Archiwum wg tagów: emigracja

Kiedy Polska to za mało — życie na Islandii Image

Kiedy Polska to za mało — życie na Islandii

Są miej­sca na zie­mi, gdzie sty­ka­ją się kon­tra­sty: ogień i lód, su­ro­wo­ść ka­mie­nia i ulot­no­ść pary wod­nej, pro­sto­ta ży­cia z trud­no­ścią wy­sła­wia­nia się w ję­zy­ku tu­byl­ców. Są lu­dzie, któ­rzy są dla sie­bie za­rów­no kon­tra­stem jak i do­peł­nie­niem. Jak Dia­na i Da­mian? Być może. W koń­cu to oni po­ka­żą Wam swo­imi oczy­ma jak wy­glą­da ży­cie na Is­lan­dii.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 15 lutego 2017
Kiedy Polska to za mało — Polka w USA Image

Kiedy Polska to za mało — Polka w USA

Ni­gdy nie cią­gnę­ło mnie do Ame­ry­ki. Prze­ra­ża mnie wiel­ko­ść kra­ju. Ja mam pro­blem cza­sem z wy­ciecz­ką w góry, a tam 900 km to jak rzut be­re­tem. Nina Ja­rvis miesz­ka w Cin­cin­na­ti, w Sta­nie Ohio w USA wraz z całą ro­dzi­ną. Prze­czy­taj­cie ja­kie ma zda­nie na te­mat miesz­ka­nia w Ame­ry­ce.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 1 lutego 2017
Kiedy Polska to za mało — życie w Danii Image

Kiedy Polska to za mało — życie w Danii

W Da­nii by­łam tyl­ko raz i to jesz­cze na wy­spie czy­li Born­hol­mie. Wpraw­dzie prze­ra­ża­ły mnie ceny, za­chwy­ca­ło to, że rze­mieśl­nic­two i pro­duk­ty hand made są tu tak po­pu­lar­ne, a każ­dy ro­we­rzy­sta po­pła­kał­by się tam ze szczę­ścia wi­dząc tak po­rząd­ne po­łą­cze­nia ro­we­ro­we wszyst­ki­ch miej­sco­wo­ści na wy­spie, jed­nak by­łam tam tyl­ko kil­ka dni. Czy duń­ski mi­ni­ma­li­zm, tro­chę inne po­czu­cie hu­mo­ru i hyg­ge by­ło­by dla mnie na dłu­żej?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 18 stycznia 2017
Kiedy Polska to za mało — życie w Szwecji Image

Kiedy Polska to za mało — życie w Szwecji

Ży­cie w Szwe­cji to nie tyl­ko same udo­god­nie­nia, ale tak­że duże po­dat­ki i pro­ble­my z sys­te­mem zdro­wia. Czy Mar­ta po­je­cha­ła­by te­raz do Szwe­cji na sta­łe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 3 Data | 4 stycznia 2017
Kiedy Polska to za mało — życie w Chorwacji Image

Kiedy Polska to za mało — życie w Chorwacji

By­cie tu­ry­stą w prze­pięk­nej Dal­ma­cji przez dwa ty­go­dnie to nie to samo co ży­cie w Chor­wa­cji na sta­łe. Choć Za­grzeb jest pięk­nym mia­stem, to jed­nak Mag­da­le­nie He­le­nie cza­sem bra­ku­je… ogór­ków ki­szo­ny­ch. Za­pra­szam na wy­wiad z Po­lką miesz­ka­ją­cą w Chor­wa­cji

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 5 Data | 14 grudnia 2016
Kiedy Polska to za mało — życie w Londynie Image

Kiedy Polska to za mało — życie w Londynie

Lon­dyn to wiel­kie i wie­lo­na­ro­do­we mia­sto. Chy­ba dla każ­de­go znaj­dzie się tu ta­kie miej­sce, któ­re po­lu­bi. Jak wy­glą­da co­dzien­ne ży­cie w Lon­dy­nie? Czy ja­dąc tam trze­ba za­brać ze sobą chleb? 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 11 Data | 7 grudnia 2016
Kiedy Polska to za mało — matka w Turcji Image

Kiedy Polska to za mało — matka w Turcji

Lu­bię oglą­dać zdje­cia z wa­ka­cji – to słoń­ce, piasz­czy­ste pla­że, go­rą­cy kli­mat. Aż chce się wy­je­chać! A za oknem sza­ro i buro. Może tak od­wie­dzi­ła­bym np. tu­rec­ki Izmir? Alek­san­dra Tar­now­ska z blo­ga What to see in Tur­key tak miło o nim opo­wia­da… Ale czy mia­ła­bym od­wa­gę w dzi­siej­szy­ch, nie­pew­ny­ch cza­sa­ch, prze­pro­wa­dzić się tam na sta­łe? Prze­czy­taj­cie…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 12 października 2016