Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego

Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego Image

Makijaż na komunię dla mamy dziecka komunijnego

Pierw­sza Ko­mu­nia to wy­jąt­ko­wy czas dla na­szych dzie­ci, mi­stycz­na otocz­ka oraz cze­ka­nie przez nie na pre­zen­ty. Dla dla ro­dzi­ca, a szcze­gól­nie mamy dziec­ka ko­mu­nij­ne­go, to tak­że waż­ny dzień. Poza przy­go­to­wa­nia­mi i za­mar­twia­niem się o to, czy ko­cha­ne dziec­ko nie za­po­mni wier­szy­ka w ko­ście­le albo czy każ­de­mu z go­ści pa­su­je menu na przy­ję­ciu, war­to spę­dzić tro­chę wię­cej niż 5 mi­nut cza­su niż zwy­kle na zro­bie­niu ma­ki­ja­żu, by nie za­sta­na­wiać się jak wy­pad­nie­my na zdję­ciach i nie pu­dro­wać co pięt­na­ście mi­nut nosa.

Nie ozna­cza to jed­nak, że przed lu­strem spę­dzi­cie go­dzi­ny. Ma­ki­jaż ko­mu­nij­ny dla mamy dziec­ka ko­mu­nij­ne­go może być szyb­ki – wy­star­czy ok. 15 mi­nut, by olśnie­wać i czuć się do­brze cały dzień. Taki ma­ki­jaż nie tyl­ko świet­nie spraw­dzi się na to świę­to, ale spo­koj­nie mo­że­my wy­ko­rzy­stać go na co dzień lub do pra­cy, a do­da­jąc kre­skę i sztucz­ne rzę­sy spo­koj­nie mo­że­my po­biec na nie­jed­ną imprezę.


Tu­to­rial ma­ki­ja­żu dla mamy dziec­ka ko­mu­nij­ne­go jest dzie­łem Mo­ni­ki, któ­ra miesz­ka od dłuż­sze­go cza­su w Szwaj­ca­rii, a jej pa­sją jest ma­ki­jaż, cho­ciaż z za­wo­du zaj­mu­je się ko­nia­mi. Pro­wa­dzi tak­że blo­ga Bling Bling Make-up.


Jak się umalować?

Za­cznij­my od tego, że je­że­li cho­dzi o tak wy­jąt­ko­wą oka­zję, a co się z tym wią­że za­bie­ga­nie, oraz to że mamy ty­siąc spraw na gło­wie, po­sta­wi­łam na de­li­kat­ność i sub­tel­ność. Jako mamy na­szych ma­łych po­ciech chce­my być do­sko­na­łym uzu­peł­nie­niem oraz przy­kła­dem dla innych.

Mój ma­ki­jaż za­czę­łam jak zwy­kle od przy­go­to­wa­nia mo­jej cery, tu­taj znaj­dzie­cie moją obec­ną pie­lę­gna­cję.

Na­stęp­nie na całą twarz na­ło­ży­łam pod­kład, pa­mię­taj­my o szyi oraz uszach, aby de­li­kat­nie na nie rów­nież prze­cią­gnąć ko­sme­tyk. Po­le­cam Wam pod­kła­dy za­sty­ga­ją­ce lub dłu­go­trwa­łe, wte­dy nie­za­leż­nie od po­go­dy bę­dzie­my pew­ne, że nic nam nie zepsuje.

Ko­rek­tor na­ło­ży­łam pod oczy oraz w miej­sca, któ­re chcę optycz­nie uwy­pu­klić i roz­ja­śnić. Do­kład­nie roz­blen­do­wa­łam zwil­żo­ną gąbeczką.

Oko­li­ce pod ocza­mi szyb­ciut­ko przy­pu­dro­wa­łam moim ulu­bio­nym pu­drem w ka­mie­niu. Jest bar­dzo drob­no zmie­lo­ny dzię­ki cze­mu nie wcho­dzi w li­nie mi­micz­ne oraz zmarszcz­ki i do­dat­ko­wo nie wy­su­sza i nie ob­cią­ża de­li­kat­nej skóry.

Na całą twarz uży­łam ko­ry­gu­ją­ce­go (ko­lor zie­lo­ny) pu­dru syp­kie­go. Dzię­ki temu pod­kład nam się nie ru­szy z miej­sca a do­dat­ko­wo ko­lor pu­dru po­ma­ga nam w neu­tra­li­zo­wa­niu za­czer­wie­nień na skó­rze. Tu­taj pa­mię­taj­my żeby nie uży­wać pu­drów HD, któ­re bie­lą i od­bi­ja­ją świa­tło na zdjęciach.

