Archiwum wg tagów: kosmetyki

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution Image

Rzęsowa rewolucja z Lashvolution

Masz krót­kie lub nie­zbyt gę­ste rzę­sy? Wo­li­sz na­tu­ral­ne pięk­no, a nie sztucz­ne? Pod­ra­suj swo­je rzę­sy dzię­ki se­rum po­bu­dza­ją­ce­mu wzro­st rzęs La­shvo­lu­tion jest dla Cie­bie! Spraw­dź jak za­dzia­ła­ło na mnie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 28 listopada 2016
Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika Image

Trzech wspaniałych — kremy dla małego atopika

Na ryn­ku wie­le jest spe­cy­fi­ków dla su­chej skó­ry i ze skłon­no­ścią do ato­pii. Co wy­bra­łam ja? Po­znaj­cie trzy cie­ka­we kre­my dla ma­łe­go ato­pi­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 2 Data | 24 października 2016
Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie Image

Trzech wspaniałych — kremy do rąk na spracowane dłonie

Są dwa miej­sca na cie­le ko­bie­ty, któ­re zdra­dza­ją jej wiek: gło­wa i dło­nie. O ile na twa­rz moż­na na­ło­żyć ma­ki­jaż, przy­kry­wa­jąc zmarszcz­ki i cie­nie pod ocza­mi, a na szy­ję apasz­kę, o tyle spra­co­wa­ne dło­nie nie­ła­two ukryć. W wal­ce o gład­ko­ść skó­ry po­ma­ga­ją przede wszyst­kim do­bre kre­my do rąk.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 12 Data | 20 czerwca 2016
Olej — naturalna ochrona przed słońcem Image

Olej — naturalna ochrona przed słońcem

Aby zdro­wo ko­rzy­stać z ką­pie­li sło­necz­ny­ch war­to sto­so­wać ochro­nę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem. Ale co je­śli ufa­sz tyl­ko na­tu­ral­nym ko­sme­ty­kom, nie lu­bi­sz che­mii albo je­steś na nie uczu­lo­ny? Nie mar­tw się – na­tu­ra Cię lubi i ma swo­je spo­so­by. Po­znaj­cie na­tu­ral­ne spo­so­by na ochro­nę skó­ry przed słoń­cem.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 10 Data | 24 maja 2016
Misja „Prezent na Dzień Matki” + konkurs Image

Misja „Prezent na Dzień Matki” + konkurs

Dzień Mat­ki tak na do­brą spra­wę mógł­by mieć zu­peł­nie inną na­zwę. To Dzień Sprzą­tacz­ki, Pie­lę­gniar­ki, Na­uczy­ciel­ki, Ko­re­pe­ty­tor­ki, Wy­cho­waw­czy­ni, Spon­sor­ki, Psy­cho­te­ra­peut­ki, Die­te­tycz­ki, Ku­char­ki… Ale wte­dy był­by za dłu­gi i trud­ny do za­pa­mię­ta­nia. Le­piej na­zwać go krót­ko: Dzień Mat­ki. I tak zna­czy to samo. Jako że ko­bie­ta bę­dą­ca mat­ką dźwi­ga na swo­ich ra­mio­na­ch cię­żar któ­re­go…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 12 maja 2016