Archiwum wg tagów: kuchnia

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu? Image

Komunia alergika — czym zastąpić produkty w komunijnym menu?

Aler­gia nie musi ozna­czać wy­kre­śle­nia ulu­bio­ny­ch dań z menu. Czym za­stą­pić pro­duk­ty aler­gi­zu­ją­ce wy­stę­pu­ją­ce w prze­pi­sa­ch? Jak zor­ga­ni­zo­wać ko­mu­nię aler­gi­ko­wi?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 19 kwietnia 2017
Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce Image

Pasteryzacja na sucho, na mokro i w zmywarce

Czę­ść owo­ców już daw­no miesz­ka w sło­ika­ch, jed­nak se­zon na prze­two­ry pa­ste­ry­zo­wa­ne jesz­cze się nie skoń­czył. Jed­nak do­pie­ro nie­daw­no po­zna­łam nowy i cał­kiem cie­ka­wy spo­sób na szyb­kie i czy­ste pa­ste­ry­zo­wa­nie owo­ców i wa­rzyw. Po­znaj­cie pa­ste­ry­za­cję na mo­kro, na su­cho w pie­kar­ni­ku i w zmy­war­ce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 28 września 2016
Zrób coś nowego w związku — prosty przepis… kulinarny Image

Zrób coś nowego w związku — prosty przepis… kulinarny

Nie mu­si­sz już cze­kać na kry­zys wie­ku śred­nie­go, bądź pierw­sza. Kap­cie wy­da­ją się zno­szo­ne? Spa­łaś za­wsze od ścia­ny? Czas to zmie­nić! Zrób coś no­we­go w swo­im związ­ku!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 2 września 2016
Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki Image

Pieczemy muffiny z dzieckiem — najlepszy przepis na babeczki

Jak upiec naj­czę­ściej uda­ją­ce się na świe­cie muf­fi­ny z dziec­kiem — krót­ki po­rad­nik krok po kro­ku wraz z prze­pi­sem. UWA­GA! Na koń­cu kon­kurs!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 7 Data | 7 marca 2016
Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają Image

Nie piernicz! — 3 przepisy na bożonarodzeniowe ciasta, które zawsze się udają

Świę­ta to nie tyl­ko za­pa­ch cho­in­ki czy ryba na wi­gi­lij­nym sto­le. To tak­że słod­ko­ści. Dla dzie­ci zwy­kle wy­star­czy cze­ko­la­da, ale my, do­ro­śli, lu­bi­my po­sie­dzieć so­bie przy go­rą­cym na­po­ju (naj­le­piej kawy z eks­pre­su na kap­suł­ki, bo sama się zro­bi), po­ga­dać i ura­czyć się prze­pysz­ny­mi cia­sta­mi i cia­stecz­ka­mi. Na pie­cze­nie pier­ni­ków wpraw­dzie tro­chę za póź­no, ale nie tyl­ko ko­rzen­ne ciast­ka ko­ja­rzą mi się z Bo­żym Na­ro­dze­niem. Nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi do­dat­ka­mi do bo­żo­na­ro­dze­nio­wy­ch cia­st są prze­cież mig­da­ły i orze­chy, mak czy żu­ra­wi­na. Przed­sta­wiam trzy szyb­kie i nie do ze­psu­cia — na­wet prze­ze mnie — prze­pi­sy na wspa­nia­łe wy­pie­ki z ich udzia­łem!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 22 grudnia 2015
Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca Image

Wolę jabłko od cukierków, czyli przez żołądek do serca

Oka­zy­wa­nie uczuć to cięż­ka pra­ca. Jed­nym wy­star­czą kwia­ty na uro­dzi­ny, imie­ni­ny i dzień ko­biet. Inni pra­gną co­dzien­ny­ch de­kla­ra­cji, ge­stów i czy­nów. Ja nie lu­bię kwia­tów cię­ty­ch, dla­te­go ra­czej ich nie do­sta­ję. Z wła­sne­go wy­bo­ru. Ale za to pa­mię­tam każ­dy przy­pa­dek, kie­dy Oj­ciec ugo­to­wał dla mnie ro­sół z kost­ki, ku­pił mle­ko któ­re­go sam nie­na­wi­dzi a ja…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 2 stycznia 2015