Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

  Strona główna  /  Poradniki  /  Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką Image

Fryzura dla dziewczynki na komunię — dwa warkocze holenderskie przewlekane wstążką

Uwiel­biam fry­zu­ry na spe­cjal­ne oka­zje – a przy­ję­cie I Ko­mu­nii Świę­tej taką oka­zją jest zde­cy­do­wa­nie! Mimo, iż oso­bi­ście uwa­żam, że czas „ko­mu­nii” po­wi­nien być przede wszyst­kim prze­ży­wa­ny emo­cjo­nal­nie i du­cho­wo (a nie wśród dro­gich za­ba­wek, ga­dże­tów i przy­jęć z clow­na­mi…) uwiel­biam pa­trzeć na rzę­dy ślicz­nych i pod­eks­cy­to­wa­nych dziew­czy­nek w bie­li i z od­święt­ny­mi fry­zu­ra­mi. Zda­ję so­bie spra­wę, że nie każ­dy ma i czas, i moż­li­wo­ści — a tym bar­dziej fi­nan­se — aby „za­in­we­sto­wać” w wi­zy­tę u fry­zje­ra. Dla Was wła­śnie przed­sta­wiam foto-in­struk­cję do:

DWÓCH WAR­KO­CZY HO­LEN­DER­SKICH PRZE­PLA­TA­NYCH WSTĄŻKĄ

Po­trze­bu­je­my:

Za­czy­na­my od po­dzia­łu wło­sów na dwie czę­ści. Pro­wa­dzi­my prze­dzia­łek w kształ­cie koła po ob­wo­dzie ca­łej gło­wy. Wło­sy ze środ­ka koła zwią­zu­je­my tym­cza­so­wo gum­ką do włosów.

Na roz­pusz­czo­nych wło­sach za­pla­ta­my pierw­szy war­kocz ho­len­der­ski – czy­li tak zwa­ny od­wrot­ny war­kocz do­bie­ra­ny. Za­czy­na­my z tyłu gło­wy, do­bie­ra­my wło­sy z nad ucha, czo­ła, dru­gie­go ucha i ple­cie­my aż skoń­czą się luź­ne wło­sy. War­kocz prze­dłu­ża­my zwy­czaj­nym war­ko­czem na 3, któ­re­go zwią­zu­je­my mini gumką.

Roz­pusz­cza­my śro­dek koła i po­now­nie pro­wa­dzi­my prze­dzia­łek dzie­lą­cy wło­sy na dwie czę­ści. Po­wsta­łe dru­gie koło tym­cza­so­wo zwią­zu­je­my gum­ką. Z wło­sów na ze­wnątrz prze­dział­ka za­pla­ta­my dru­gi war­kocz ho­len­der­ski. Pro­wa­dzi­my go rów­no­le­gle do pierw­sze­go, rów­nież prze­dłu­ża­jąc o war­kocz z trzech pasm, i koń­czy­my mini gumką.

Roz­pusz­cza­my wło­sy ze środ­ka gło­wy, ostroż­nie za­cze­su­je­my do tyłu, do­da­je­my do nich dwa war­ko­cze i ca­łość moc­no wią­że­my gum­ką do włosów.

Przed nami naj­bar­dziej cza­so­chłon­na część cze­sa­nia. Za po­mo­cą wsuw­ki do koka, po­mię­dzy oby­dwo­ma war­ko­cza­mi prze­pla­ta­my wstąż­kę – tak, jak­by­śmy za­kła­da­li sznu­ro­wa­dło do buta. Wbi­ja­my wsuw­kę za­okrą­glo­ną czę­ścią w war­kocz, prze­wle­ka­my wstąż­kę (jak nit­kę przez igłę) i prze­cią­ga­my ją na dru­gą stro­nę war­ko­cza. W ten spo­sób, krok za kro­kiem, two­rzy­my coś na wzór opa­ski do włosów.

Koń­ców­ki wstąż­ki wią­że­my wo­kół za­ło­żo­nej na kit­ce gum­ce. Nie ro­bi­my ko­kard­ki ale na ca­łość do­da­je­my ozdob­ną klam­rę lub zapinkę.

