Archiwum wg kategorii: S

Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom Image

Jak tłumaczyć zmartwychwstanie Jezusa dzieciom

Tłu­macze­nie czegokol­wiek dzieciom jest trudne. Jak tłu­maczyć zmartwych­w­stanie Jezusa dzieciom, sko­ro dla dorosłych częs­to to cięż­ki orzech do zgryzienia?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 6 kwietnia 2015
Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Należę do tej częś­ci społeczeńst­wa, która zach­wycona zdję­ciem znalezionym w Internecie usil­nie stara się odt­worzyć znalezisko i także je posi­adać. O ile nie potrafię skon­struować najnowszego porche, a tal­ent kuli­narny miewam wąt­pli­wy, o tyle w kat­e­gorii hand made cza­sa­mi miewam sukcesy. Jed­nak nigdy wyczarowany przeze mnie przed­miot nie był odw­zorowaniem ory­gi­nału. Zapraszam na krótką galer­ię pt. “Oczeki­wa­nia kon­tra rzeczy­wis­tość”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015
Mama, tata, ja i komputer Image

Mama, tata, ja i komputer

Tata oglą­da mecz w TV, mama śledzi na table­cie poczy­na­nia cele­bry­tek na por­talu plotkarskim, w tle sły­chać muzykę z radia. Dziecko się nudzi. Ma może 3–4 lata. Nie potrafi jeszcze czy­tać, nie zajmie się go książ­ka na tyle, by tata nie prze­gapił żad­nego karnego, a mama dowiedzi­ała się ile Kim Kar­dashi­an obec­nie ma kilo­gramów. Jest wol­ny lap­top taty. Po kilku jękach (“Proooooszę…”) zrezyg­nowani rodz­ice postanaw­ia­ją poz­wolić dziecku na korzys­tanie z niego.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 marca 2015
Całkowicie zmarnowana niedziela Image

Całkowicie zmarnowana niedziela

Matko i córko, niedziela do bani! No jak nic NIC nie zro­biłam! Naprawdę nic. Taka bezczyn­ność jest naj­gorsza w życiu. Niby człowiek wsta­je wcześniej, powiedzmy o 8, co, zważy­wszy na regułę, że dzieci wsta­ją wcześnie właśnie w week­end, i tak jest w miarę późną godz­iną, to i tak zmarnowal­iśmy cały ten dzień.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 marca 2015
Share Week 2015 Image

Share Week 2015

Zapoc­zątkowu­ję u siebie trady­cję, która się­ga roku 2012. To właśnie wtedy po raz pier­wszy nie­ja­ki Andrzej Tuchol­s­ki z jestkultura.pl wpadł na prosty acz genial­ny pomysł, by raz do roku pokazać swoim czytel­nikom co blogerzy sami czy­ta­ją. Ja biorę w tej akcji pier­wszy raz udzi­ał, w końcu nawet roczku blog nie ma. A czy­tam…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 marca 2015
Karabiny błyszczą, szary strój Image

Karabiny błyszczą, szary strój

Kiedyś wysyłano dzieci na wieś. Tak było w Anglii pod­czas nalotów, w Stal­in­gradzie przed oblęże­niem. Moja wiedza his­to­rycz­na nie potrafi mi pod­powiedzieć czy w Polsce też wysyłano w bez­pieczne miejsce maluchy. Bo jeśli tak, to gdzie jest bez­piecznie?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 16 marca 2015
Ząbkowanie to nie choroba Image

Ząbkowanie to nie choroba

Gdy po godzinie płaczu dziecko nadal jest sine z bólu, wkła­da rącz­ki do buzi mimo żelu na dziąsła, a parac­eta­mol jeszcze nie zadzi­ałał, zas­tanaw­iasz się czy skoczyć z okna. A może masz dość spania z dzieck­iem na klac­ie, bo w innej pozy­cji masz nockę z głowy i migrenę gwaran­towaną? Każdy bączek jest na wagę zło­ta, a za każdy ząb dzięku­jesz Bogu? Wita­my w świecie bólu dziec­ka, ząbkowa­nia i kolek!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 marca 2015