Archiwum wg tagów: bajki

Marzenie Marzeny — akcja „Bajki przy kominku” Image

Marzenie Marzeny — akcja „Bajki przy kominku”

cCzy gwiaz­dy świe­cą tak samo moc­no w bez­chmur­ną noc? Czy wi­dok z naj­wyż­sze­go wie­żow­ca jest rów­nie pięk­ny jak z ich gan­ku? Czy moż­na po­sa­dzić mal­wy w do­nicz­ce na bal­ko­nie i czy przy­le­cą do nich psz­czo­ły, da­ją­ce tak pysz­ny miód?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 3 grudnia 2015
Mamo, a ten kotek śpi na ulicy! — akcja „Bajki przy kominku” Image

Mamo, a ten kotek śpi na ulicy! — akcja „Bajki przy kominku”

Dziś Świę­to Wszyst­ki­ch Świę­ty­ch. Bar­dzo pięk­nym zwy­cza­jem jest od­wie­dza­nie gro­bów swo­ich bli­ski­ch, za­pa­la­nie na nich zni­czy, de­ko­ro­wa­nie gro­bów kwia­ta­mi. Wte­dy na­wet mała Ma­tyl­da, któ­ra idąc do przed­szko­la ska­cze na chod­ni­ku jak­by gra­ła w kla­sy, jest spo­koj­na, za­du­ma­na. Na cmen­ta­rzu, na któ­ry co roku przy­cho­dzi z ro­dzi­ca­mi, po­cho­wa­no kie­dyś jej bab­cię. Pa­trząc na jej zdję­cie na na­grob­ku mama za­wsze wspo­mi­na jak w ca­łym domu pach­nia­ło droż­dżów­ką ze śliw­ka­mi, w któ­rej pie­cze­niu bab­cia była mi­strzem. Ma­tyl­da nie pa­mię­ta­ła bab­ci. Była zbyt mała.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 31 października 2015
Już czas, Idalio — akcja „Bajki przy kominku” Image

Już czas, Idalio — akcja „Bajki przy kominku”

Ida­lia bar­dzo lu­bi­ła zwie­rzę­ta. Gdy nad­sze­dł czas jej 7 uro­dzin tato po­sta­no­wił ku­pić jej psa. — Idal­ko – po­wie­dział tata – cie­szę się, że pre­zent się udał. Ale pa­mię­taj: zwie­rzę to nie tyl­ko przy­jem­no­ść, ale tak­że obo­wią­zek.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 października 2015
O Złotym Encie, Królu Drzew Wszelakich — akcja „Bajki przy kominku” Image

O Złotym Encie, Królu Drzew Wszelakich — akcja „Bajki przy kominku”

Za gó­ra­mi, za sied­mio­ma mo­rza­mi, w da­le­kiej Pół­no­cy był las. Ale nie taki zwy­czaj­ny. Był to las ma­gicz­ny. Kto­kol­wiek do nie­go wsze­dł już ni­gdy nie wy­cho­dził. Bali się go miesz­ka­ją­cy w po­bli­żu wie­śnia­cy, ża­den zło­czyń­ca nie miał na­wet za­mia­ru w nim się schro­nić prze po­ści­giem, nikt nie cho­dził do nie­go na grzy­by, ja­go­dy czy po­lo­wa­nie, a małe dzie­ci stra­szo­no miesz­ka­ją­cy­mi w le­sie strasz­ny­mi po­two­ra­mi – En­ta­mi.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 1 września 2015
Bajki przy kominku — projekt międzyblogowy Image

Bajki przy kominku — projekt międzyblogowy

Za­pra­szam już dzi­siaj, gdy w cie­niu bywa 30 stop­ni Cel­sju­sza, wszyst­ki­ch blo­ge­rów do wspól­nej je­sien­no-zi­mo­wej (wrze­sień-ma­rzec) za­ba­wy. Je­śli chce­sz się przy­łą­czyć, za­mie­ść raz w mie­sią­cu baj­kę wła­sne­go au­tor­stwa na­wią­zu­ją­cą do baj­ko­we­go te­ma­tu mie­sią­ca.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 24 sierpnia 2015
Mimo wszystko — recenzja i konkurs Image

Mimo wszystko — recenzja i konkurs

Do sali we­szła pie­lę­gniar­ka. Oznaj­mi­ła, że dzie­ci będą mia­ły po­bra­ną krew. Każ­de do­sta­ło ka­wa­łek gazy na­są­czo­nej glu­ko­zą i spo­koj­nie prze­szło me­dycz­ne in­ge­ren­cje. Mat­kom nic nie apli­ko­wa­no, więc bli­skie były omdle­niu, gdy więk­sza niż dłoń ich dziec­ka igła prze­bi­ja­ła ma­lut­kie nad­garst­ki.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 sierpnia 2015