Za po­mo­cą lo­ków­ki (naj­le­piej ta­kiej z re­gu­la­cją in­ten­syw­no­ści cie­pła – dzie­cię­ce wło­sy na­praw­dę nie lu­bią być przy­pa­la­ne), po­szcze­gól­ne pa­sma z kit­ki za­krę­ca­my w spi­ral­ki. Oso­bi­ście nie na­kła­dam moim dzie­ciom żad­nych utrwa­la­czy do wło­sów – jed­nak je­śli oba­wia­cie się, że spi­ral­ki szyb­ko się wy­pro­stu­ją, każ­dą z osob­na (po zdję­ciu z lo­ków­ki) mo­że­cie spry­skać la­kie­rem do wło­sów. Pro­po­nu­ję rów­nież de­li­kat­nie za­krę­cić koń­ców­ki wstążki.

Ca­łość koń­czy­my wkręt­ka­mi – umiesz­cza­my je w „pu­stej” czę­ści wło­sów, aby do­dać fry­zu­rze de­li­kat­ne­go błysku 😉

Ta dam! Przed Wami mała Kró­lew­na – w od­święt­nej kre­acji i rów­nie od­święt­nej, choć sto­sow­nie skrom­nej fry­zu­rze. Mam na­dzie­ję, że Wa­sze có­recz­ki będą rów­nie za­do­wo­lo­ne, jak moja oso­bi­sta mała modelka.

 

Inny wa­riant ucze­sa­nia z prze­pla­ta­niem wstąż­ką moż­na zna­leźć na blo­gu Uczesz mnie mamo.


Alek­san­dra, któ­ra wy­cza­ro­wa­ła ko­mu­nij­ną fry­zu­rę, to blo­ger­ka na uczeszmniemamo.plkobiecamyslodsiewnia.blogspot.com pry­wat­nie jest szczę­śli­wą mamą dwóch ślicz­no­tek, któ­re wprost uwiel­bia cze­sać! Od ma­leń­ko­ści wpi­na im we wło­sy ko­lo­ro­we spi­necz­ki, ple­cie war­ko­czy­ki i wy­my­śla fry­zu­ry na szcze­gól­ne oka­zje. Jest to­tal­ną fry­zjer­ską ama­tor­ką, z wy­kształ­ce­niem mu­zycz­nym. Jed­nak wie­le z jej fry­zur do­cze­ka­ło się po­zy­tyw­nych re­ak­cji ze stro­ny in­nych mam. I to wła­śnie dla nich – i dla Was! – po­wsta­ła jej stro­na uczeszmniemamo.pl. Krok po kro­ku od­kry­je­cie ze nią wie­le fry­zjer­skich in­spi­ra­cji dla (nie tyl­ko ma­łych) dziewczynek!


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 24 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: , ,

 • Ślicz­na jesz­cze tro­chę i będę mo­gła zro­bić taka fry­zu­rę córci.

 • faj­ne propozycje

 • Bar­dzo sym­pa­tycz­na ta współ­pra­ca 😀 No mu­szę nie­skrom­nie przy­znać, że cał­kiem nie­źle wy­szło 😀 😀 😀 Po­le­cam się na przyszłość 😉 😀

  • Ja bym Cię z chę­cią na­wet w re­alu wy­na­ję­ła, bo cuda na gło­wie robisz!

   • 😀 Bar­dzo mi milo 😀 Nic, tyl­ko za­pra­szaj mnie uzbro­jo­ną w szczot­kę i grzebień 😉 😀

 • Da­nu­ta Brzezińska

  Mu­sze po­cze­kać aż wnu­sia pod­ro­śnie, te­raz chłop­cy mają Komunię.

 • Prze­ślicz­ne ucze­sa­nie <3 je­stem pod wrażeniem 🙂

 • Świet­na! W ogó­le fry­zu­ry Oli są re­we­la­cyj­ne. Gdy ja szłam do ko­mu­nii kró­lo­wa­ły loki z noc­ne­go warkocza 😀

 • Na­praw­dę dzię­ku­ję za miłe słowa 🙂

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  To nie fry­zu­ra, tyl­ko małe dzie­ło sztu­ki 🙂 Ża­łu­ję, że sama tak nie po­tra­fię — i szczy­tem mo­ich moż­li­wo­ści jest zwy­czaj­ny, tra­dy­cyj­ny warkocz 😉

  • To za­pra­szam do mnie na szkolenie 😀 😉
   I bar­dzo dzię­ku­ję za miłe, mo­ty­wu­ją­ce słowa! :*

 • prze­pięk­na fryzura!

 • Bar­dzo ład­nie i kre­atyw­nie zarazem. 🙂