Archiwum wg kategorii: S

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma go­rącz­ki, bra­ku ape­ty­tu czy apa­tii? W ta­kim przy­pad­ku na­praw­dę ka­szel i ka­tar to nie cho­ro­ba i dziec­ko może cho­dzić do szko­ły czy przedszkola.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 9 października 2017
Misja „Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta! Image

Misja „Odzyskać zgubiony telefon” rozpoczęta!

Sy­tu­acja po­wta­rza się przy­naj­mniej raz w ty­go­dniu. „Czy ktoś nie wi­dział mo­je­go te­le­fo­nu?” — krzy­czę na całe gar­dło, a wszyst­kie gło­wy w ro­dzi­nie ki­wa­ją na nie. Szu­kam na sto­le, biur­ku, szaf­ce noc­nej… Nie ma! Co te­raz? Mam prze­te­sto­wa­ny kil­ku­krot­nie sce­na­riusz pseu­do­po­li­cyj­nych dzia­łań na wy­pa­dek zgu­bie­nia te­le­fo­nu i uda­ło mi się na­wet od­zy­skać zgu­bio­ny telefon.…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 6 października 2017
Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra Image

Organizacja spotkania blogerskiego bez dupochronu to ryzykowna gra

Każ­da or­ga­ni­za­cja spo­tka­nia, mniej­sze­go czy więk­sze­go, nie­sie za sobą dużo stre­su i może ob­fi­to­wać w róż­ne­go ro­dza­ju wpad­ki. Na co moż­na się przy­go­to­wać za­wcza­su? I czym jest sław­ny już dupochron?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 32 Data | 27 września 2017
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziec­ko nie zno­si przed­szko­la, pła­cze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to prze­trwać i czy kie­dyś mija taki stan? A może po­szu­kać po­mo­cy u specjalisty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 34 Data | 18 września 2017
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Pie­nią­dze, za­baw­ka a może zło­te kol­czy­ki? Do­bry pre­zent na chrzest nie po­wi­nien być tyl­ko war­to­ścio­wy, ale przede wszyst­kim wzbu­dzać wspo­mnie­nia i na­wią­zy­wać do wia­ry. Oto li­sta nie­śmier­tel­nych tra­fio­nych pre­zen­tów, któ­ra ni­gdy się nie zdezaktualizuje.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 25 Data | 8 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szko­ły za­czę­ły zno­wu uczęsz­czać do­pie­ro 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak war­to do­wie­dzieć się kie­dy dziec­ko może wra­cać samo ze szko­ły lub od­bie­rać rodzeństwo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Dieta w ciąży a badania naukowe Image

Dieta w ciąży a badania naukowe

Ryb­ka w cią­ży? Tak, po­pro­szę. Albo le­piej nie. A może jed­nak… Die­ta w cią­ży jest trud­na je­śli ko­bie­ta mia­ła­by trzy­mać się tego, co mó­wią ba­da­nia naukowe.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 21 sierpnia 2017