Archiwum wg tagów: porady

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziec­ko nie zno­si przed­szko­la, pła­cze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to prze­trwać i czy kie­dyś mija taki stan? A może po­szu­kać po­mo­cy u specjalisty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 33 Data | 18 września 2017
Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi Image

Prezent na chrzest, który zawsze się sprawdzi

Pie­nią­dze, za­baw­ka a może zło­te kol­czy­ki? Do­bry pre­zent na chrzest nie po­wi­nien być tyl­ko war­to­ścio­wy, ale przede wszyst­kim wzbu­dzać wspo­mnie­nia i na­wią­zy­wać do wia­ry. Oto li­sta nie­śmier­tel­nych tra­fio­nych pre­zen­tów, któ­ra ni­gdy się nie zdezaktualizuje.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 24 Data | 8 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szko­ły za­czę­ły zno­wu uczęsz­czać do­pie­ro 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak war­to do­wie­dzieć się kie­dy dziec­ko może wra­cać samo ze szko­ły lub od­bie­rać rodzeństwo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs Image

Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs

Jak za­ło­żyć wła­sny zio­ło­wy ogró­dek na bal­ko­nie czy ku­chen­nym pa­ra­pe­cie? Ja­kie ro­śli­ny po­sa­dzić ra­zem? I co póź­niej zro­bić z zio­ła­mi? Uwa­ga! Jest też konkurs!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 31 lipca 2017
Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić Image

Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić

Co zro­bić jak dziec­ko ry­su­je po ścia­nie? Jak za­re­ago­wać? Co zro­bić da­lej z cza­sem wąt­pli­wym upięk­sze­niem po­ko­ju? A może po­zwo­lić na ma­lo­wa­nie gdzie­kol­wiek? Zo­bacz­cie co wy­bra­łam u nas!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 17 lipca 2017
Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową? Image

Kiedy dziecko może samodzielnie jeździć komunikacją zbiorową?

Od kie­dy dziec­ko może sa­mo­dziel­nie jeź­dzić ko­mu­ni­ka­cją zbio­ro­wą: au­to­bu­sem, po­cią­giem czy sa­mo­lo­tem? Czy 9-la­tek jest na tyle roz­waż­ny? Co na to prawo?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 15 Data | 3 lipca 2017
Najlepsze prezenty na roczek Image

Najlepsze prezenty na roczek

Zno­wu sto­ję przed pro­ble­mem co moż­na ku­pić ma­łe­mu dziec­ku na ro­czek. Pierw­sze uro­dzi­ny są waż­ne, ale ju­bi­lat zu­peł­nie ich nie pa­mię­ta. Ja­ka­kol­wiek za­baw­ka bar­dzo szyb­ko się znu­dzi, gdyż jesz­cze uwa­ga nie jest na tyle sku­pio­na, by dłu­żej czymś się ba­wić. Co za­tem moż­na ku­pić jako pre­zent na ro­czek? Za­baw­ka Wybierając…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 30 czerwca 2017