Archiwum wg kategorii: S

Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki Image

Straszne animacje japońskie dla dzieci — oglądaj jeśli nie boisz się Buki

Co może łą­czyć oska­ro­we „Spi­ri­ted Away” z Hi­ro­shi­mą „Gro­bow­ca świe­tli­ków”, eko­lo­gią „Księż­nicz­ki Mo­no­no­ke” i ba­śnio­wo­ścią „Ru­cho­me­go zam­ku Hau­ru”? Wy­stra­szo­ne oczy dziec­ka oglą­da­ją­ce­go te ja­poń­skie ani­ma­cje! Je­śli nie je­steś pe­wien, czy Two­je dziec­ko może obej­rzeć taką baj­kę, naj­pierw sam za­po­znaj się z jej fa­bu­łą.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 14 marca 2016
Jak Lodosław przestał być soplem lodu — akcja „Bajki przy kominku” Image

Jak Lodosław przestał być soplem lodu — akcja „Bajki przy kominku”

Ostat­nia baj­ka z ak­cji mię­dzy­blo­go­wej „Baj­ki przy ko­min­ku”: o wiel­kim so­plu lodu Lo­do­sła­wie, któ­ry nie bał się zmia­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 1 marca 2016
Segregowanie śmieci to też matematyka Image

Segregowanie śmieci to też matematyka

Se­gre­go­wa­nie śmie­ci to nie tyl­ko do­bry uczy­nek dla śro­do­wi­ska, ale może być cie­ka­wym po­my­słem na za­ba­wy ma­te­ma­tycz­no — lo­gicz­no — fi­zycz­ne! Od dziś zwy­kłe „ko­cha­nie, wy­rzuć śmie­ci!” nie bę­dzie już ta­kie samo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 29 lutego 2016
Tam gdzie pieprz rośnie, czyli skąd pochodzą przyprawy — warsztat dla dzieci Image

Tam gdzie pieprz rośnie, czyli skąd pochodzą przyprawy — warsztat dla dzieci

Skąd po­cho­dzą przy­pra­wy? Czy zie­le an­giel­skie na­praw­dę jest an­giel­skie? Co moż­na zro­bić z kory? Skąd bie­rze się cu­kier w cu­kier­ni­cy? Warsz­ta­ty w szko­le pod­sta­wo­wej mo­je­go syna były strza­łem w dzie­siąt­kę!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 29 lutego 2016
Małe mole książkowe #21 — Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania Image

Małe mole książkowe #21 — Na gapę przez świat, Mapy do kolorowania

Re­cen­zja „Na gapę przez świat” Mi­ko­ła­ja Osi­po­wa i „Mapy do ko­lo­ro­wa­nia” ilu­stro­wa­ne­go przez Na­ta­lie Hu­ghes.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 24 lutego 2016
O księciu Filipie i zagubionej piłce — znamy numer 112 Image

O księciu Filipie i zagubionej piłce — znamy numer 112

Daw­no daw­no temu, w kra­inie Siód­me­go Kró­le­stwa, miesz­kał so­bie mło­dy ksią­żę imie­niem Fi­lip. Ksią­żę Fi­lip miesz­kał w pa­ła­cu z ko­ści sło­nio­wej i po­sia­dał wszyst­ko cze­go tyl­ko za­pra­gnął: książ­kę z baj­ka­mi pi­sa­ny­mi zło­tym pió­rem, pił­kę na­bi­ja­ną dia­men­ta­mi, naj­pięk­niej­sze­go wierz­chow­ca szyb­kie­go ni­czym wi­cher, rę­ka­wi­ce bok­ser­skie z au­to­gra­fem naj­lep­sze­go pię­ścia­rza w kró­le­stwie. Na­wet ulu­bio­ne zwie­rząt­ko do­mo­we księ­cia Fi­li­pa było wy­jąt­ko­we – był nim ogrom­ny ty­grys ben­gal­ski. Na uro­dzi­ny kró­lew­skie­go syna zjeż­dża­ły się kró­lew­skie dzie­ci w wszyst­ki­ch oko­licz­ny­ch zam­ków, a za­ba­wa w kul­ka­ch, z wy­stę­pem akro­ba­tów, żon­gle­rów i ma­gi­ków oraz sto­ła­mi ugi­na­ją­cy­mi się od wy­szu­ka­ny­ch ła­ko­ci trwa­ła cza­sem kil­ka dni.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 lutego 2016
O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku” Image

O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku”

- Je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy! — we­so­ło za­wo­łał prze­bi­śnieg, kie­dy wyj­rzał zza bia­łej za­spy. Wo­ko­ło wi­dać było przede wszyst­kim śnieg, gdzie­nie­gdzie wy­dep­ta­ny przez lu­dzi i zwie­rzę­ta. Do­oko­ła nie było jesz­cze jego ko­le­gów, wi­docz­nie uzna­li, że jest za zim­no by wy­cho­dzić spod zie­mi.
— Praw­dzi­wy ze mnie bo­ha­ter! Nie strasz­ny mi lód, wia­tr i zim­no! Zimo, nie boję się cie­bie! — pod­nió­sł płat­ki do słoń­ca i za­wo­łał ra­do­śnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 lutego 2016