Archiwum wg tagów: komputer

Grając ze łzami w oczach Image

Grając ze łzami w oczach

Joel jest kil­ku­lat­kiem za­le­d­wie. Ma duży, sło­necz­ny po­kój, a w nim ulu­bio­ną za­baw­kę wie­lu już po­ko­leń – ko­nia na bie­gu­nach. Cza­sem po­tra­fi tak dłu­go się na nim huś­tać, że za­sy­pia. Uwiel­bia jak mo­kry i cie­pły ję­zyk psa liże jego twarz. I ko­cha swo­ich ro­dzi­ców. To oni po­zwa­la­ją grać mu w jego ulu­bio­ne „Koło for­tu­ny”, głasz­czą do snu po gło­wie czy opo­wia­da­ją baj­ki. Szcze­gól­nie spodo­ba­ła mu się tak, kie­dy to wę­dru­je ze Smo­kiem po ba­śnio­wej kra­inie. Tata za­py­tał go kie­dyś jak na­zy­wa się ten Smok.
— To Rak, tato.- od­po­wie­dział Joel.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 stycznia 2016
P E G I, sregi Image

P E G I, sregi

Za­nim wła­snym dzie­ciom po­zwo­lę oglą­dać ja­kiś film czy grać w grę, spraw­dzam je. In­ter­ne­tu jed­nak nie ocen­zu­ru­ję, dla­te­go mu­szę na­uczyć jak z nie­go korzystać.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 10 lutego 2015
Dziecko online, rodzic offline Image

Dziecko online, rodzic offline

Je­stem kwia­tem lo­to­su. Uno­szę się po­wo­li na ta­fli je­zio­ra. Wdech, wy­dech, wdech wy­dech. Ota­cza mnie spo­kój i… WIFI! Je­stem on­li­ne, dziec­ko jest online…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 12 stycznia 2015