Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji Image

Prezent na komunię — lista najlepszych propozycji

Wprawdzie I Komu­nia Świę­ta to nie same prezen­ty. Wprawdzie kwes­t­ia wiary jest waż­na, ale każdy lubi upomin­ki. Dlat­ego właśnie goś­ciom czy chrzest­nym tak zależy, by prezent, jakim obdaru­ją kilku­lat­ka, był dobrze przyję­ty. A jeszcze nasi rodz­ice włas­ną komu­nię wspom­i­na­ją tylko dlat­ego, że był to jeden z nielicznych momen­tów, kiedy fotograf robił im pamiątkowe zdję­cie w odświęt­nym stroku. Nie było też rodzin­nych przyjęć z tej okazji. Naszej komu­nii towarzyszyły prezen­ty w postaci row­erów Wigry 3, zegarków czy zło­tych łań­cuszków oraz coraz wys­tawniejsze imprezy. A dziś? Jak wyglą­da lista komu­ni­jnych prezen­tów?

Elektronika

Laptop, komputer

Wprawdzie każdy obdarowu­ją­cy takim prezen­tem chci­ał­by aby lap­top czy kom­put­er służył do nau­ki, ale nie oszuku­jmy się: głównym zadaniem kom­put­era dla dziec­ka jest zabawa. Dlat­ego wybier­a­jąc pomiędzy mod­e­la­mi sprawdźmy by miał przede wszys­tkim dobrą, niez­in­te­growaną kartę graficzną, dużo RAM-u, dysk od 1Tb oraz dobry, matowy mon­i­tor. Pamię­ta­jmy, że więk­szość lap­topów przez­nac­zonych jest raczej do przeglą­da­nia Inter­ne­tu czy pra­cy na tekś­cie, a nie oper­owa­niu obrazem. Dlat­ego też częs­to najnowsze gry nie uru­chomią się nawet na nowym sprzę­cie. Na tan­im lap­topie najwyżej moż­na w Minecraft pograć. Jeśli dziecko intere­su­je się fotografią czy obróbką filmów to też nie spodziewa­jmy się po takich urządzeni­ach zbyt wiele.

Konsola

Jeśli dziecko ma już kom­put­er, a uwiel­bia wirtu­al­ną rzeczy­wis­tość, być może dobrym rozwiązaniem będzie zakup kon­soli. Na rynku prym wiodą przede wszys­tkim Play Sta­tion 4, Xbox One oraz najnowszy Nin­ten­do Swich. Każ­da z plat­form ma różne plusy i minusy, a także zestaw dedykowanych spec­jal­nie na nie gier. I tak np. tylko na PS4 pogramy w najnowsze Gran Tur­is­mo 7 czy Unchart­ed 4, na Xbox one w Forze Moto­sport 6 czy Halo 5, a na Nin­ten­do w Mario Cart 8 czy zapier­a­ją­ca dech w pier­si­ach The Leg­end of Zel­da: Breath of the Wild. O to, czy są to wg PEGI gry dla dzieci, zad­ba­ją rodz­ice. W Minecrafta pograć moż­na na wszys­t­kich kon­so­lach.

Smartwatch i smartfon

Dzieci inteligentne to i sprzę­ty mają inteligentne. Wiec jeśli nie zegarek i komór­ka, to smartwach i smart­fon. O ile smart­fony ma też więk­szość dorosłych i cza­sem nie wyobrażamy sobie życia bez niek­tórych jego aplikacji, o tyle smartwach jest raczej nowoś­cią. A tak naprawdę to tylko zsyn­chro­ni­zowany z smart­fonem zegarek, częs­to wyposażony w funkc­je fit­ness, czyli np. krokomierz.

