Archiwum wg kategorii: S

Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku” Image

Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku”

Wró­be­lek ock­nął się po dłuż­szej chwi­li. Cały był obo­la­ły, jed­nak nie to było naj­gor­sze. Le­żał na czymś mięk­kim, do­oko­ła nie­go wi­sia­ły ja­kieś dru­ty, a na mi­secz­ce znaj­do­wa­ły się zia­ren­ka zbo­ża. Wy­tę­żył siły, ale nie mógł wstać. Za bar­dzo bo­la­ło go skrzy­deł­ko. Od­wró­cił z bólu gło­wę i zo­ba­czył dwo­je czar­ny­ch oczu wpa­trzo­ny­ch w nie­go. Ser­ce za­bi­ło mu moc­niej i za­mknął ze stra­chu oczy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2016
Małe mole książkowe #19 — Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy Image

Małe mole książkowe #19 — Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach oraz Nasza przyroda: Rośliny i zwierzęta Europy

Re­cen­zja ksią­żek nie tyl­ko dla dzie­ci: An­drzej Kru­sze­wi­cz opo­wia­da o pta­ka­ch oraz Nasz przy­ro­da: Ro­śli­ny i zwie­rzę­ta Eu­ro­py.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 9 grudnia 2015
Marzenie Marzeny — akcja „Bajki przy kominku” Image

Marzenie Marzeny — akcja „Bajki przy kominku”

cCzy gwiaz­dy świe­cą tak samo moc­no w bez­chmur­ną noc? Czy wi­dok z naj­wyż­sze­go wie­żow­ca jest rów­nie pięk­ny jak z ich gan­ku? Czy moż­na po­sa­dzić mal­wy w do­nicz­ce na bal­ko­nie i czy przy­le­cą do nich psz­czo­ły, da­ją­ce tak pysz­ny miód?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 grudnia 2015
Tęczowy art show Image

Tęczowy art show

Za­pra­szam dziś do pod­wójnej ko­lo­ro­wej za­ba­wy pod­czas ak­cji „Dziec­ko na warsz­tat” (tem­atem są doświad­czenia) oraz „Mały przy­rod­nik” (tem­atem jest ko­lo­ro­wy li­sto­pad). Dziś pobaw­iliśmy się tro­chę ko­lo­ra­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 listopada 2015
Małe mole książkowe #18 — legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli Image

Małe mole książkowe #18 — legendy o Koszalinie, Pani Wiewiórka w Kolinie Radwi, Chocieli i Chotli

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci m.in. O zbój­ca­ch z Góry Chełm­skiej i inne le­gen­dy o Ko­sza­li­nie Gra­cja­na Bo­ja­ra-Fi­jał­kow­skie­go.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 11 listopada 2015
Mamo, a ten kotek śpi na ulicy! — akcja „Bajki przy kominku” Image

Mamo, a ten kotek śpi na ulicy! — akcja „Bajki przy kominku”

Dziś Świę­to Wszyst­ki­ch Świę­ty­ch. Bar­dzo pięk­nym zwy­cza­jem jest od­wie­dza­nie gro­bów swo­ich bli­ski­ch, za­pa­la­nie na nich zni­czy, de­ko­ro­wa­nie gro­bów kwia­ta­mi. Wte­dy na­wet mała Ma­tyl­da, któ­ra idąc do przed­szko­la ska­cze na chod­ni­ku jak­by gra­ła w kla­sy, jest spo­koj­na, za­du­ma­na. Na cmen­ta­rzu, na któ­ry co roku przy­cho­dzi z ro­dzi­ca­mi, po­cho­wa­no kie­dyś jej bab­cię. Pa­trząc na jej zdję­cie na na­grob­ku mama za­wsze wspo­mi­na jak w ca­łym domu pach­nia­ło droż­dżów­ką ze śliw­ka­mi, w któ­rej pie­cze­niu bab­cia była mi­strzem. Ma­tyl­da nie pa­mię­ta­ła bab­ci. Była zbyt mała.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 października 2015
Małe mole książkowe #17 — Bajki o misiach z czterech stron świata Image

Małe mole książkowe #17 — Bajki o misiach z czterech stron świata

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: Baj­ki o mi­sia­ch z czte­rech stron świa­ta au­tor­stwa Anie­li Cho­le­wiń­skiej-Szkol­nik. Pięk­na duń­ska książ­ka o zwie­rzę­ta­ch — Ly­sen­de Rul­le Ojne.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 października 2015