Autor: moniowiec

Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd Image

Czasem każdy potrzebuje kopa na zapęd

Nie wiem jak Wy, ale ja po­trze­bu­ję wiecz­nej mo­ty­wa­cji i kopa na za­pęd bar­dzo czę­sto. Trud­no za­cząć mi na­wet pro­za­icz­ne za­da­nie bez przy­mu­sze­nia się.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 30 Data | 30 sierpnia 2017
Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci Image

Po tym poznasz, czy masz wystarczająco dużo dzieci

Jed­no? Dwa? Trzy? Czte­ry? Dru­ży­na pił­kar­ska? Po czym ła­two po­znać, że masz już wy­star­cza­ją­co dużo dzie­ci jak na Two­je moż­li­wo­ści? Wpis wca­le nie o fi­nan­sach, bo o pie­nią­dze jest najłatwiej!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 28 sierpnia 2017
Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało Image

Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało

Ko­lum­bia brzmi tak dzi­ko, da­le­ko i go­rą­co. A jed­nak Alek­san­dra An­drze­jew­ska ma cał­kiem inne spo­strze­że­nia po po­nad 10 la­tach miesz­ka­nia w Bo­go­cie. Chce­cie wie­dzieć jak wy­glą­da Ko­lum­bia oczy­ma Polki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 23 sierpnia 2017
Dieta w ciąży a badania naukowe Image

Dieta w ciąży a badania naukowe

Ryb­ka w cią­ży? Tak, po­pro­szę. Albo le­piej nie. A może jed­nak… Die­ta w cią­ży jest trud­na je­śli ko­bie­ta mia­ła­by trzy­mać się tego, co mó­wią ba­da­nia naukowe.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 21 sierpnia 2017
Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów? Image

Czy blogowanie jest opłacalne bardziej niż kopanie rowów?

Na­ro­bisz się, na­mę­czysz, a efek­tów nie wi­dać? Za­sta­na­wiasz się czy nie rzu­cić to i nie zo­stać blo­ge­rem? Opo­wiem czy blo­go­wa­nie jest opłacalne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 44 Data | 18 sierpnia 2017
Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe Image

Publiczne karmienie piersią nie jest łatwe

Kar­mie­nie ser­kiem kil­ku­lat­ka czy no­wo­rod­ka bu­tel­ką nie jest ta­kim pro­ble­mem jak pu­blicz­ne kar­mie­nie pier­sią. I nie przy­spa­rza tylu uwag na­wet ro­dzi­ny, któ­ra po­win­na prze­cie z wspierać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 16 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image

Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kie­dy ak­cep­tu­ję każ­dy se­zon mo­je­go ży­cia, każ­dą za­mia­nę, jest o wie­le ła­twiej. Ak­cep­ta­cja nie ozna­cza, że na wszyst­ko go­dzę się ni­czym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017