Archiwum wg tagów: wesoło

Test: Jaką matką z “Gry o tron” jesteś? Image

Test: Jaką matką z “Gry o tron” jesteś?

W przed­dzień dnia mat­ki postanow­iłam spraw­ić przy­jem­ność fanon seri­alu opar­tym na dziełach R.R.Martina czyli „Gry o tron”. Jeśli czu­jesz się na siłach i nies­trasz­na ci zima, jeśli zawsze spła­casz swo­je dłu­gi, jeśli nie siejesz, a zbierasz wia­tr w żagle, jeśli jesteś dzi­ki lub boisz się innych, a do tego jesteś matką – ten test jest dla ciebie!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 25 kwietnia 2015
Oczekiwania kontra rzeczywistość Image

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Należę do tej częś­ci społeczeńst­wa, która zach­wycona zdję­ciem znalezionym w Internecie usil­nie stara się odt­worzyć znalezisko i także je posi­adać. O ile nie potrafię skon­struować najnowszego porche, a tal­ent kuli­narny miewam wąt­pli­wy, o tyle w kat­e­gorii hand made cza­sa­mi miewam sukcesy. Jed­nak nigdy wyczarowany przeze mnie przed­miot nie był odw­zorowaniem ory­gi­nału. Zapraszam na krótką galer­ię pt. “Oczeki­wa­nia kon­tra rzeczy­wis­tość”.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 4 Data | 29 marca 2015
Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się Image

Lato bliżej niż myślisz — 10 prostych rad dla odchudzających się

Oczy­wiś­cie moż­na stosować dietę MŻ (mniej żreć) czy wcześniejsze wstawanie… od stołu, ale nie samym chlebem człowiek żyje. Poza nim są jeszcze słody­cze, pysz­na szyn­ka pro­sciut­to, ser z zielony­mi niteczka­mi pleśni, lody czeko­lad­owe, soczyste owoce i chrupiące chip­sy… Stop! A co z trybem życia? Owszem, codzi­en­ny spac­er jest, ale to nie wyczynowe maratony niczym Korzeniows­ki. Potrze­ba matką wynalazku, zapraszam więc na fit­ness po moje­mu!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 17 marca 2015
Jak karmić dziecko tanecznym krokiem Image

Jak karmić dziecko tanecznym krokiem

I nad­chodzi ten dzień, kiedy otwierasz pier­wszy słoiczek lub gotu­jesz pier­wszą eko-marchewkę podarowaną przez bab­cię Krysię. Mniejsza o to, czy dziecko osiągnęło 4, 5, 6 czy 9 miesię­cy. Pier­wsza łyżecz­ka lądu­je na podłodze, dru­ga zosta­je metody­cznie wsmarow­na w blat sto­li­ka, trze­cia we włosy, czwarta w oko, piątą wytrą­ciło ci z ręki. Zaczy­nasz pode­jrze­wać, że sub­stanc­je zawarte w poży­wie­niu widocznie wchłoną się przez skórę i kom­bin­u­jesz jak by tu kąpać w march­wiance lub rosołku. Po miesiącu miejsce, w którym zwykłaś karmić dziecko wyglą­da jak po prze­jś­ciu hura­ganu Kat­ri­na albo pointylisty­czne dzieła Seu­ra­ta. Zas­tanaw­iasz się nawet czy nie poma­lować pomieszczenia w moro z domieszką pomarańczu.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 27 lutego 2015
Zaczarowana matrioszka — zabobony po porodzie Image

Zaczarowana matrioszka — zabobony po porodzie

Jupi! Jesteś w ciąży! Jeśli udało ci się przeżyć w miarę sta­bil­nie pier­wszą falę zale­wa­ją­cych cię zewsząd zabobonów, grat­u­lac­je. Ter­az dopiero zacznie się prawdzi­we tsuna­mi! Przy­go­towana?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 22 lutego 2015
Na psa urok — zabobony w ciąży Image

Na psa urok — zabobony w ciąży

Ciąża. Jak tylko przes­ta­je­my wyglą­dać jak focz­ki, a zaczy­namy jak słonie morskie, świat nieubła­gal­nie stara się uchronić nas i nasze nien­ar­o­d­zone jeszcze dziecko od wszel­kich prze­ci­wnoś­ci losu. Mimo, ze duża część społeczeńst­wa uważa się za kato­lików, a jeszcze więk­sza za światłych ludzi, jeśli chodzi o zabobony, to nigdy nie słysza­łam ich tyle co w cza­sach ciąży. Doty­czyć mogą one właś­ci­wie wszys­tkiego, a niestosowanie się do coniek­tórych grozi przy­na­jm­niej katas­trofą niem­niejszą niż zderze­nie plan­e­ty z kometą. Na co więc może­my liczyć inter­pre­tu­jąc najbardziej znane pol­skie zabobony około­ciążowe?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 20 lutego 2015
Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci? Image

Test: Czy Ty naprawdę chcesz mieć dzieci?

Wypeł­ni­a­jąc poniższy tekst jed­noz­nacznie określisz, czy badana oso­ba naprawdę prag­nie mieć dzieci i posi­a­da ku temu wszelkie predys­pozy­c­je. Zaprasza­my!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 0 Data | 18 stycznia 2015