Tablet, czytnik książek

Zami­ast przenośnego lap­topa moż­na dziecku kupić tablet. Jest to wprawdzie słab­szy sprzęt, ale aplikac­je Androi­da pozwala­ją na granie w te same gry co na smart­fonie, za to na więk­szym wyświ­et­laczu. Do czy­ta­nia książek warto jed­nak pomyśleć o czyt­niku e-booków, koniecznie z tech­nologią e-papieru (jed­nak nadal książ­ki najlepiej się czy­ta).

Pojazdy

Rower

Wcześniejsze prezen­ty skła­ni­ały do siedzącego try­bu życia. Jeśli chcesz zmo­ty­wować dziecko do ruchu kup mu row­er, to zawsze się sprawdza. Może to być row­er górs­ki, może być miejs­ki – wszys­tko zależy czy częś­ciej dziecko będzie jeżdz­ić po lesie i wertepach czy po mieś­cie i dro­gach rowerowych. W przy­pad­ku row­erów rozmi­ar ma znacze­nie. Dziecko przys­tępu­jące do komu­nii ma z reguły 9–10 lat, a co za tym idzie 120–150 cm wzros­tu. Najod­powied­niejszy będzie row­er o kołach 24”.

Elektryczna hulajnoga lub deskorolka

Jeśli nie row­er to może hula­jno­ga albo desko­rol­ka? Ale oczy­wiś­cie nie taka zwykła, a elek­trycz­na. Pojazdy te porusza­ją się z maksy­mal­ną pręd­koś­cią 15 km/h, a aku­mu­la­torek star­cza nawet na 10 km jazdy bez koniecznoś­ci ponownego ład­owa­nia.

Quad, skuter

W przy­pad­ku quadów i skuterów jestem scep­ty­cznie nastaw­iona. Nie tylko dlat­ego, że są to naprawę dro­gie zabaw­ki, ale przede wszys­tkim dlat­ego, że dziecko poniżej 14 roku życia nie może nimi samodziel­nie jeźdz­ić bez uprawnień. Musi prze­jść szkole­nie i zdać pra­wo jazdy kat­e­gorii AM. Sam pojazd musi speł­ni­ać wyma­gania tech­niczne, posi­adać homolo­gację, aktu­alne badanie tech­niczne, ubez­piecze­nie oraz być zare­je­strowany. 9-latek nie może mieć jeszcze nawet kar­ty rowerowej, nie kupu­jmy mu więc prezen­tu, z którego nie powinien korzys­tać.

Pismo Święte

Połącze­nie trady­cji i duchowego sen­su Komu­nii Świętej. To pon­ad­cza­sowy upominek. Jeśli zad­bamy, by wydanie było boga­to ilus­trowane oraz opa­trzymy je zapada­jącą w pamięć dedykacją będzie nieza­pom­ni­anym prezen­tem. Cza­sem do wer­sji papierowej dołączane są pły­ty DVD z gra­mi, mul­ti­me­di­al­ny­mi fil­ma­mi czy też quiza­mi, z których z pewnoś­cią sko­rzys­ta kilku­latek.

Zegarek, biżuteria

Zaraz po pamiątkowym wydaniem Bib­lii (zwyk­le z wkład­ką pieniężną) zegarek i biżu­te­ria to najbardziej trady­cyjne prezen­ty. Czas prze­cież zawsze będziemy odmierzać, a zło­to zawsze jest w cenie. Taki prezent wcale nie musi być nud­ny – zegar­ki mogą być z wygrawerowaną dedykacją, doty­czyć ulu­bionych postaci z filmów czy gier (np. Star Wars). Ja sama pamię­tam zegarek z pajączkiem zami­ast sekund­ni­ka. O ile zegar­ki zwyk­le otrzy­mu­ją chłop­cy, to już biżu­te­ria jest domeną dziew­czynek. Do wyboru mamy łań­cusz­ki, meda­li­ki, wisior­ki, kol­czy­ki czy bran­so­let­ki.

