Autor: moniowiec

Dlaczego Tatuś Muminka pisał pamiętniki? Image

Dlaczego Tatuś Muminka pisał pamiętniki?

To nie Buka była naj­strasz­niej­sza w Do­li­nie Mu­min­ków! To po­stać Taty Mu­min­ka za­wsze na­pa­wa mnie dresz­czy­kiem gro­zy jak wi­dzę ją na ekra­nie. Niby taka nie­po­zor­na: dys­tyn­go­wa­ny star­szy pan, w po­sta­ci hi­po­po­ta­mo­po­dob­ne­go zwie­rzę­cia, z ka­pe­lu­szem na gło­wie, oj­ciec, maż, bu­dow­ni­czy domu i, być może, oso­ba, któ­ra po­sa­dzi­ła drze­wo. A na­wet dwa – w koń­cu ja­koś trze­ba…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 10 maja 2016
Niejadek nad talerzem Image

Niejadek nad talerzem

Gim­na­sty­ku­jesz się, wy­naj­du­jesz nowe, cie­ka­we prze­pi­sy, bra­ku­je tyl­ko, byś zna­la­zła ofer­tę cza­ro­dziej­skiej różdż­ki przy­go­to­wu­ją­cej ja­dal­ne po­sił­ki dla Two­je­go dziec­ka. Nie to, że go­tu­jesz bez­na­dziej­nie. Może i Ma­ster Che­fem nie je­steś, ale jesz­cze nikt się nie otruł. Jed­nak naj­więk­szym kry­ty­kiem ku­li­nar­nym w Two­im oto­cze­niu oka­zu­je się wła­sne dziec­ko. Każ­dy ta­lerz po­sta­wio­ny przed nim…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 6 maja 2016
Nie oceniam mamy Image

Nie oceniam mamy

Tak faj­nie nam, ko­bie­tom, mat­kom, oce­nia się inne ko­bie­ty, szcze­gól­nie mat­ki. Za­czy­na­jąc od do­bo­ru szmin­ki, bluz­ki, sa­łat­ki na obiad aż po wy­cho­wa­nie dzie­ci i wy­bór dro­gi ży­cio­wej. Jak­że do­brze cza­sem po­wie­dzieć „Ha, mam le­piej!” albo „Kur­cza­ki, dla­cze­go ja tak nie mam! Kij jej w szpry­chy!”. Moż­na jesz­cze hej­to­wać w in­ter­ne­cie, ale nie za­wsze…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 5 maja 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji

Sa­łat­ka po grec­ku jest jak sama Gre­cja — ko­lo­ro­wa, pysz­na i mie­sza­ją­ca róż­ne sma­ki. Wy­wiad z Po­lką miesz­ka­ją­cą w Gre­cji.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 maja 2016
33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny Image

33 nieznane fakty o mnie na 33 urodziny

Dziś jest ten dzień – sto­ję przed Wami naga jak Pan Bóg stwo­rzył, z do­da­nym prze­ze mnie od­ro­stem na wło­sach i cel­lu­li­tem w oko­li­cy ud. Pew­nie ja­kiś faj­ny roz­stęp cią­żo­wy też da­ło­by radę zna­leźć. Wie­cie jed­nak co jest w tym naj­śmiesz­niej­sze? Że nie prze­szka­dza mi to ab­so­lut­nie! Nie, nie bę­dzie dziś mo­ich na­gich zdjęć.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 31 Data | 28 kwietnia 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Tajlandii Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Tajlandii

Jak miesz­ka się na emi­gra­cji? Czy war­to prze­nieść się do Taj­lan­dii? Jak po­ra­dzić so­bie w Bang­ko­ku? Pol­ska mama miesz­ka­ją­ca wśród Ta­jów udzie­la wy­wia­du.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 27 kwietnia 2016
Podwórkowe zabawy w deszczu Image

Podwórkowe zabawy w deszczu

W cza­sie desz­czu dzie­ci się nu­dzą? Nie­ko­niecz­nie. Nie tyl­ko w domu, ale tak­że na po­dwór­ku w ule­wie i mżaw­ce tak­że jest su­per! Kil­ka po­my­słów na za­ba­wy w desz­czu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 26 kwietnia 2016