Prze­cho­dząc do oczu nie za­po­mi­nam o brwiach. Moje są sła­biut­kie i ja­sne więc ma­lu­je je za­sty­ga­ją­cym tin­tem lub po­ma­dą. A na­stęp­nie uzu­peł­niam wło­ski kred­ką. Moje brwi obec­nie mają krót­kie wło­ski i w mia­rę same się ukła­da­ją więc zo­sta­wiam je bez żelu w in­nym przy­pad­ku na­no­szę na nie żel, któ­ry je zdyscyplinuje.

Prze­cze­su­ję je spi­ral­ką i po­zby­wam się nad­mia­ru pro­duk­tu oraz ła­go­dząc ostry kształt na­da­je na­tu­ral­ny wygląd.

Na po­wie­kę ru­cho­mą na­ło­ży­łam odro­bi­nę bazy pod cie­nie (lub ko­rek­to­ra) wkle­pa­łam pal­cem oraz pu­cha­tym pę­dzel­kiem na­nio­słam cie­li­sty cień. Świet­nie nam za­grun­tu­je bazę oraz po­zwo­li na do­kład­ne i szyb­kie roz­tar­cie cieni.

Pędz­lem do blen­do­wa­nia i neu­tral­nym brą­zem za­zna­czy­łam ze­wnętrz­ny ką­cik oka oraz za­ła­ma­nie po­wie­ki. Nada­ło to oku od­po­wied­ni kształt. Pę­dzel do blen­do­wa­nia (roz­cie­ra­nia) to pu­cha­ty pę­dze­lek za po­mo­cą któ­re­go uzy­ska­my roz­my­cie, taką chmur­kę cie­nia. Po­ma­ga nam to w stwo­rze­niu jak gdy­by cie­nia co po­zwa­la kon­tu­ro­wać i mo­de­lo­wać oko tak, aby wy­glą­da­ło naj­pięk­niej. Pędz­le do blen­do­wa­nia to pod­sta­wo­we pę­dzel­ki, któ­re po­win­ny się zna­leźć w każ­dej ko­sme­tycz­ce. Pę­dzel­ki mogą być z wło­sia na­tu­ral­ne­go bądź syntetycznego.

Ja­śniej­szym brą­zem de­li­kat­nie roz­tar­łam granice.

Na całą gór­ną po­wie­kę na­ło­ży­łam pięk­nie opa­li­zu­ją­cy cień. Jest to du­ochrom, któ­ry mie­ni się na zło­to jed­nak jego bazą jest fio­let. Coś pięk­ne­go i tak na praw­dę on robi za nas cały ma­ki­jaż oka.

Aby po­głę­bić spoj­rze­nie sko­śnym, cien­kim pę­dzel­kiem i ciem­nym brą­zem uzu­peł­ni­łam li­nię rzęs.

Dol­ną po­wie­kę po­ma­lo­wa­łam do ⅓ dłu­go­ści ciem­nym brą­zem a na­stęp­nie pu­cha­tym pędz­lem roz­tar­łam ja­śniej­szym brązem.

W tym ma­ki­ja­żu nie do­kle­ja­łam sztucz­nych rzęs, a swo­je rzę­sy wy­tu­szo­wa­łam wo­do­od­por­ną ma­ska­rą, aby nadać im ob­ję­to­ści oraz koloru.

Oczy skoń­czo­ne więc prze­cho­dzę da­lej wy­koń­czyć twarz. Zre­zy­gno­wa­łam z ostre­go, moc­ne­go kon­tu­ro­wa­nia na rzecz de­li­kat­ne­go ocie­ple­nia i ukształ­to­wa­nia twa­rzy. Do tego celu uży­łam neu­tral­ne­go bron­ze­ra oraz pu­cha­te­go du­że­go pędzla.

Aby na­sza twarz nie była pła­ska do­da­łam de­li­kat­nie na boki po­licz­ków róż w to­na­cji fio­le­tu. Pa­mię­taj­my, aby ro­bić to lek­ką ręką dzię­ki temu nie bę­dzie­my mia­ły ró­żo­wych plam.

