Archiwum wg tagów: zdrowie

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku? Image

Katar to nie choroba. Jak pomóc zakatarzonemu dziecku?

Nie ma go­rącz­ki, bra­ku ape­ty­tu czy apa­tii? W ta­kim przy­pad­ku na­praw­dę ka­szel i ka­tar to nie cho­ro­ba i dziec­ko może cho­dzić do szko­ły czy przedszkola.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 28 Data | 9 października 2017
Dieta w ciąży a badania naukowe Image

Dieta w ciąży a badania naukowe

Ryb­ka w cią­ży? Tak, po­pro­szę. Albo le­piej nie. A może jed­nak… Die­ta w cią­ży jest trud­na je­śli ko­bie­ta mia­ła­by trzy­mać się tego, co mó­wią ba­da­nia naukowe.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 21 Data | 21 sierpnia 2017
Akceptuję każdy sezon mojego życia Image

Akceptuję każdy sezon mojego życia

Od kie­dy ak­cep­tu­ję każ­dy se­zon mo­je­go ży­cia, każ­dą za­mia­nę, jest o wie­le ła­twiej. Ak­cep­ta­cja nie ozna­cza, że na wszyst­ko go­dzę się ni­czym owca na rzeź…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 16 Data | 11 sierpnia 2017
Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs Image

Ziołowy ogródek na balkonie i parapecie + konkurs

Jak za­ło­żyć wła­sny zio­ło­wy ogró­dek na bal­ko­nie czy ku­chen­nym pa­ra­pe­cie? Ja­kie ro­śli­ny po­sa­dzić ra­zem? I co póź­niej zro­bić z zio­ła­mi? Uwa­ga! Jest też konkurs!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 31 lipca 2017
Jak usunąć kleszcza? Image

Jak usunąć kleszcza?

Sma­ru­je­my ma­słem, póź­niej opie­ka­my nad wol­nym ogniem i go­to­we. To był­by prze­pis na kur­cza­ka z roż­na, a nie na po­zby­cie się pa­so­ży­ta. Jak usu­nąć klesz­cza w za­ci­szu do­mo­wym? Kie­dy war­to udać się do le­ka­rza? I czy szcze­pie­nie za­ła­twi problem? 

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 26 Data | 14 czerwca 2017
Kobiece sprawy Image

Kobiece sprawy

Ko­bie­ce spra­wy to nie tyl­ko kawa i plo­tecz­ki. To tak­że świa­do­mość cho­rób dzie­dzicz­nych czy kon­tro­l­ne wi­zy­ty u gi­ne­ko­lo­ga. Nie wstydź się być kobietą!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 9 Data | 26 maja 2017
Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania? Image

Pisać każdy może i powinien. Jakie są korzyści z pisania?

Bar­dzo ła­two mi po­wie­dzieć, że ten kto pi­sze, sta­je się lep­szym czło­wie­kiem. W koń­cu pro­wa­dzę blo­ga. Jed­nak je­stem prze­ko­na­na, że pi­sa­nie ma wpływ na każ­de­go – nie­waż­ne jak i o czym pi­sze. Pi­sa­nie to men­tal­ne i psy­chicz­nie ćwi­cze­nie, do któ­re­go po­trze­ba woli prze­la­nia na pa­pier tego, co naj­waż­niej­sze. Wy­da­wać się by mo­gło, że…

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 17 lutego 2017