.

Olian, Bioaktywny balsam kojąco–ochronny

Jest to do­sko­na­ły bal­sam do co­dzien­ne­go sto­so­wa­nia na całe cia­ła. Do­sko­na­le zmięk­cza i wy­gła­dza skó­rę. Ma­sło shea i olej­ki z ba­oba­bu, wie­sioł­ka, pa­chot­ki, awo­ka­do czy ze słod­kich mig­da­łów po­wo­du­ją, że jego dzia­ła­nie jest na­praw­dę dłu­gie, a jed­no­cze­śnie nie po­zo­sta­wia tłu­ste­go fil­tru na skó­rze i szyb­ko się wchła­nia. D-pan­te­nol ła­go­dzi po­draż­nie­nia i za­czer­wie­nie­nia. Ale jak z każ­dym kre­mem – naj­le­piej spraw­dzić jego dzia­ła­nie i ewen­tu­al­ną re­ak­cję uczu­le­nio­wą na ma­łym ka­wał­ku skó­ry. Prze­zna­czo­ny dla dzie­ci po­wy­żej trze­cie­go oku ży­cia. Do­sko­na­le na­da­je się tak­że jako baza do mie­sza­nia z in­nym kre­mem lecz­ni­czym (my za­le­co­ną mie­szan­kę ste­ry­du z bazą, by stę­że­nie leku nie było zbyt wysokie).

Skład we­dług INCI Aqua, Gly­ce­rin, Bu­ty­ro­sper­mum Par­kii But­ter, Ce­te­aryl Al­co­hol, Gly­ce­ryl Ste­ara­te Ci­tra­te, My­ri­styl My­ri­sta­te, Di­ca­pry­lyl Car­bo­na­te, Di­ca­pry­lyl Ether, Gly­ce­ryl Ste­ara­te, Pal­mi­tic Acid, Coco-Ca­pry­la­te­/Ca­pra­te, Per­sea Gra­tis­si­ma Oil, Be­ta­ine, Adan­so­nia Di­gi­ta­ta Seed Oil, Pru­nus Amyg­da­lus Dul­cis Oil, Gly­ce­ryl Ca­pry­la­te, Oeno­the­ra Bien­nis Oil, To­co­phe­rol, Pe­ril­la Ocy­mo­ides Seed Oil, Pan­the­nol, To­co­phe­ryl Ace­ta­te, Palm Ker­nel Gly­ce­ri­des, Squ­ala­ne, Be­he­nyl Al­co­hol, Al­lan­to­in, Ste­aric Acid, Le­ci­thin, Ce­tyl Al­co­hol, Lau­ryl Al­co­hol, Hy­dro­xy­ace­to­phe­no­ne, My­ri­styl Al­co­hol, Ce­ra­mi­de NP, Xan­than Gum, Di­so­dium Pho­spha­te, Ci­tric Acid, Parfum.

Ziołolek Linourea A+E, krem mocznikowy z witaminami A i E

Spo­śród mo­ich po­le­ca­nych kre­mów ma naj­bar­dziej cięż­ką kon­sy­sten­cję, jest więc prze­zna­czo­ny na naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­ce miej­sca. Wy­raź­nie po­pra­wia na­wil­że­nie skó­ry. Skó­ra sta­je się ela­stycz­na, bar­dziej mięk­ka i od­por­na na złusz­cza­nie. Krem do­brze się wchła­nia, choć dość dłu­go. Nie po­wo­du­je uczu­cia ścią­ga­nia na­skór­ka. Je­śli po­trze­bu­je­my moc­niej­sze­go dzia­ła­nia war­to się­gnąć po Li­no­cho­le­ste­rol A+E, za­wie­ra­ją­cy cho­le­ste­rol, któ­ry le­piej od mocz­ni­ka, na­tłusz­cza i zmniej­sza utra­tę wody z na­skór­ka. Ma de­li­kat­ny zapach.

Skład we­dług INCI Li­no­urea A+E: Aqua, Pa­raf­fi­num Li­qu­idum, Ozo­ke­ri­te, Ce­re­sin, La­no­lin Al­co­hol, Urea, Gly­ce­rin, To­co­phe­ryl Ace­ta­te, Re­ti­nyl Pal­mi­ta­te, Po­tas­sium Sor­ba­te, Ci­tric Acid, Tria­ce­tin, Par­fum. Li­no­cho­le­ste­rol A+E: Aqua, Pa­raf­fi­num Li­qu­idum, Ozo­ke­ri­te, Ce­re­sin, La­no­lin Al­co­hol, Cho­le­ste­rol, To­co­phe­ryl Ace­ta­te, Re­ti­nyl Pal­mi­ta­te, Po­tas­sium Sor­ba­te, Ci­tric Acid, Parfum.

Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 24 października 2016

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

  • Ader­mę krem do rąk bar­dzo so­bie chwa­lę, na­to­miast Oil­la­na mlecz­ko do cia­ła sama uży­wam i je­stem bar­dzo zadowolona!

  • Ja za­wsze my­śla­łam, że ten pro­blem nas kom­plet­nie nie do­ty­czy, a ostat­nio aler­go­log nam po­wie­dział, że ma­lut­kie plam­ki kro­stek na skó­rze syna to wła­śnie symp­to­my AZS :/