Ca­ło­ści nada­łam odro­bi­nę ele­gan­cji. Wy­bra­łam de­li­kat­ny roz­świe­tlacz mar­ki MAC o na­zwie Soft and Gen­tle, do­sko­na­le spraw­dza się na ta­kie oka­zje. Jest de­li­kat­ny, ale wi­docz­ny. Tego do­kład­nie potrzebujemy.

Tak pre­zen­tu­je się moja pro­po­zy­cja ma­ki­ja­żu na tą okazję.

Do­da­łam bi­żu­te­rię oraz skrom­ną fry­zu­rę w for­mie koka. Ca­łość uzu­peł­ni­łam po­mad­ką w od­cie­niu mo­ich ust (brud­ny róż).

Kosmetyki które użyłam w makijażu:

 • pod­kład ‘HD Li­qu­ide Co­ve­ra­ge’ Catrice
 • ko­rek­tor mar­ki Se­pho­ra o nu­me­rze ’02 Cla­ir Light’
 • pu­der pra­so­wa­ny Avon od­cień ‘Cool’
 • pu­der syp­ki zie­lo­ny ‘Lit­tle Be­au­ty An­gels’ mar­ki Essence
 • tint do brwi ‘Ul­tra Aqua Brow Tint’ mar­ki Ma­keup Re­vo­lu­tion od­cień Blonde
 • kred­ka do brwi MAC Co­sme­tics o ko­lo­rze ‘Lin­ge­ring’
 • czar­ny tusz do rzęs mar­ki NYX
 • róż z pa­let­ki ‘Swe­et Che­eks’ mar­ki NYX
 • bron­zer ‘Ba­ha­ma Mama’ mar­ki The Balm
 • roz­świe­tlasz mar­ki MAC Co­sme­tics ‘Soft & Gentle’
 • do oczu uży­łam bazy od KIKO Milano
 • cie­nie do po­wiek: Pa­let­ka mar­ki Sle­ek ‘Oh SO Spe­cial 658’
 • po­mad­ka NYX ‘Tha­lia’
Ca­łość spry­ska­łam wodą ter­mal­ną w spray’u.

Oczy­wi­ście jest to ma­ki­jaż ba­zo­wy, jak wia­do­mo każ­dy ma swo­je ulu­bio­ne ko­lo­ry. Ja po­sta­wi­łam na neu­tral­ny brąz z do­miesz­ką zło­ta (za­wsze do­bra­na z nich para) oraz de­li­kat­ne chłod­ne tony fio­le­tu gdyż do­sko­na­le pa­su­ją do mo­jej urody.

Co mogę Wam doradzić?

 1. Uwa­żaj­cie na pu­dry i pro­duk­ty HD oraz kre­my, któ­re za­wie­ra­ją wy­so­kie fil­try, na zdję­ciach za­pew­ne bę­dzie­cie duchami.
 2. Od­ra­dzam Wam rów­nież moc­ne kon­tu­ro­wa­nie twa­rzy to wy­glą­da świet­nie na zdję­ciach, jed­nak w re­alu może się zda­rzyć, że ktoś za­py­ta Was czy cza­sem rano nie by­li­ście w ogród­ku (sza­re pla­my na skó­rze wy­glą­da­ją na brud-kurz)
 3. Po­staw­cie na neu­tral­ność i na­tu­ral­ność w koń­cu naj­waż­niej­szy w tym dniu to Wasz potomek.
 4. Uży­waj­cie spraw­dzo­nych i trwa­łych ko­sme­ty­ków, to za­wsze nam po­ma­ga zwłasz­cza, gdy po­go­da bę­dzie humorzasta.
 5. Po­le­cam roz­świe­tla­cze, jed­nak de­li­kat­ne i drob­no zmie­lo­ne bez wi­docz­ne­go bro­ka­tu. Po­staw­cie na ele­gan­cję ona za­wsze jest w modzie.

Ży­czę Wa­szym po­cie­chom wszyst­kie­go naj­pięk­niej­sze­go w tym dniu, a Wam ko­cha­ne dużo spo­ko­ju i mi­łe­go cza­su z najbliższymi.

Po­chwal­cie się na co Wy sta­wia­cie w ta­kim oka­zjo­nal­nym makijażu?


Je­śli za­sta­na­wia­sz się nad tym jak za­pa­no­wać nad sza­leń­stwem ko­mu­nij­nym pod­po­wia­dam jak za­pla­no­wać, zor­ga­ni­zo­wać, prze­żyć du­cho­wo i za­pa­mię­tać ten je­dy­ny dzień w ży­ciu dziec­ka. Klik­nij, a znaj­dzie­sz wię­cej ar­ty­ku­łów z cy­klu do­ty­czą­ce­go ko­mu­nii.

