Autor: moniowiec

Cesarskie cięcie to nie poród Image

Cesarskie cięcie to nie poród

W moim oto­cze­niu nie mam ni­ko­go, kto by nie uro­dził si­ła­mi na­tu­ry. Cza­sem trze­ba było da­wać oksy­to­cy­nę, uży­wać klesz­czy, znam oso­by ko­rzy­sta­ją­ce ze znie­czu­le­nia, ale nie znam tych, któ­re pod­da­ło się ope­ra­cji. Tak, ope­ra­cji. Bo ce­sar­skie cię­cie to nie po­ród. To ope­ra­cja.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 4 lutego 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Grecji

Z bał­wa­na za oknem zo­sta­ła mi tyl­ko ką­pią­ca się w ka­łu­ży mar­chew­ka. Za­chę­co­na po­pra­wą po­go­dy Ki­nia za­czę­ła za­pra­szać wszyst­ki­ch na swo­je uro­dzi­ny, mimo że są do­pie­ro la­tem. Już pla­nu­je wy­jazd nad mo­rze, gril­la, ska­ka­nie na tram­po­li­nie. Nie może zro­zu­mieć, że do pięk­nej po­go­dy i cie­płej wody w mo­rzu jesz­cze bę­dzie mu­sia­ła dłu­go po­cze­kać. Co in­ne­go w ta­kiej Gre­cji… Tam śred­nia tem­pe­ra­tu­ra po­wie­trza w stycz­niu czy lu­tym to 14 stop­ni, a woda jest jesz­cze cie­plej­sza. Mor­sy nie mia­ły­by co tam szu­kać na­wet w mro­zy! Ra­zem z Jo­an­ną za­pra­szam na sło­necz­ną grec­ką Kre­tę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 3 lutego 2016
Szukam jakiejkolwiek pracy Image

Szukam jakiejkolwiek pracy

Wid­mo po­wro­tu z dłu­ga­mi do domu spra­wi­ło, że za któ­rymś ra­zem wy­rwa­ło się jed­nej z nich „Po­szu­ku­je­my JA­KIEJ­KOL­WIEK pra­cy”. Mło­dy, moc­no opa­lo­ny z na­tu­ry ma­na­ger piz­ze­rii prze­łknął gło­śno śli­nę. — Ja­kiej­kol­wiek? — spoj­rzał na nie po­dejrz­li­wie tymi swo­imi brą­zo­wy­mi ocza­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 lutego 2016
O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku” Image

O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku”

- Je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy! — we­so­ło za­wo­łał prze­bi­śnieg, kie­dy wyj­rzał zza bia­łej za­spy. Wo­ko­ło wi­dać było przede wszyst­kim śnieg, gdzie­nie­gdzie wy­dep­ta­ny przez lu­dzi i zwie­rzę­ta. Do­oko­ła nie było jesz­cze jego ko­le­gów, wi­docz­nie uzna­li, że jest za zim­no by wy­cho­dzić spod zie­mi.
— Praw­dzi­wy ze mnie bo­ha­ter! Nie strasz­ny mi lód, wia­tr i zim­no! Zimo, nie boję się cie­bie! — pod­nió­sł płat­ki do słoń­ca i za­wo­łał ra­do­śnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 lutego 2016
Chory tata kontra chora mama Image

Chory tata kontra chora mama

Fe­no­me­nem na ska­lę świa­to­wą i te­ma­tem na nie­je­den dok­to­rat jest róż­ni­ca, z jaką bak­te­rie i wi­ru­sy trak­tu­ją męż­czy­zn i ko­biet miesz­ka­ją­cy­ch ra­zem. Wy­da­wać by się mo­gło, że symp­to­my i ob­ja­wy cho­rób za­kaź­ny­ch, ja­ki­mi jest przy­kła­do­wo gry­pa, po­win­ny być ta­kie same. Nic bar­dziej myl­ne­go.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 stycznia 2016
Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko Image

Realne ułatwienia w zatrudnianiu kobiet a 500 zł na dziecko

500 zł. Ni­gdy tyle nie wy­gra­łam w lot­ka, kar­ty czy zdrap­kę. Ni­gdy nie wy­gra­łam rów­no­war­to­ści na­wet. Je­dy­ne kon­kur­sy ozna­cza­ły dla mnie uzu­peł­nie­nie do­mo­wej bi­blio­tecz­ki w pre­nu­me­ra­tę ga­zet czy nową książ­kę. Do­dat­ko­we, być może nie do koń­ca dar­mo­we, pie­nią­dze ku­szą każ­de­go. Czy nie schy­lił­byś się po le­żą­cą na uli­cy zło­tów­kę? A po 500 zł? 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 stycznia 2016
Zawsze będę cię nosił Image

Zawsze będę cię nosił

Kie­dy dziec­ko pła­cze, prze­stra­szy się, jest zmę­czo­ne, roz­draż­nio­ne, zre­zy­gno­wa­ne czy na­wet złe – no­si­sz je. Tu­li­sz. Ca­łu­je­sz. Obej­mu­je­sz. Na­wet, je­śli twój ro­zum tego nie obej­mu­je, ser­ce po­mie­ści, ręce da­dzą radę, krę­go­słup nie od­mó­wi po­słu­szeń­stwa. Za­wsze bę­dzie­sz je no­sił.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 stycznia 2016