Autor: moniowiec

Kiedy Polska to za mało — matka w Wielkiej Brytanii, hrabstwie Kent Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Wielkiej Brytanii, hrabstwie Kent

Jesz­cze kie­dy sama pra­co­wa­łam na lon­dyń­skim zmy­wa­ku miesz­ka­ją­cy na wspól­nym fla­cie Fra­nek z Kielc, poza po­wta­rza­niem co chwi­lę że „Kie­lec­kie chło­pa­ki tak mają!”, opo­wie­dział aneg­dot­kę z bu­do­wy. Jako wie­lo­let­ni już miesz­ka­niec Wysp miał nie­jed­ną zimę za sobą, w tym jed­ną z mro­zem. Wła­śnie tego dnia za­dzwo­ni­ła do nie­go sze­fo­wa, by dać mu wol­ne, gdyż ona nie może przy­je­chać do pra­cy i wy­dać na­rzę­dzi. „Jest mróz, mój ko­cha­ny, a w taka po­go­dę ja nie po­tra­fię jeź­dzić!”. Jak wy­glą­da zima w An­glii, a jak każ­dy dzień roku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 stycznia 2016
Tak nie robią dziewczynki Image

Tak nie robią dziewczynki

Chłop­czy­ca – dziew­czy­na, któ­ra za­cho­wu­je się jak chło­piec lub jest po­dob­na do chłop­ca. Chłop­czy­ce pre­fe­ru­ją zwy­kle ubiór ty­po­wy dla chłop­ców i ba­wią się w „chło­pię­ce” gry i za­ba­wy, któ­re wy­ma­ga­ją du­żej ru­chli­wo­ści i wy­sił­ku fi­zycz­ne­go oraz upra­wia­ją te dzie­dzi­ny ak­tyw­no­ści, któ­re w wie­lu kul­tu­ra­ch ko­ja­rzą się ra­czej z za­ję­cia­mi ty­po­wy­mi dla chłop­ców. Je­steś dziew­czyn­ką czy chłop­czy­cą?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 5 stycznia 2016
Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku” Image

Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku”

Wró­be­lek ock­nął się po dłuż­szej chwi­li. Cały był obo­la­ły, jed­nak nie to było naj­gor­sze. Le­żał na czymś mięk­kim, do­oko­ła nie­go wi­sia­ły ja­kieś dru­ty, a na mi­secz­ce znaj­do­wa­ły się zia­ren­ka zbo­ża. Wy­tę­żył siły, ale nie mógł wstać. Za bar­dzo bo­la­ło go skrzy­deł­ko. Od­wró­cił z bólu gło­wę i zo­ba­czył dwo­je czar­ny­ch oczu wpa­trzo­ny­ch w nie­go. Ser­ce za­bi­ło mu moc­niej i za­mknął ze stra­chu oczy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2016
Kiedy dziecko powinno iść do szkoły? Image

Kiedy dziecko powinno iść do szkoły?

No i do­cze­ka­li­śmy się. Mamy wiel­ki po­wrót do prze­szło­ści – 6-lat­ki na­dal będą w ze­rów­ce, 7-lat­ki pój­dą do pierw­szej kla­sy. Wszyst­ko po sta­re­mu. Ale czy sta­re za­wsze jest do­bre?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 grudnia 2015
Jak spełniać noworoczne postanowienia? Image

Jak spełniać noworoczne postanowienia?

Gdzie tu uśmie­ch na twa­rzy, kie­dy sto­isz w kor­ku? Jak bar­dzo we­so­ły je­steś, kie­dy goni Cię ko­lej­ny de­adli­ne? Ile masz w so­bie hu­mo­ru kie­dy ude­rzy­sz się ma­łym pal­cem od sto­py we fra­mu­gę drzwi, za­trza­śnie­sz klu­czy­ki w sa­mo­cho­dzie lub pies na­si­ka Ci w ulu­bio­ne buty? A jak speł­nia­sz no­wo­rocz­ne po­sta­no­wie­nia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 30 grudnia 2015
Samodzielny jak Kevin McCallister Image

Samodzielny jak Kevin McCallister

Wia­do­mo – jak świę­ta to i Ke­vin w te­le­wi­zji. Raz już pra­wie zda­rzy­ło się, że świę­ta by­ły­by od­wo­ła­ne Ke­vi­na w TV nie mia­ło być. Ale co to za Boże Na­ro­dze­nie bez spryt­ne­go 8-lat­ka i ga­mo­nio­wa­ty­ch zło­dzie­jów? Gagi z tej fa­mi­lij­nej ko­me­dii zna­my już chy­ba na pa­mięć! Śmie­szy nas ko­lej­ny upa­dek ja­kie­goś ze zło­czyń­ców, krę­ci­my gło­wą na przed­świą­tecz­ne za­bie­ga­nie, dzi­wi szok mamy Ke­vi­na, kie­dy do­wia­du­je się cze­go za­po­mnia­ła za­brać ze sobą do sa­mo­lo­tu. Krę­ci­my gło­wa­mi, bo jak moż­na za­po­mnieć dziec­ka! Jed­nak czy przy­pad­kiem same, bę­dąc ma­ma­mi, nie by­wa­my ta­ki­mi jak Kate ? Czy zda­rzy­ło się To­bie zgu­bić dziec­ko, kie­dy na chwi­lę schy­li­łaś się po pu­deł­ko ja­jek czy mle­ko do lo­dów­ki w su­per­mar­ke­cie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 29 grudnia 2015
Wiara w św. Mikołaja Image

Wiara w św. Mikołaja

Jak do­wie­dzia­łam się o tym, kto ku­pu­je pre­zen­ty pod cho­in­kę, to t tak wia­ra w św. Mi­ko­ła­ja nie ucier­pia­ła na tym. Jak dzie­ciom tłu­ma­czę świą­tecz­ną tra­dy­cję?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 grudnia 2015