Autor: moniowiec

Mama w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało Image

Mama w Nowej Zelandii — Kiedy Polska to za mało

Co może robić innego mama w Nowej Zelandii? Czy Kiwusi inaczej wychowu­ją dzieci niż Pola­cy? Wywiad z Natal­ią Jara­nowską, autorką blo­ga Not a bor­ing life.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 10 sierpnia 2016
Przeklinam Cię na wszystkie kucyki pony! Image

Przeklinam Cię na wszystkie kucyki pony!

Strzepu­jąc kole­jne skar­pet­ki, t-shir­ty, spo­den­ki i bluzy z pam­per­sowego absorben­tu, wycedz­iłam przez zęby „oby Two­je dzieci wyprały Ci pam­per­sa”. Jakie jeszcze przepowied­nie i przek­leńst­wa moż­na rzu­cić na kogoś posi­ada­jącego dzieci?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 8 sierpnia 2016
Czy bloger może być przyjacielem? Image

Czy bloger może być przyjacielem?

Czy ktoś, kogo znasz tylko wirtu­al­nie, może być kimś ważnym w Twoim życiu? Czy bloger może być przy­ja­cielem? Takim prawdzi­wym?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 5 sierpnia 2016
Mama w Niemczech — Kiedy Polska to za mało Image

Mama w Niemczech — Kiedy Polska to za mało

Niem­cy. To tak blisko i tak daleko. Blisko – bo tuż za rogiem, zaraz obok. W końcu to sąsiedzi Pol­s­ki, a ja mam nawet bliżej Berlin niż Warsza­wę. Ale to też daleko: dzieli nas tak odmi­en­ny język, upodoban­ie do porząd­ku i pra­worząd­noś­ci czy his­to­ria. Jak mieszkać w kra­ju, który jest dla nas, Polaków, tak różny? O tym opowie z per­spek­ty­wy swo­jego doświad­czenia Moni­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 3 sierpnia 2016
Jak wytrzymać z sobą i dać żyć innym kiedy jesteś nerwowa Image

Jak wytrzymać z sobą i dać żyć innym kiedy jesteś nerwowa

Setne nawoły­wanie „gdzie masz buty?”, sprzą­tanie łazien­ki, w której dziecko myło ręce piask­iem czy wdep­nię­cie w te okrągłe płat­ki kukury­dziane zaraz po tym, kiedy zamiotłam podłogę, a do tego jest za późno na kawę i za wcześnie na wino… no prze­gry­wam z tym. Jedynym wyjś­ciem jest znalezie­nie bez­pieczni­ka. Jakie są moje recep­ty na pow­strzy­manie wybu­chowej mieszan­ki jaką jest macierzyńst­wo i ja?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 1 sierpnia 2016
Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać? Image

Zaplanuj swój budżet domowy. Jaki program do tego wybrać?

Przegląd pol­sko­języ­cznych aplikacji i pro­gramów do zarządza­nia budżetem domowym na kom­put­erze, komórce lub/i table­cie. Wady, zale­ty, porady. Ja mam już swo­ją ulu­bioną!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 29 lipca 2016
Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało Image

Mama w Norwegii — Kiedy Polska to za mało

Zach­wycam się cza­sem fotografi­a­mi niek­tórych miejsc. Piękne słońce, czyste plaże, kolorowe mias­ta. Jak zima to prawdzi­wa, jak lato to gorące. Na zdję­ci­ach wszys­tko jest takie ide­alne. Jed­nak jeśli miesz­ka się za granicą dotykamy tych prob­lemów, które umyka­ją fotografom: dro­gi i niedo­bry chleb, nieak­cep­towalne dla nas zwycza­jowe zachowanie czy różnice kul­tur­owe. Jak miesz­ka się matce w Nor­wegii opowie fotograf­ka Patryc­ja Byrdy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 lipca 2016