Archiwum wg tagów: emigracja

Kiedy Polska to za mało — Polka w Turcji Image

Kiedy Polska to za mało — Polka w Turcji

Po­lka w Tur­cji, miesz­ka­ją­ca na sta­łe, nie jest czę­stym przy­pad­kiem. Za­zwy­czaj Tur­cja to dwa ty­go­dnie wa­ka­cji i po­wrót do domu. Pau­li­ny dom to wła­śnie Tur­cja. Zo­bacz­cie jak wy­glą­da co­dzien­ne tu­rec­kie ży­cie.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 14 Data | 26 kwietnia 2017
Kiedy Polska to za mało — życie w centrum Anglii Image

Kiedy Polska to za mało — życie w centrum Anglii

Data Bre­xi­tu już zna­na, ale ży­cie to­czy się da­lej. Jak wy­glą­da co­dzien­ne ży­cie w cen­trum An­glii pol­skiej ro­dzi­ny? Co ich do dzi­siaj za­dzi­wia, co prze­szka­dza, a co się po­do­ba?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 13 Data | 12 kwietnia 2017
Kiedy Polska to za mało — żyć w Danii Image

Kiedy Polska to za mało — żyć w Danii

W Pol­sce na­sta­ła moda na duń­skie hyg­ge. Ale tak na­praw­dę jak to w Da­nii jest naj­le­piej do­wie­dzieć się nie z ksią­żek czy po­rad­ni­ków, a od oso­by, któ­ra od da­wa­na miesz­ka w tym pięk­nym kra­ju. Jak żyć w Da­nii i jak wy­glą­da jej duń­skie szczę­ście opo­wie Ka­sia, Po­lka miesz­ka­ją­ca od 2004 roku w Da­nii. Kon­fa­bu­la: Od jak daw­na…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 29 marca 2017
Kiedy Polska to za mało — życie w Holandii Image

Kiedy Polska to za mało — życie w Holandii

Ho­lan­dia jest kra­jem, w któ­rym żyje się ła­twiej niż w Pol­sce. Jed­nak emi­gra­cja ma to do sie­bie, że trze­ba się z nią zmie­rzyć i na­uczyć się funk­cjo­no­wać w niej od pod­staw. I to do­ty­czy każ­de­go miej­sca na świe­cie, do któ­re­go po­kie­ru­je­my na­sze kro­ki. To w jaki spo­sób damy się wsiąk­nąć w kli­mat da­ne­go kra­ju za­le­ży od wie­lu czyn­ni­ków: na­szej oso­bo­wo­ści, lu­dzi, z któ­ry­mi mamy kon­takt, na­szej otwar­to­ści, zna­jo­mo­ści ję­zy­ka etc. Nie za­wsze uda się wsiąk­nąć.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 8 Data | 15 marca 2017
Kiedy Polska to za mało — siedem lat w UK Image

Kiedy Polska to za mało — siedem lat w UK

Gdy­by ktoś dziś ka­zał mi się pa­ko­wać i emi­gro­wać z kra­ju praw­do­po­dob­nie wy­bra­ła­bym ob­le­ga­ną przez Po­la­ków Wiel­ką Bry­ta­nię. W koń­cu to kraj, gdzie już nie­jed­no ro­bi­łam, wiem tro­chę jak po­ru­szać się po Lon­dy­nie, ale za to w Cam­brid­ge, gdzie miesz­ka Żona luk­su­so­wa, nie by­łam. Sprawdź­cie jak miesz­ka się w jed­nym z naj­star­szy­ch ośrod­ków uni­wer­sy­tec­ki­ch na Wy­spa­ch.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 6 Data | 1 marca 2017
Kiedy Polska to za mało — życie na Islandii Image

Kiedy Polska to za mało — życie na Islandii

Są miej­sca na zie­mi, gdzie sty­ka­ją się kon­tra­sty: ogień i lód, su­ro­wo­ść ka­mie­nia i ulot­no­ść pary wod­nej, pro­sto­ta ży­cia z trud­no­ścią wy­sła­wia­nia się w ję­zy­ku tu­byl­ców. Są lu­dzie, któ­rzy są dla sie­bie za­rów­no kon­tra­stem jak i do­peł­nie­niem. Jak Dia­na i Da­mian? Być może. W koń­cu to oni po­ka­żą Wam swo­imi oczy­ma jak wy­glą­da ży­cie na Is­lan­dii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 15 lutego 2017
Kiedy Polska to za mało — Polka w USA Image

Kiedy Polska to za mało — Polka w USA

Ni­gdy nie cią­gnę­ło mnie do Ame­ry­ki. Prze­ra­ża mnie wiel­ko­ść kra­ju. Ja mam pro­blem cza­sem z wy­ciecz­ką w góry, a tam 900 km to jak rzut be­re­tem. Nina Ja­rvis miesz­ka w Cin­cin­na­ti, w Sta­nie Ohio w USA wraz z całą ro­dzi­ną. Prze­czy­taj­cie ja­kie ma zda­nie na te­mat miesz­ka­nia w Ame­ry­ce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 1 lutego 2017