Archiwum wg kategorii: S

Ciężarna i pijana — znajdź różnice Image

Ciężarna i pijana — znajdź różnice

To, że byłam w ciąży, jest dość oczy­wiste, bo prze­cież piszę blo­ga par­entin­gowego. Dokład­niej byłam trzy razy w ciąży i mam nadzieję, że taki stan się utrzy­ma. Ale o tym, że byłam też pod wpły­wem alko­holu to nie wiecie. Oczy­wiste jest jeszcze coś: nigdy nie byłam w tym samym cza­sie w ciąży i pijana. Cho­ci­aż patrząc na ciężarne z boku, to cza­sa­mi przy­pom­i­na­ją one trochę oso­by, które prze­sadz­iły z trunk­a­mi…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 11 stycznia 2017
Byłam imigrantką i robiłam kebaby Image

Byłam imigrantką i robiłam kebaby

Są takie miejs­ca, gdzie nigdy nie wiemy, czy coś złego się nie wydarzy. Ata­ki ter­ro­rysty­czne wstrząsają cała Europą, a cza­sem nawet inny­mi częś­ci­a­mi świa­ta. Bom­by wybuch­ną, gas­ną, a ludzie żyją dalej swoim życiem. Chodzą do pra­cy, jeżdżą do pra­cy auto­busa­mi, zajada­ją się kebabem u Tur­ka wyglą­da­jącego tak samo pewnie jak zabój­cy z Ełku*, którzy prze­cież Turka­mi nie byli. Opowiem Wam jak to wyglą­da pra­cow­ać w restau­racji z kebabem, być imi­grantką i jeszcze chodz­ić uli­ca­mi, na których wybuchały auto­busy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 5 stycznia 2017
Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne Image

Jak dzieci potrafią sabotować postanowienia noworoczne

Na jed­no nigdy nie jestem przy­go­towana – każde moje postanowie­nie noworoczne bywa pod­dawane ciężkiemu ostrza­łowi przez dzieci, te moje oso­biste, te na włas­nej pier­si chowane. Jako mat­ka trój­ki żyję w wiecznym chaosie i próbach doprowadzenia domu do stanu sprzed pobud­ki dzieci. W tej codzi­en­nej krzą­taninie dość ciężko znaleźć czas i siły na doskonale­nie siebie. Są jed­nak takie postanowienia, których dotrzy­manie wyma­ga naprawdę tytan­icznej pra­cy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 2 stycznia 2017
Najlepszy prezent minionych świąt Image

Najlepszy prezent minionych świąt

Pamięta­cie „Opowieść wig­ili­jną” Dick­en­sa? Nie­ludzkiego skn­erę Ebenez­era Skrooge’a naw­iedza­ły duchy świat min­ionych, bieżą­cych i przyszłych, by pokazać, że Boże Nar­o­dze­nie to fajny, rodzin­ny czas, pełen dzie­le­nia się i radoś­ci. Pod choinką każdego roku trafi­ały różne prezen­ty, ale ten jeden będę pamię­tać zawsze…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 21 grudnia 2016
Zamiast karnego jeżyka wyciszający jeżyk Image

Zamiast karnego jeżyka wyciszający jeżyk

Karne krze­sełko w przed­szkolu, karny jeżyk u Super­ni­ani, karny kąt w domu… Różne rodza­je tej samej kary. Różne rodza­je tej samej niedzi­ała­jącej kary. A dlaczego nie dzi­ała? Bo dziecko wcale w tym miejs­cu nie prze­myśli swo­jego zachowa­nia. Potrzeb­ne jest miejsce do wyciszenia, a nie kary.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 16 grudnia 2016
Macierzyństwo jest obrzydliwe Image

Macierzyństwo jest obrzydliwe

Mówią, że macierzyńst­wo jest słod­kie. Ale to tylko wtedy, kiedy dzieci śpią. Przez sporą część cza­su jest zwycza­jne, a nawet obrzy­dli­we. Bo kiedy jest się matką nic co obrzy­dli­we nie jest obce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 12 grudnia 2016
Wspomnienia zatrzymane na wieczność Image

Wspomnienia zatrzymane na wieczność

Jestem starej daty i nic tak nie cieszy moich oczu jak wywołane zdję­cia. Te śmieszne miny, te głupie sytu­acje, te małe dziecięce stóp­ki… Ile wspom­nień potrafi pomieś­cić kar­tonik 10X15 cm… Lubię od cza­su do cza­su siąść sobie wygod­nie wiec­zorem w fotelu z albumem w ręce i oglą­dać zdję­cia z włas­nej…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 9 grudnia 2016