O mnie / Kontakt

Za­pra­szam na pe­łen kon­tra­stów i iro­nicz­ne­go po­czu­cia hu­mo­ru blog nie tyl­ko dla ro­dzi­ców. Ale dla ro­dzi­ców szcze­gól­nie!

O MNIE

Jak każ­da mat­ka mam kil­ka­na­ście za­wo­dów: kie­row­ca, ku­cha­rz, le­ka­rz, nia­nia, ku­char­ka, ja­sno­wi­dz… Jako mat­ka wie­lo­dziet­na, bo po­sia­da­nie trze­cie­go dziec­ka wrzu­ca mnie do tego wor­ka, mam do­dat­ko­wo po trzy eta­ty z każ­de­go. Mię­dzy jed­nym za­da­niem a dru­gim zna­la­złam czas wol­ny i bam — je­stem tu, na konfabula.pl.

Miesz­kam w ma­łej pod­ko­sza­liń­skiej wsi, w któ­rej nie ma na­wet dys­kon­tu, szko­ły i ko­ścio­ła. W sta­rym po­nie­miec­kim domu, któ­ry nie na­da­je się na blog wnę­trzar­ski. Za to za­mia­st pięk­ny­ch wnę­trz mam ci­szę, spo­kój i kiep­ski in­ter­net. Po­le­cam wszyst­kim pu­stel­ni­kom!

Mo­gła­bym po­wie­dzieć, że mam ży­cie wg sty­lu slow life, gdy­by nie to, że je­stem nad­ru­chli­wa i nie usie­dzę w miej­scu. Slow to ostat­nie sło­wo któ­rym moż­na by mnie okre­ślić. Za to lu­bię kuch­nię slow food, bo bar­dzo dłu­go jem wszyst­kie po­sił­ki. Moja mama do dziś to wspo­mi­na z iry­ta­cją, a ja za­czy­nam ro­zu­mieć, kie­dy chcę coś zro­bić, a dzie­ci się śli­ma­czą.

Jak już o dzie­cia­ch — po­zwa­lam na wy­cho­wa­nie wol­no­wy­bie­go­we. Czy­li po­zwa­lam bie­gać im wol­no. I szyb­ko. Jak chcą. Taki life bez sty­lu, wy­cho­wa­nie bez spi­ny.

Mam swo­je se­kre­ty, ale tro­chę o so­bie mogę zdra­dzić [33 nie­zna­ne fak­ty o mnie].

I za­po­mnia­ła­bym — mów mi Mo­ni­ka.

portret Monika Kilijańska

  • Chce­sz po­ga­dać, po­na­rze­kać na te­ścio­wą, po­plot­ko­wać przy ka­wie, po­nu­dzić się ra­zem?
  • Masz po­my­sł i prze­bie­ra­sz nóż­ka­mi, żeby mi o tym opo­wie­dzieć?
  • Chce­sz coś zro­bić ra­zem, ale nie wie­sz jak za­ga­ić?

Nie broń się przed na­pi­sa­niem ma­ila do mnie!

moniowiec@gmail.com

O BLOGU

Na Konfabula.pl znaj­dzie­sz coś dla dziec­ka i coś dla sie­bie:

  • je­śli chce­sz się po­śmiać po­le­cam tek­sty [Z przy­mru­że­niem oka]
  • je­śli lu­bi­sz po­dró­że i obce kul­tu­ry po­le­cam cykl wy­wia­dów z ko­bie­ta­mi i ma­ma­mi miesz­ka­ją­cy­mi poza gra­ni­ca­mi Pol­ski [Kie­dy Pol­ska to za mało]
  • je­śli roz­glą­da­sz się za cie­ka­wą książ­ką dla dziec­ka wej­dź na [Małe Mole Książ­ko­we]
  • je­śli chce­sz wie­dzieć coś wię­cej z ani­ma­cji dla dzie­ci przej­rzyj [Fil­my]
  • je­śli szu­ka­sz spo­so­bów na co­dzien­no­ść po­szu­kaj w [Po­ra­da­ch]