Archiwum wg tagów: książka

Małe mole książkowe #28 — Bajki filozoficzne Image

Małe mole książkowe #28 — Bajki filozoficzne

Za­wsze lu­bi­łam czy­tać baj­ki. Jako dziec­ko mia­łam ich cał­kiem spo­rą ko­lek­cję. An­der­se­na, bra­ci Grimm, De la Fontaine’a, Kra­sic­kie­go, Mic­kie­wi­cza czy Col­lo­die­go zna­łam pra­wie na pa­mięć. Fa­scy­no­wał mnie fan­ta­stycz­ny świat, cie­ka­wi­ły przy­go­dy, a cza­sem, szcze­gól­nie do­ty­czy­ło to ba­jek z Da­le­kie­go Wscho­du – za­sta­na­wia­ła nie­co­dzien­na pu­en­ta. Do mo­ich ulu­bio­nych zbio­rów ba­jek mogę te­raz do­ło­żyć „Baj­ki fi­lo­zo­ficz­ne” Mi­cha­ela Pi­qu­ema­la Wy­daw­nic­twa Mu­cho­mor.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 9 stycznia 2017
Małe mole książkowe #27 — Przyroda i pory roku,  Niesamowity wszechświat Image

Małe mole książkowe #27 — Przyroda i pory roku, Niesamowity wszechświat

Re­cen­zja ksią­żek dla dzie­ci au­tor­stwa Krzysz­to­fa Krusz­ko: „Przy­ro­da i pory roku”, „Nie­sa­mo­wi­ty wszech­świat”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 24 sierpnia 2016
Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu? Image

Małe mole książkowe #26 — Kto robi huhu?

Re­cen­zja ksią­żecz­ki „Kto robi huhu?” z se­rii Aka­de­mia Mą­dre­go Dziec­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 20 lipca 2016
Małe mole książkowe #25 — Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś Image

Małe mole książkowe #25 — Apetyt na Maroko. Tadżin., Dawniej i dziś

Nie cie­ka­wi­ło Was ni­gdy jak to by było miesz­kać w daw­nych cza­sach albo w zu­peł­nie in­nym miej­scu na zie­mi? Nie mamy te­le­por­te­ra, czas i prze­strzeń na­dal jest dla nas pro­ble­mem, ale od cze­go jest wy­obraź­nia! Dzię­ki książ­kom mo­że­my prze­cież wszyst­ko: miesz­kać w XIX wie­ku w ka­mie­ni­cy, go­to­wać pysz­ne po­tra­wy w pi­ra­mid­ko­wym ta­dżi­nie, cho­dzić do ma­ro­kań­skiej szko­ły…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 czerwca 2016
Małe mole książkowe #24 — Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu Image

Małe mole książkowe #24 — Encyklopedia wiedzy dla dzieci, Olo biolog, Opowiastki dla małych uszu

Ota­cza­ją­cy nas świat te­raz wio­sną jest chy­ba naj­cie­kaw­szy dla dzie­ci: ro­ślin­ki za­czy­na­ją wy­cho­dzić z zie­mi, mo­ty­le i psz­czo­ły la­ta­ją po łące, drze­wa ob­sy­pa­ne są kwie­ciem, a pta­ki ra­do­śnie bu­du­ją swo­je gniaz­da i wy­sia­du­ją mło­de. Co­dzien­nie na da­chu mo­jej sto­do­ły sia­da wie­czo­rem par­ka za­ko­cha­nych go­łąb­ków i gru­cha. Dzie­cia­ki lecą wte­dy do okna i oglą­da­ją „jak ca­łu­ją się…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 18 maja 2016
Małe mole książkowe #23 — Syfon i uczucia, Pan Kuleczka Image

Małe mole książkowe #23 — Syfon i uczucia, Pan Kuleczka

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: Sy­fon i uczu­cia au­tor­stwa Iwo­ny Ka­miń­skiej, Pan Ku­lecz­ka au­tor­stwa Woj­cie­cha Wi­dła­ka.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 20 kwietnia 2016
Małe mole książkowe #22- Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka Image

Małe mole książkowe #22- Zwierzogród. Słowostworki, Mądra główka

Re­cen­zja ksią­że­czek dla dzie­ci: Zwie­rzo­gród. Sło­wo­stwor­ki — na pod­sta­wie baj­ki Disney’a (dla2-3 lat­ków) oraz Mą­dra głów­ka. Część 5 Kre­atyw­ne za­da­nia edu­ka­cyj­ne Pio­tra Ko­ze­ry (dla 4–6 lat­ków).

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 23 marca 2016