W co ubrać się na komunię?

W co ubrać się na komunię? Image

W co ubrać się na komunię?

Dzie­ci mają ła­twiej. Na ko­mu­nię dziew­czyn­ki ubie­ra­ją bia­łą, pra­wie we­sel­ną su­kien­kę, chłop­cy gar­ni­tu­ry, albo wszy­scy jak je­den mąż bia­łe alby. Go­rzej mają mamy tych mło­dych lu­dzi. W co ubrać się na ko­mu­nię wła­sne­go dziec­ka? A co za­ło­żyć je­śli jest się go­ściem? O pod­po­wiedź po­pro­si­łam Mar­ty­nę, blo­ger­kę modową.

Mar­ty­na jak zwy­kle nie za­wio­dła i przy­go­to­wa­ła cie­ka­we sty­li­za­cje na każ­dą kie­szeń. Wszyst­kie ubra­nia mo­że­cie zna­leźć w te­go­rocz­nej ofer­cie sieciówek.

Stylizacja MartyNY

Mar­ty­na jako gość za­miast kla­sycz­nych czar­nych spodni wy­bra­ła bar­dzo mod­ny w tym se­zo­nie beż. Dzię­ki temu cała sty­li­za­cja jest oży­wio­na. Bia­ła, zwiew­na bluz­ka na ra­miącz­kach do­da­je efekt de­li­kat­no­ści. Jako na­rzut­kę wy­bra­ła czar­ny płaszcz, któ­ry do­peł­nia­ją szpil­ki w tym sa­mym ko­lo­rze. Efekt mo­że­cie po­dzi­wiać na zdję­ciach au­tor­stwa Łu­ka­sza Gę­bu­ry poniżej.

płaszcz C&A| bluz­ka New Look| spodnie BIK­BOK| buty Stra­di­va­rius| to­reb­ka H&M

Jako mama dziecka komunijnego można wybrać jedną z poniższych propozycji:

Ze­staw Mohito 

Su­kien­ka | Buty | To­reb­ka

Ze­staw C&A

Spód­ni­ca | Ko­szu­la | San­dał­ki | To­reb­ka

Jako gość przyjęcia komunijnego warto zastanowić się nad takimi stylizacjami:

Ze­staw H&M

Su­kien­ka błę­kit | Kol­czy­ki Szpil­ki | To­reb­ka

Ze­staw Zara

Kom­bi­ne­zon | To­reb­ka | Buty


Mar­ty­na Ko­cha­now­ska, blo­ger­ka mo­do­wa. Wy­zna­je za­sa­dę „nie musi być dro­go żeby było mod­nie”. Jej sty­li­za­cje są cie­ka­we, choć czę­sto opie­ra­ją się na zna­nych sie­ciów­kach czy ubra­niach z se­cond han­dów. Je­śli je­ste­ście cie­ka­wi za­glą­daj­cie tu­taj.


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 21 kwietnia 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: ,

 • Ech, ja wła­śnie się szy­ku­je do spo­tka­nia, a za rok mam ko­mu­nię i już w gło­wię pust­kę co do stroju 🙂

 • Pa­try­cja Czubak

  Wła­śnie w maju mam ko­mu­nie i mia­łam nie mały pro­blem w co się ubrać. Pa­dło na dłu­gą pli­so­wa­ną sza­rą spód­ni­cę i ró­żo­wą za­mszo­wą bluz­kę z do­dat­kiem koronki 🙂

 • MrsGrono.com

  Bar­dzo mi sie po­do­ba­ja spodnie!! Sa sliczne! 🙂

 • El­wi­ra Zbadyńska

  Ja bym po­sta­wi­ła na mod­ny obec­nie pu­dro­wy róż i kla­sycz­ny fa­son su­kien­ki. Ciem­ne sty­li­za­cje mnie nie przekonują.

  • Też wolę ja­śniej­sze, bo je­stem blon­dyn­ką i ciem­ne ko­lo­ry mnie przytłaczają.

 • Mama To­siacz­ka

  Spodnie są super!

 • Mnie cze­ka to wy­da­rze­nie już za dwa ty­go­dnie. Jak do­brze, że nie mus­żę aż tak bar­dzo przej­mo­wąć się ubiorem 🙂

 • Je­stem Mamą Chrzest­ną i wła­śnie za 3 ty­go­dnie cze­ka mnie ten dzień. Ko­mu­nia mo­jej chrze­śni­cy. Żad­na z po­wyż­szych sty­li­za­cji mnie nie za­in­spi­ro­wa­ła 🙁 🙁 🙁 Mam na­praw­dę dy­le­mat w co się ubio­rę. Chcę so­bie ku­pić coś no­we­go, ale ta­kie­go co wy­ko­rzy­stam póź­niej do pracy.

  • Do­sko­na­le ro­zu­miem dy­le­mat. Ja aku­rat pre­fe­ru­ję su­kien­ki ma­sku­ją­ce ta­lię 😉 i tro­chę dłuż­sze niż pro­po­no­wa­ne. Ale każ­dy ma inne gu­sta i guściki.

 • Da­nu­ta Brzezińska

  A ja szu­kam żół­tej su­kien­ki to te szpil­ki bed­dą pasować:-)

 • Ewa

  Su­per in­spi­ra­cja! I wy­da­je mi się, że jest na tyle uni­wer­sal­na, iż moż­na ją za­sto­so­wać nie tyl­ko na ko­mu­nię, ale i na inne uro­czy­sto­ści 😉 PS: Ze­staw z MO­HI­TO jest świet­ny — skrom­ny, acz elegancki!

 • www.swiattomskiego.blogspot.co

  Po­do­ba mi się ze­staw h&m. U nas ko­mu­nia to jesz­cze od­le­gły te­mat. Naj­bliż­sza oka­zja to chrzciny.… 

 • Pau­li­na

  Świet­ne sty­li­za­cje 🙂 ide­al­ne na okres „ko­mu­nij­ny” 😀

 • Nie pi­szę tego ze zło­śli­wo­ścią, ale nie wy­bra­ła­bym żad­ne­go lo­oku za­pro­po­no­wa­ne­go przez Mar­ty­nę. Po­do­ba­ją mi się po­je­dyn­cze ele­men­ty, ale nie wszyst­kie pa­su­ją do oka­zji i do siebie.

 • Iwo­na Siekierska

  Ciu­chy za­wsze war­to do­sto­so­wać do na­sze­go gu­stu i fi­gu­ry, bez wzglę­du na to, co jest ak­tu­al­nie tren­dy❤️❤️❤️

 • Kry­sty­na Polek

  a Mo­ni­ka co za­kła­da na Ko­mu­nię syna? 😀

  • Chy­ba ja­sno­nie­bie­ską pro­stą su­kien­kę, ale jesz­cze sama nie wiem. W sza­fie mam wie­le, mu­szę tyl­ko zo­ba­czyć, w któ­rą się jesz­cze mieszczę 😉

 • Miłe dla oka kom­ple­ty, w sam raz na ten dzień. Kla­sycz­ne, ele­ganc­kie, nie­wy­zy­wa­ją­ce. Sama mam dy­le­mat, bo pod ko­niec maja wy­bie­ra­my się na Ko­mu­nię jako go­ście z Mę­żem i już za­sta­na­wiam się, w co wci­snę mój cią­gle ro­sną­cy brzuszek 🙂

 • Ja na ko­mu­nię wy­bra­ła­bym ra­czej ja­sną sty­li­za­cję — krem, beż, pa­ste­lo­wy róż. Ab­so­lut­nie nie czerń.