Autor: moniowiec

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu? Image

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu?

Re­cen­zja ksią­żecz­ki „Kto robi huhu?” z se­rii Aka­de­mia Mą­dre­go Dziec­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016
Dziecko jest jak plastelina Image

Dziecko jest jak plastelina

An­tek je­chał au­to­bu­sem miej­skim. Sie­dział dwa sie­dze­nia da­lej ra­zem z Wojt­kiem, ko­le­gą z kla­sy. Są wa­ka­cje, więc roz­ma­wia­li o let­nim obo­zie za­pa­śni­czym. Oby­dwo­je byli dum­ny­mi człon­ka­mi przy­szkol­né­go klu­bu spor­to­we­go. Woj­tek na­wet raz zdo­był brą­zo­wy me­dal na po­wia­to­wy­ch za­wo­da­ch mię­dzysz­kol­ny­ch. — Przyj­dzie­sz do mnie po obie­dzie? — za­py­tał Woj­tek. — Nie wiem czy mama…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 18 lipca 2016
Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne Image

Wyjazd z dzieckiem w tropiki a szczepienia na choroby tropikalne

Wy­jazd z dziec­kiem może ozna­czać tak­że cho­ro­by. By nie na­ra­żać dziec­ka mo­że­my je za­szcze­pić na cho­ro­by tro­pi­kal­ne. Kie­dy? Na co? Ja­kie i ile jest da­wek? Czy na­le­ży kon­sul­to­wać szcze­pie­nia z le­ka­rzem?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 lipca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Wiedniu Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Wiedniu

Jak żyje się pol­skiej mat­ce w Wied­niu, mie­ście o naj­lep­szej ja­ko­ści ży­cia? Czy sma­ku­je jej szny­cel wie­deń­ski? Co prze­szka­dza jej w Au­stria­ka­ch? Za­pra­szam na wy­wiad.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 13 lipca 2016
Metoda usypiania 3−5−7 — rób to dobrze! Image

Metoda usypiania 3−5−7 — rób to dobrze!

Sen w ży­ciu czło­wie­ka jest na­praw­dę waż­ny. Nikt nie wie wię­cej o usy­pia­niu niż ro­dzi­ce. Po­rad­nik sto­so­wa­nia me­to­dy usy­pia­nia 3−5−7 kie­ru­ję wła­śnie do nich.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 11 lipca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka na Tajwanie Image

Kiedy Polska to za mało — matka na Tajwanie

W obec­ny­ch cza­sa­ch jak coś nie jest chiń­skie to na bank po­wsta­ło na Taj­wa­nie albo w In­dia­ch. Do­ty­czy to nie tyl­ko pla­sti­ko­wy­ch pod­ró­bek, za­ba­wek czy tek­sty­liów, ale tak­że naj­lep­szej ja­ko­ści elek­tro­ni­ki. Wła­śnie na Taj­wa­nie w po­nad 2,5 mi­lio­no­wym mie­ście por­to­wym miesz­ka Mag­da, na wy­wiad z któ­rą za­pra­szam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 6 lipca 2016
Digitariat małoletnich — jak korzystać z internetu będąc dzieckiem Image

Digitariat małoletnich — jak korzystać z internetu będąc dzieckiem

In­ter­net to nie tyl­ko od­biór wia­do­mo­ści, ale tak­że ich prze­twa­rza­nie. War­to na­uczyć dziec­ko nie tyl­ko gry w pił­kę, ale tak­że jak ko­rzy­stać z in­ter­ne­tu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 5 lipca 2016