Akcesoria dotyczące hobby

Cza­sem zdarza się, że dziecko przyj­mu­jące I Komu­nię Świętą jest zapalonym fotografem, intere­su­je się biologią czy astronomią, malarst­wem itd. Jeśli jako gość wiemy o takim koniku może­my dać taki prezent, który będzie wspier­ał jego hob­by. Mikroskop, lune­ta, aparat fotograficzny, pro­fesjon­alne narzędzia artysty­czne czy też instru­ment muzy­czny może być nie tylko miłym podarunk­iem, ale początkiem pasji na całe życie.

Wyjazd, kurs, obóz tematyczny

Kursy językowe, wakac­je w sio­dle czy obozy tem­aty­czne są coraz częś­ciej wybier­aną for­mą prezen­tu komu­ni­jnego. W końcu częs­to to zabawa i nau­ka w jed­nym. W przy­pad­ku wyboru warto zapoz­nać się z pas­ja­mi młodego człowieka, by wybrać coś, co naprawdę lubi, a nie to, co nam się podo­ba.

Rysunek: Rysot­wory

A Wy co wybierze­cie na prezent dla komu­nię?


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Fot. India7 Net­work, Den­nis Young, Andy Rogers, Choon Hong Yap

Autor | Monika Kilijańska Komentarze | 22 Data | 14 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano:

 • Air­wheel Poland

  Przede wszys­tkim należy kupić prezent, który odciąg­nie dzieci od ekranów i wyciąg­nie je na dwór w te let­nie zbliża­jące się dni. z tąd uważam, że kom­put­ery, table­ty, kon­sole zupełnie odpada­ją. Należy kupić coś dzie­ki czemu dzieci­a­ki wyjdą na powi­etrzu jak row­er czy dla bardziej nowoczes­nych Air­wheel

 • Wpis na cza­sie bard­zo:) już niedłu­go wiele osób będzie sie zas­tanaw­iało co upić w prezen­cie na komu­nie

 • Mali­nowa Plan­e­ta

  gdzie te cza­sy kiedy chrzest­na dawała zło­ty łań­cuszek i zegarek z kalku­la­torem 😉 Kom­put­er na włas­ny użytek dostałam na 18 🙂 Jedyne co bym dała z czystym sum­ie­niem to wyjazd, kolonie, coś związanego z hob­by np kar­net na konie, basen itp 🙂

 • Anna Patrza­łek

  Jak słyszę, jakie prezen­ty są na komu­nię, to myślę o co chodzi i dokąd ten świat zmierza… Pamiątkowy zegarek czy meda­lik to jed­no, ale quad, skuter, table­ty??? Może od razu samochód i mieszkanie?

  • Tablet to wydatek 100 zł, ter­az to już tania zabawka.

   • Anna Patrza­łek

    Tani, ale w świecie smart­fonów i całego wirtu­al­nego świa­ta…

    • To dru­ga sprawa. Spotkałam się już z bie­ga­ją­cy­mi po pod­wórku z tabletem w dłoni dzieć­mi. Bie­gały, bo szukały WIFI

 • Aga­ta

  Moja cór­ka będzie w tym roku miała Komu­nię, zde­cy­dowanie kupię row­er. Uważam, że czas spęd­zony z dzieck­iem np jak­iś wyjazd jednod­niowy na row­er­ach, ciekawa wyciecz­ka są ważniejsze niż dro­gie gadże­ty. Pamię­tam jed­nak swo­je prezen­ty, dłu­gopis z zegarkiem w zestaw­ie, łań­cusz­ki… Szcz­erze mówiąc, łań­cuszków wcale ter­az nie noszę. Także zde­cy­dowanie row­er, ciekawe kursy czy rzeczy związane z hob­by.

 • Ja mojej chrześni­cy kupiłam ikonę. Była zad­owolona. Kiedy przyjdzie czas na moje dzieci, to chy­ba poproszę bez podarunk­ów. A z mod­l­itwą.