Fot. Bling Bling Make-up

Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 8 maja 2017

kategorie i tagi

W kategorii: Poradniki

Otagowano: ,

 • Go­sia

  I pięk­nie Ci to wy­szło, ja nie umiem się ma­lo­wać za­zwy­czaj koń­czę na rzę­sach i błyszczyku

 • Waż­ne żeby umieć do­brać ma­ki­jaż do typu uro­dy, oraz żeby był na tyle trwa­ły, żeby wy­trzy­mał każ­dą po­go­dę. Bo w tym dniu pew­nie nie bę­dzie cza­su na poprawki 🙂

 • Bar­dzo lu­bię ta­kie de­li­kat­ne makijaże 🙂

 • Ma­ki­jaż mamy to ro­zu­miem, ale dziec­ka? Ja nie uma­lu­ję cór­ki, zdecydowanie 🙂

  • To też nie moja baj­ka! W tym wie­ku dziec­ko po­win­no być na­tu­ral­ne w peł­nej oka­za­ło­ści. To­le­ru­ję tyl­ko krem do ust — ale ra­czej jako re­me­dium na spę­ka­ną skó­rę, a nie ko­sme­tyk upiększający.

 • Su­per dzieciaczki

  Wy­szło bar­dzo fajnie 🙂

 • Mu­szę przy­znać, że bar­dzo ład­nie to wy­szło. Roz­świe­tlacz na­praw­dę robi robotę!

  • Boję się różu i roz­świe­tla­cza, bo nie mam wpra­wy. Chy­ba czas zbie­rać do­świad­cze­nie i próbować.

 • Ewa Dra­twiń­ska

  De­li­kat­ny i sub­tel­ny. Bar­dzo ładnie 🙂

 • Mag­da­le­na Ku­pre­wicz, Anna Rozd

  Efekt bar­dzo na­tu­ral­ny! Faj­nie, że spi­sa­łaś ko­sme­ty­ki, 2 po­zy­cje na pew­no kupię!

 • eta­to­wa­mat­ka

  Faj­nie bo to ma­ki­jaż na każ­dą oka­zję a przede wszyst­kim na lato, pro­sto o świeżo!

 • naszebabelkowo.blogspot.com

  Bar­dzo ład­ny ma­ki­jaż — ko­bie­cy, sto­so­wa­ny, roz­swie­tla­ja­cy całą twarz. My­ślę, że na­da­je się nie tyl­ko na Ko­mu­nię — ale na wie­le in­nych uro­czy­sto­ści i okazji 🙂

 • Ład­ny ma­ki­jaż, ale… Na­praw­dę cie­szę się, że do pierw­szej ko­mu­nii mo­ich dzie­ci mam jesz­cze 4lata,bo gdy czy­tam te wszyst­kie po­sty do­ty­czą­ce przy­go­to­wań to mam dreszcze:D

 • Bar­dzo ko­bie­co i na­tu­ral­nie wy­glą­dasz w tym makijażu. 🙂

 • Słusz­na uwa­ga, ma­ki­jaż mamy ma­łe­go ko­mu­ni­sty po­wi­nien być na­tu­ral­ny, nie wy­bi­ja­ją­cy się za nad­to z tłu­mu 🙂 To w koń­cu dziec­ka wiel­ki dzień!

 • Ewa Ku­ja­wa-Szu­ra

  Ład­ny ma­ki­jaż, pod­ba mi się jego pro­sto­ta i ten cień do po­wiek jest bo­ski 🙂 pozdrawiam

 • Pięk­ny de­li­kat­ny i ele­ganc­ki ta­kie lu­bię najbardziej

 • Lu­bię de­li­kat­ne i sub­tel­ne ma­ki­ja­że. Czę­sto wy­bie­ram pa­le­ty z brą­zo­wy­mi odcieniami 🙂
  Bar­dzo ład­nie w nim wyglądasz! 🙂

 • Prze­pięk­ny ma­ki­jaż 🙂 Ele­ganc­ko i gustownie 🙂

 • Dzie­ku­je za wspol­pra­ce, swiet­nie to ujelas :*

 • Bo­że­na Jędral

  Sub­tel­ny, nie prze­ry­so­wa­ny, idealny 🙂