Archiwum wg kategorii: S

Kiedy Polska to za mało — matka w Turcji Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Turcji

Lu­bię oglą­dać zdje­cia z wa­ka­cji – to słoń­ce, piasz­czy­ste pla­że, go­rą­cy kli­mat. Aż chce się wy­je­chać! A za oknem sza­ro i buro. Może tak od­wie­dzi­ła­bym np. tu­rec­ki Izmir? Alek­san­dra Tar­now­ska z blo­ga What to see in Tur­key tak miło o nim opo­wia­da… Ale czy mia­ła­bym od­wa­gę w dzi­siej­szy­ch, nie­pew­ny­ch cza­sa­ch, prze­pro­wa­dzić się tam na sta­łe? Prze­czy­taj­cie…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 12 października 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Kanadzie Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Kanadzie

Przy­go­da z cy­klem „Kie­dy Pol­ska to za mało” roz­po­czę­ła się rok temu od wy­wia­du z mamą z Ka­na­dy i tak też się koń­czy. Co ta­kie­go zmie­ni­ło się od cza­sów wy­wia­du z Ca­the­rin? Czy Ka­na­da się nada dla każ­de­go — do­wie­cie się od blo­ger­ki z Ka­na­da się nada. Kon­fa­bu­la: Od kie­dy miesz­ka­sz za gra­ni­cą? Ka­na­da się nada:…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 31 sierpnia 2016
Kiedy Polska to za mało — mama w Anglii Image

Kiedy Polska to za mało — mama w Anglii

Wra­ca­jąc z an­giel­skie­go zmy­wa­ka do domu ża­ło­wa­łam. Ża­ło­wa­łam, że do­pie­ro tak póź­no zde­cy­do­wa­łam się na wy­jazd. Bo zro­bi­łam to w moje ostat­nie stu­denc­kie wa­ka­cje. Te­raz, ze wzglę­du na wi­zję Bre­xi­tu, ko­lej­ne rze­sze ta­ni­ch pra­cow­ni­ków będą mia­ły go­rzej. Bo tak wy­star­czy­ło tyl­ko za­pa­ko­wać do­wód oso­bi­sty, wsią­ść do sa­mo­lo­tu czy au­to­ka­ru i pod­je­chać na Lu­ton czy Vic­to­rię, a tam czę­sto cze­ka­li już zna­jo­mi czy ro­dzi­na. Tak jak Mama Ayla.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 17 sierpnia 2016
Kiedy Polska to za mało — mama w Norwegii Image

Kiedy Polska to za mało — mama w Norwegii

Za­chwy­cam się cza­sem fo­to­gra­fia­mi nie­któ­ry­ch miej­sc. Pięk­ne słoń­ce, czy­ste pla­że, ko­lo­ro­we mia­sta. Jak zima to praw­dzi­wa, jak lato to go­rą­ce. Na zdję­cia­ch wszyst­ko jest ta­kie ide­al­ne. Jed­nak je­śli miesz­ka się za gra­ni­cą do­ty­ka­my tych pro­ble­mów, któ­re umy­ka­ją fo­to­gra­fom: dro­gi i nie­do­bry chleb, nie­ak­cep­to­wal­ne dla nas zwy­cza­jo­we za­cho­wa­nie czy róż­ni­ce kul­tu­ro­we. Jak miesz­ka się mat­ce w Nor­we­gii opo­wie fo­to­graf­ka Pa­try­cja Byr­dy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 lipca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka na Tajwanie Image

Kiedy Polska to za mało — matka na Tajwanie

W obec­ny­ch cza­sa­ch jak coś nie jest chiń­skie to na bank po­wsta­ło na Taj­wa­nie albo w In­dia­ch. Do­ty­czy to nie tyl­ko pla­sti­ko­wy­ch pod­ró­bek, za­ba­wek czy tek­sty­liów, ale tak­że naj­lep­szej ja­ko­ści elek­tro­ni­ki. Wła­śnie na Taj­wa­nie w po­nad 2,5 mi­lio­no­wym mie­ście por­to­wym miesz­ka Mag­da, na wy­wiad z któ­rą za­pra­szam.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 6 lipca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka na Islandii Image

Kiedy Polska to za mało — matka na Islandii

Cza­sa­mi nie trze­ba miesz­kać poza Pol­ską by czuć się miesz­kań­cem ja­kie­goś kra­ju. Wy­star­czy praw­dzi­wa mi­ło­ść i cy­klicz­ne kil­ku­ty­go­dnio­we wy­pa­dy w to samo miej­sce. Ta­kim dru­gim do­mem jest dla Pa­ni­Dor­ci Is­lan­dia. Prze­ko­naj­cie się, że lu­dzie pół­no­cy nie za­wsze są posę

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 29 czerwca 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Londynie Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Londynie

Ży­cie w An­glii to nie tyl­ko zmy­wak i fa­bry­ka, ale też wła­sna dzia­łal­no­ść gosp. Tro­chę przed­się­bior­czo­ści i moż­na być jak mat­ka w Lon­dy­nie — Anna Gó­rec­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 15 czerwca 2016