Archiwum wg tagów: bajki

Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci Image

Najlepsze animowane bajki edukacyjne dla dzieci

Baj­ki zwy­kle mają mo­rał, przez co po­ka­zu­ją dzie­ciom wyż­sze war­to­ści mo­ral­ne, prze­strze­ga­ją przed za­gro­że­nia­mi czy zwra­ca­ją uwa­gę na pro­ble­my. Jed­nak nie­któ­re baj­ki uczą cze­goś jesz­cze – wy­ja­śnia­ją na­uko­we za­wi­ło­ści. Ja­kie baj­ki wspa­nia­le wy­ja­śnia­ją świat ma­łe­mu dziec­ku?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 27 lutego 2017
Bajki — wczoraj i dziś Image

Bajki — wczoraj i dziś

Au­ro­ra, Rosz­pun­ka, Śpią­ca Kró­lew­na czy Śnież­ka — wszyst­kie te baj­ki Disney’a ba­zu­ją na sta­ry­ch ba­śnia­ch. Czym się róż­nią te baj­ki wczo­raj i dziś?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 20 stycznia 2017
Małe mole książkowe #28 — Bajki filozoficzne Image

Małe mole książkowe #28 — Bajki filozoficzne

Za­wsze lu­bi­łam czy­tać baj­ki. Jako dziec­ko mia­łam ich cał­kiem spo­rą ko­lek­cję. An­der­se­na, bra­ci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sic­kie­go, Mic­kie­wi­cza czy Col­lo­die­go zna­łam pra­wie na pa­mięć. Fa­scy­no­wał mnie fan­ta­stycz­ny świat, cie­ka­wi­ły przy­go­dy, a cza­sem, szcze­gól­nie do­ty­czy­ło to ba­jek z Da­le­kie­go Wscho­du – za­sta­na­wia­ła nie­co­dzien­na pu­en­ta. Do mo­ich ulu­bio­ny­ch zbio­rów ba­jek mogę te­raz do­ło­żyć „Baj­ki fi­lo­zo­ficz­ne” Mi­cha­ela Pi­qu­ema­la Wy­daw­nic­twa Mu­cho­mor.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017
Jak Lodosław przestał być soplem lodu — akcja „Bajki przy kominku” Image

Jak Lodosław przestał być soplem lodu — akcja „Bajki przy kominku”

Ostat­nia baj­ka z ak­cji mię­dzy­blo­go­wej „Baj­ki przy ko­min­ku”: o wiel­kim so­plu lodu Lo­do­sła­wie, któ­ry nie bał się zmia­ny.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 1 Data | 1 marca 2016
O księciu Filipie i zagubionej piłce — znamy numer 112 Image

O księciu Filipie i zagubionej piłce — znamy numer 112

Daw­no daw­no temu, w kra­inie Siód­me­go Kró­le­stwa, miesz­kał so­bie mło­dy ksią­żę imie­niem Fi­lip. Ksią­żę Fi­lip miesz­kał w pa­ła­cu z ko­ści sło­nio­wej i po­sia­dał wszyst­ko cze­go tyl­ko za­pra­gnął: książ­kę z baj­ka­mi pi­sa­ny­mi zło­tym pió­rem, pił­kę na­bi­ja­ną dia­men­ta­mi, naj­pięk­niej­sze­go wierz­chow­ca szyb­kie­go ni­czym wi­cher, rę­ka­wi­ce bok­ser­skie z au­to­gra­fem naj­lep­sze­go pię­ścia­rza w kró­le­stwie. Na­wet ulu­bio­ne zwie­rząt­ko do­mo­we księ­cia Fi­li­pa było wy­jąt­ko­we – był nim ogrom­ny ty­grys ben­gal­ski. Na uro­dzi­ny kró­lew­skie­go syna zjeż­dża­ły się kró­lew­skie dzie­ci w wszyst­ki­ch oko­licz­ny­ch zam­ków, a za­ba­wa w kul­ka­ch, z wy­stę­pem akro­ba­tów, żon­gle­rów i ma­gi­ków oraz sto­ła­mi ugi­na­ją­cy­mi się od wy­szu­ka­ny­ch ła­ko­ci trwa­ła cza­sem kil­ka dni.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 15 lutego 2016
O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku” Image

O najważniejszym przebiśniegu na łące — akcja „Bajki przy kominku”

- Je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy, je­stem pierw­szy! — we­so­ło za­wo­łał prze­bi­śnieg, kie­dy wyj­rzał zza bia­łej za­spy. Wo­ko­ło wi­dać było przede wszyst­kim śnieg, gdzie­nie­gdzie wy­dep­ta­ny przez lu­dzi i zwie­rzę­ta. Do­oko­ła nie było jesz­cze jego ko­le­gów, wi­docz­nie uzna­li, że jest za zim­no by wy­cho­dzić spod zie­mi.
— Praw­dzi­wy ze mnie bo­ha­ter! Nie strasz­ny mi lód, wia­tr i zim­no! Zimo, nie boję się cie­bie! — pod­nió­sł płat­ki do słoń­ca i za­wo­łał ra­do­śnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 lutego 2016
Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku” Image

Przygoda małego wróbelka — akcja „Bajki przy kominku”

Wró­be­lek ock­nął się po dłuż­szej chwi­li. Cały był obo­la­ły, jed­nak nie to było naj­gor­sze. Le­żał na czymś mięk­kim, do­oko­ła nie­go wi­sia­ły ja­kieś dru­ty, a na mi­secz­ce znaj­do­wa­ły się zia­ren­ka zbo­ża. Wy­tę­żył siły, ale nie mógł wstać. Za bar­dzo bo­la­ło go skrzy­deł­ko. Od­wró­cił z bólu gło­wę i zo­ba­czył dwo­je czar­ny­ch oczu wpa­trzo­ny­ch w nie­go. Ser­ce za­bi­ło mu moc­niej i za­mknął ze stra­chu oczy.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 4 stycznia 2016