Archiwum wg kategorii: S

Kup coś sobie na urodziny! Image

Kup coś sobie na urodziny!

Ostat­nio za­bi­ło mnie wła­śnie to zda­nie: „Kup coś so­bie na uro­dzi­ny”. I nie dla­te­go, że zno­wu się ze­sta­rze­ję. Nie mam ta­kie­go pro­ble­mu. Wiem, że mam zmarszcz­ki, więc mam już na pół­ce krem 25+. Nie jest też pro­ble­mem to, że sama mam so­bie ku­pić pre­zent. Zna­my się tyle lat z Oj­cem, że nie jest dla mnie po­wo­dem do fo­cha wy­gło­sze­nie ta­kie­go zda­nia. Wiem, że chce dla mnie jak naj­le­piej. Chce mnie na­uczyć, że ja też się li­czę.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 kwietnia 2015
Masz niegrzeczne dziecko, wiesz? Image

Masz niegrzeczne dziecko, wiesz?

Syn ska­cze po łóż­ku, cór­ka ca­łu­je okno sto­jąc na pa­ra­pe­cie, a dru­ga wła­śnie po­ma­za­ła so­bie ręce mar­ke­rem, bo stwier­dzi­ła, że od dziś nosi ta­tu­aże. A ja spo­koj­nie jem śnia­da­nie. Co w tym ob­raz­ku jest nie tak? Ano dzie­ci nie oglą­da­ją ba­jek i nie gra­ją w gry na kom­pu­te­rze, ta­ble­cie czy ko­mór­ce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 26 kwietnia 2015
Test: Jaką matką z „Gry o tron” jesteś? Image

Test: Jaką matką z „Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki po­sta­no­wi­łam spra­wić przy­jem­no­ść fa­non se­ria­lu opar­tym na dzie­ła­ch R.R.Martina czy­li „Gry o tron”. Je­śli czu­je­sz się na si­ła­ch i nie­strasz­na ci zima, je­śli za­wsze spła­ca­sz swo­je dłu­gi, je­śli nie sie­je­sz, a zbie­ra­sz wia­tr w ża­gle, je­śli je­steś dzi­ki lub bo­isz się in­ny­ch, a do tego je­steś mat­ką – ten test jest dla cie­bie!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015
Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies! Image

Chłopak? Dziewczynka? Jeden pies!

Nie­waż­ne co, byle było zdro­we” — tak na py­ta­nie czy cię­żar­na wo­la­ła­by chłop­ca czy dziew­czyn­kę od­po­wia­da po­ra­ża­ją­ca więk­szo­ść Po­lek. Ale tak­że w tej więk­szo­ści gdzieś z tyłu gło­wy, zu­peł­nie ci­chut­ko sie­dzi mała dziew­czyn­ka lub chłop­czyk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 kwietnia 2015
Stop-dzieciom! Image

Stop-dzieciom!

Pro­szę was, ile to moż­na! Gdzie się nie obej­rzę: dzie­ci! Tro­chę cie­plej się zro­bi­ło i już jeż­dżą ca­ły­mi chod­ni­ka­mi te mat­ki wóz­ko­we. Albo, nie daj Boże, jeż­dżą ra­zem na ro­we­ra­ch czy cho­dzą za rękę na spa­ce­ry. Ja­dąc sa­mo­cho­dem kie­row­ca za­sta­na­wia się tyl­ko, kie­dy taki de­li­kwent wy­rwie w bok i wpad­nie pod koła. Nie moż­na na­uczyć cho­dze­nia w domu na przy­kład?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 18 kwietnia 2015
Matka musi umrzeć Image

Matka musi umrzeć

Nie mu­szę nic mó­wić. Już wie. Kła­dzie spo­koj­nie ak­tów­kę na pod­ło­dze, roz­bie­ra płasz­cz. Ręce mu drżą, głos się ła­mie. Pod­no­szę sza­lik, któ­ry wy­pa­da mu z ręki. Od­wra­ca ode mnie wzrok, gdy mu go po­da­ję. Dzie­ci rzu­ca­ją mu się na szy­ję. Nie wi­dzi, że za­bie­ram klu­cze. Mu­szę wyj­ść. Tak bę­dzie le­piej.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 kwietnia 2015
Worek z guzikami Image

Worek z guzikami

Gdy by­łam małą dziew­czyn­ką nie­zmier­nie fa­scy­no­wał mnie wiel­ki wo­rek z gu­zi­ka­mi, któ­ry po­sia­da­ła moja bab­cia. Po­tra­fi­łam go­dzi­na­mi sie­dzieć nad sto­sem ko­lo­ro­wy­ch kształ­tów. Zna­leźć moż­na było gu­zi­ki z dwo­ma otwo­ra­mi, czte­re­ma, po­dłuż­ne, grzyb­ki, gu­zi­ki wiel­kie i cał­kiem ma­lut­kie, jak do dzie­cię­cy­ch ubra­nek, mie­nią­ce się bro­ka­tem, szorst­kie i zu­peł­nie gład­kie, nie­któ­re na­wet me­ta­lo­we. Do­ty­ka­łam je, oglą­da­łam, sor­to­wa­łam. Pró­bo­wa­łam zna­leźć naj­ład­niej­szy we­dług mnie. Zna­la­złam na­wet z dwie mo­ne­ty — bar­dzo sta­re, co było po­cząt­kiem fa­scy­na­cji nu­mi­zma­ty­ką — i pier­ścio­nek z czer­wo­nym oczkiem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 kwietnia 2015