Archiwum wg kategorii: S

Niebo jak malowane Image

Niebo jak malowane

Nor­mal­nie ko­smos! Ale nie to, że coś jet strasz­né – ko­smos taki z ga­lak­ty­ka­mi, gwiaz­da­mi, czar­ny­mi dziu­ra­mi. I Gwiaz­dą Śmier­ci. To od chy­ba po­nad roku te­mat za­stęp­czy roz­mów o Mi­né­craf­cie. Bo oczy­wi­ście kwa­dra­to­wy świat Steve’a rzą­dzi nie­po­dziel­nie i tyl­ko na moje ma­ru­dze­nie te­mat zo­sta­je zmie­nio­ny. Na Star Wars, cóż by in­né­go. Żeby jed­nak ten…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 23 października 2015
Małe mole książkowe #16 — Książka z dziurą i  Zoologia Image

Małe mole książkowe #16 — Książka z dziurą i Zoologia

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Książ­ka z dziu­rą” Tul­let He­rve i „Zoo­lo­gia” Jo­li­vet Jo­el­le

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 14 października 2015
Już czas, Idalio — akcja „Bajki przy kominku” Image

Już czas, Idalio — akcja „Bajki przy kominku”

Ida­lia bar­dzo lu­bi­ła zwie­rzę­ta. Gdy nad­sze­dł czas jej 7 uro­dzin tato po­sta­no­wił ku­pić jej psa. — Idal­ko – po­wie­dział tata – cie­szę się, że pre­zent się udał. Ale pa­mię­taj: zwie­rzę to nie tyl­ko przy­jem­no­ść, ale tak­że obo­wią­zek.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 października 2015
Łapacz snów dla dzieci D I Y Image

Łapacz snów dla dzieci D I Y

W cza­sie snu ro­dzą się naj­lep­sze po­my­sły. Tak mówi nie tyl­ko sta­re po­wie­dze­nie, ale tak­że po­twier­dza­ją to ba­da­nia na­uko­we m.in. Jes­si­ca D. Pay­ne z Uni­ver­si­ty of No­tre Dame oraz Eli­za­be­th A. Ken­sin­ger z Bo­ston Col­le­ge opu­bli­ko­wa­ła ar­ty­kuł w Cur­rent Di­rec­tions in Psy­cho­lo­gi­cal Scien­ce do­wo­dzą­cy, ze mózg nocą or­ga­ni­zu­je wspo­mnie­nia i wy­bie­ra naj­bar­dziej wy­dat­ne in­for­ma­cje po­ma­ga­jąc w two­rze­niu no­wy­ch i kre­atyw­ny­ch po­my­słów.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 28 września 2015
Małe mole ksiażkowe #15 — Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie Image

Małe mole ksiażkowe #15 — Gaba i nożyczki; To ja! Historyjki które dodają pewności siebie

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci: „Gaba i no­życz­ki” Iza Ska­bek i „To ja! Hi­sto­ryj­ki któ­re do­da­ją pew­no­ści sie­bie”

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 września 2015
O Złotym Encie, Królu Drzew Wszelakich — akcja „Bajki przy kominku” Image

O Złotym Encie, Królu Drzew Wszelakich — akcja „Bajki przy kominku”

Za gó­ra­mi, za sied­mio­ma mo­rza­mi, w da­le­kiej Pół­no­cy był las. Ale nie taki zwy­czaj­ny. Był to las ma­gicz­ny. Kto­kol­wiek do nie­go wsze­dł już ni­gdy nie wy­cho­dził. Bali się go miesz­ka­ją­cy w po­bli­żu wie­śnia­cy, ża­den zło­czyń­ca nie miał na­wet za­mia­ru w nim się schro­nić prze po­ści­giem, nikt nie cho­dził do nie­go na grzy­by, ja­go­dy czy po­lo­wa­nie, a małe dzie­ci stra­szo­no miesz­ka­ją­cy­mi w le­sie strasz­ny­mi po­two­ra­mi – En­ta­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 września 2015
Kreatywne drzwi DIY Image

Kreatywne drzwi DIY

Są by gdzieś wyj­ść, są by wej­ść. Moż­na za­mknąć je na klu­cz, prze­krę­cić gał­kę, nad­usić klam­kę. Cza­sem mają Ju­da­sza, za­suw­kę, a na­wet ha­czyk chro­nią­cy przed zło­dzie­ja­mi. Jak nie nimi to oknem — mówi przy­sło­wie. Pa­nie i pa­no­wie — po­znaj­cie drzwi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 25 sierpnia 2015