Archiwum wg tagów: wychowanie

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne Image

Świat dziewczynek to róż, brokat i wszystko inne

Róż? Bro­kat? Su­kien­ki z tiu­lu? Tak, to wszyst­ko świat dziew­czy­nek. Ale to nie ko­niec. Dziew­czyn­ki to coś wię­cej niż tyl­ko słod­kie ubrania.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 19 Data | 16 października 2017
Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić? Image

Moje dziecko nie znosi przedszkola. Co zrobić?

Dziec­ko nie zno­si przed­szko­la, pła­cze, nie chce jeść. Jest źle. Jak to prze­trwać i czy kie­dyś mija taki stan? A może po­szu­kać po­mo­cy u specjalisty?

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 34 Data | 18 września 2017
Dobre zwyczaje dla dzieci Image

Dobre zwyczaje dla dzieci

Do­bre na­wy­ki są nie­zbęd­ne dla zdro­we­go wy­cho­wa­nia dziec­ka. Na­wy­ki i zwy­cza­je za­szcze­pio­ne w bar­dzo mło­dym wie­ku za­wsze po­zo­sta­ją w pod­świa­do­mym umy­śle i dzie­ci ni­gdy nie za­po­mi­na­ją o nich, gdy do­ro­sną. Ten ar­ty­kuł za­wie­ra li­stę do­brych na­wy­ków do na­śla­do­wa­nia przez dzieci.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 29 Data | 13 września 2017
Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły Image

Kiedy dziecko może wracać samo ze szkoły

Do szko­ły za­czę­ły zno­wu uczęsz­czać do­pie­ro 7-, a nie 6-lat­ki. Jed­nak war­to do­wie­dzieć się kie­dy dziec­ko może wra­cać samo ze szko­ły lub od­bie­rać rodzeństwo.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 27 Data | 4 września 2017
Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić Image

Dziecko rysuje po ścianie – jak na to zareagować i co dalej zrobić

Co zro­bić jak dziec­ko ry­su­je po ścia­nie? Jak za­re­ago­wać? Co zro­bić da­lej z cza­sem wąt­pli­wym upięk­sze­niem po­ko­ju? A może po­zwo­lić na ma­lo­wa­nie gdzie­kol­wiek? Zo­bacz­cie co wy­bra­łam u nas!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 22 Data | 17 lipca 2017
Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica Image

Pięć rzeczy, które nie są zadaniem rodzica

Pa­mię­ta­cie pierw­szą myśl po wyj­ściu z no­wo­rod­kiem ze szpi­ta­la? U mnie było to „do­bra, a co da­lej?”. Na od­dzia­le wszyst­ko było ta­kie ła­twe: pie­lę­gniar­ka po­tra­fi­ła wy­ką­pać dziec­ko na­wet w zle­wie! Przy ko­lej­nych dzie­ciach za­uwa­ży­łam jed­nak, że nie tyl­ko tre­ning czy­ni mi­strza, ale tak­że opie­ka nad dziec­kiem nie musi być tak cięż­ka jak lu­dzie po­wia­da­ją. Bo co jest naj­trud­niej­sze? Pró­ba kon­tro­lo­wa­nia ma­łe­go czło­wie­ka. To pra­ca po­nad siły! Któ­ra wca­le nie jest za­da­niem rodzica.

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 17 Data | 10 lipca 2017
Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje Image

Trzy błędy rodziców, które co roku psują wakacje

Sta­rasz się na siłę uszczę­śli­wić ro­dzi­nę i już pod­czas jaz­dy masz ocho­tę ich za­gryźć? Uszczę­śli­wia­nie to je­den z trzech błę­dów, któ­re psu­ją wa­ka­cje. Każ­de wa­ka­cje! Po­znaj inne!

Czytaj dalej
Autor | moniowiec Komentarze | 20 Data | 7 lipca 2017