Archiwum wg tagów: emigracja

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało Image

Życie na emigracji we Francji — Kiedy Polska to za mało

Ję­zyk fran­cu­ski jest po­dob­no ję­zy­kiem mi­ło­ści, ale może też stać się co­dzien­nym je­śli wy­bie­rzesz jak Mo­ni­ka ży­cie na emi­gra­cji we Fran­cji. Jak tam jest?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 18 października 2017
Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało Image

Polka w Katalonii w dobie referendum niepodległościowego — Kiedy Polska to za mało

Hisz­pa­nia od lat nie po­zwa­la Ka­ta­lo­nii na odłą­cze­nie od kra­ju, a Ka­ta­loń­czy­cy wca­le jej de­cy­zji nie uła­twia­ją. Jak żyje się Po­lce-emi­grant­ce w Ka­ta­lo­nii w do­bie re­fe­ren­dum niepodległościowego?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 37 Data | 4 października 2017
W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało Image

W Norwegii na stałe — Kiedy Polska to za mało

Nie każ­dy emi­grant wy­jeż­dża z kra­ju za chle­bem. Nie­któ­rych cią­gnie do przy­god­ny, in­nych do spo­ko­ju. Czym może przy­cią­gać Po­la­ków Nor­we­gia? Na to py­ta­nie od­po­wia­da Re­ni­fer na emi­gra­cji, Po­lka, któ­ra od kil­ku­na­stu lat miesz­ka w tym skan­dy­naw­skim kraju.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 37 Data | 5 września 2017
Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało Image

Kolumbia oczyma Polki — Kiedy Polska to za mało

Ko­lum­bia brzmi tak dzi­ko, da­le­ko i go­rą­co. A jed­nak Alek­san­dra An­drze­jew­ska ma cał­kiem inne spo­strze­że­nia po po­nad 10 la­tach miesz­ka­nia w Bo­go­cie. Chce­cie wie­dzieć jak wy­glą­da Ko­lum­bia oczy­ma Polki?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 23 sierpnia 2017
Polka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało Image

Polka we Włoszech — Kiedy Polska to za mało

Chy­ba pierw­szy raz spo­ty­kam oso­bę, któ­ra chcia­ła wy­emi­gro­wać już w dzie­ciń­stwie do kra­ju, w któ­rym miesz­ka! Po­znaj­cie Alę miesz­ka­ją­cą we wło­skim miasteczku.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 9 sierpnia 2017
Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało Image

Emigracja do Danii — Kiedy Polska to za mało

Na rok, na dwa, na za­wsze. Nie waż­ne na jak dłu­go, emi­gru­jąc do Da­nii za­wsze na­po­tkasz na swo­jej dro­dze na ja­kieś plu­sy i mi­nu­sy. Sprawdź jak żyć w DK!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 26 lipca 2017
Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało Image

Jak się żyje w Szwajcarii — Kiedy Polska to za mało

Jak się żyje w Szwaj­ca­rii? Wy­wiad z miesz­ka­ją­cą od kil­ku lat w Bien­ne Polką. 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 12 lipca 2017