 • Mama Tosi­acz­ka

  Zgadzam się z pozostały­mi. Ter­az coraz wymyśl­niejsze rzeczy i oczeki­wa­nia w sto­sunku do chrzest­nych. Moja koleżan­ka jest chrzest­ną i już dostała od siostry instrukc­je co ma chrześ­ni­akowi kupić.Wszystkie oszczęd­noś­ci musi wydać na jak­iś sprzęt, o którym nie a poję­cia. Nie wiado­mo, czy nie będzie musi­ała sko­rzys­tać z “chwilów­ki”. Myślała nad row­erem, zegarkiem, ale sios­tra krę­ciła nosem. Ja cieszę się że nie jestem chrzest­ną. To naprawdę obow­iązek, nie lada wydatek bo i oczeki­wa­nia są nie małe.

  • Z drugiej strony dorośli powin­ni rozu­mieć wza­jem­nie swo­ją sytu­ację finan­sową i nie naciskać na dro­gie prezen­ty osób, których zwycza­jnie na to nie stać. Komu­nia (chrzest i ślub także!) to nie fes­ti­w­al “kto da więcej”!

 • Justy­na

  W tym roku 3 dzieci mojej przy­jaciół­ki idzie do Komu­nii. Ja zde­cy­dowałam się sfi­nan­sować im zaję­cia (3 miesiące) — Natalce balet, a chłopakom karate

 • Mam komu­nię bra­ta ter­az i kupu­ję mu strój bramkarza z racji że uwiel­bia piłkę nożną i trenu­je 😀

 • Kasia

  Jestem jeszcze z tych cza­sów, kiedy dostanie roweru na Komu­nię było szczytem marzeń 🙂 Szko­da, że dzisi­aj to świę­to robi się coraz bardziej nastaw­ione na coraz droższe prezen­ty. P.S. wpis bard­zo fajny, z całą pewnoś­cią bard­zo pomoc­ny 🙂

  • Aga

   Jestem podob­nej daty 🙂 Ter­az trze­ba było się dwoić i troić co kupić dla dziec­ka, by się ucieszyło. Szcz­erze to mi młod­szy brat pod­powiedzi­ał co jest ter­az w modzie. I tak doszłam do wniosku, że kupię mu 2minutowy lot w aero­tunelu w wielkopolsce. Dobra cena jest ter­az wiec się opła­ca. A Wojtek pewnie się ucieszy.

 • Obaw­iam się, że czeka mnie to w przyszłym roku, ale jako mat­ka komu­nist­ki, więc raczej nie sko­rzys­tam z bazy, tylko zapoz­nam się z prag­nieni­a­mi młodej

 • Pami­etam, ze na swo­ją komu­nie dostałam zło­ty łań­cuszek. Komu­nia to nie jest według mnie okaz­ja do kup­na wypa­sionych prezen­tów. Goś­cie moich dzieci będą o tym poin­for­mowani.

  • ania

   Ja kupiłam wypa­siony prezent w Media Expert i wcale nie uważam by uroczys­tość straciła w związku z tym na randze. Kwes­t­ia pode­jś­cia samego dziec­ka, ale to też od nas rodz­iców zależy.

 • Domini­ka Nowak

  Jestem chrzest­ną i na komu­nię kupiłam swo­jej chrześ­ni­aczce wyjazd na kolonie do Łeby z But-em. Tam jeżdżą dzieci w wieku 7–13 lat więc Ola powin­na się tam odnaleźć, cho­ci­aż to taka odważ­na dziew­czyn­ka więc nie powin­no być prob­le­mu. To biuro ma ofer­tę kolonii tylko dla dziew­czynek, ale jed­nak chy­ba lep­iej, by byli i chłop­cy i dziew­czyn­ki. Kupiłam też jej bib­lię, by komu­nia kojarzyła się jej przede wszys­tkim z religi­jnym przeży­ciem.

 • natal­ka

  Z czys­tej przeko­ry kupiłam XBOXa z Media Expert. Dzieci chcą takich prezen­tów to będą takie dostawać. A ja mam gdzieś opinię innych, że nie powin­no się takich kupować.